ضرورت اعتراضات گسترده و سراسری علیه حضور احمدی نژاد درمجمع عمومی سازمان ملل !

 

 احمدی نژاد که دوشادوش خامنه ای به نماد تقلب و سرکوب و جنایت و تجاوزتبدیل شده است ، طبق روال گذشته قصد دارد که در 24 سپتامبر امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شود و این حضور را نیز به تقلب تازه ای برای مشروع دانستن مقام ریاست جمهوری اش در مجامع جهانی  تبدیل کند.اما  این توهم در کله احمدی نژاد در شرایطی جا خوش کرده که مارش انقلابی مردم ایران و بویژه نسل سوم زنان و مردان ایران در سراسر دنیا منعکس شده  و سیمای آزادیخواهانه و قهرمانانه مردم ما جهان را به تحسین و حیرت واداشته است. تا جائیکه برخی از سران کشورهای اروپایی و آمریکا نیز وادار شده اند که زبان به اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم اسلامی بگشایند و مجامع حقوق بشری نیز اعتراضات متعددی علیه فجایع حکومت اسلامی به عمل آورند.

 

 آنچه مسلم است  حضور احمدی نژاد در نیویورک در شرایطی که جمهوری اسلامی با خشونت  بی مهار از اجتماعات بزرگ مردم در داخل ایران  ممانعت میکند فرصت  مناسبی دراختیار ایرانیان آزادیخواه در خارج از کشور قرار میدهد که  با استفاده از امکانات موجود در اینجا اعتراضات گسترده ای  سازمان دهند و جنبشی سراسری و همزمان در سراسر اروپا و امریکا در اعتراض به حضور این جانور آدمخوار بوجود آورند . در این میان بویژه نیروهای رادیکال چپ و آزادیخواه که هم در دوره استبداد سلطنتی و هم در طول سه دهه سلطه فاشیستی  حکومت اسلامی در افشا جنایات حکومت استبدادی بویژه در زندانها و دفاع از آزادی ها و بویژه آزادی زندانیان سیاسی پیشتاز بوده اند ،لازم است که  اهمیت این لحظه را دریابند و در هرجا که حضور دارند و در هر تشکلی که فعال هستند اعم از تشکل های دفاع از زندانیان سیاسی ، تشکلهای کارگری ، تشکل های زنان ؛ تشکل های هنری ،تشکل های همراه و مشترک با نیروهای خارجی و.... در سازماندهی یک جنبش سراسری علیه حضور احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل فعالانه مشارکت کنند. هر چند مرکز ثقل این جنبش  به دلیل حضور مستقیم  احمدی نژاد در نیویورک قرار میگیرد و از هم اکنون نیز جنب و جوش ایرانیان برای ایجاد حلقه تنگ محاصره احمدی نژاد در نیویورک شروع شده است اما باید در هر جای امریکا که امکان دارد و در سراسر اروپا نیز این جنبش پا گیرد و بویژه با جلب نظر شخصیت ها و نهادهای آزادیخواه خارجی ، از برسمیت شناختن احمدی نژاد توسط دولتها ی غربی و مذاکره و معامله با او با فشار بیشتری جلوگیری  گردد.

 

همانطور که جنبش اعتراضی مردم ایران در داخل پر شکوه و افتخار آفرین بود و چشم جهانیان را خیره کرد ، جنبش مقابله با حضور احمدی نژاد این  نماد سرکوبگری و جنایت در خارج کشور نیز باید گسترده و متناسب با آن باشد. اگر در زیر آتش  نیروهای سرکوب حکومت در داخل ، مردم قهرمان ما شعار مرگ بر دیکتاتور میدادند ، در اینجا به طریق اولی باید به احمدی نژاد درسی داد که با همه وقاحت او در دروغپردازی ، از گزافه گویی بازماند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی !

زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیا لیسم!

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )

14 سپتامبر 2009 ــ 23 شهریور 1388

 

www.rahekaregar.com       site@rahekaregar.com