در سپاس از همدلی یاران    

 

   بازتاب خبر تاسف بار جدائی بخشی ازرفقای سازمان ما درمحیط سیاسی وانقلابی ، اما تاسف بار نبوده است. زیرا این جدائی نا بهنگام تاسف و نگرانی بسیاری از رفقا و یاران بیرون از سازمان ما را ـ در داخل و در خارج ـ به دنبال داشت و نشان داد فعالان جنبش آزادیخواهانه و سوسیالیستی، در قبال انشعاب بی پایه ما بی تفاوت نیستند.

    این خود به تنهائی نه تنها دلگرم کننده است که نشان می دهد هر چند مبارزات آزادیخواهانه و سوسیالیستی در پیکره های جدا از هم ـ چه تشکیلاتی و چه منفرد ـ تداوم دارد؛ اما در قبال استبداد سیاه رویاروی ونظام جابرانه سرمایه داری ، دارای مسئولیت های مشترک و همبستگی است.

    هم از این روی وظیفه خود می دانیم از همدلی همه  یارانی که از این جدائی اظهار تاسف کرده اند و آمادگی اعلام داشته اند تا پا درمیانی کنند؛ سپاسگزاریم. 

   حقیقت این است که این جدائی بر بنیاد هیچ منطقی که جدائی را توجیه و اجتناب ناپذیر کند، استوار نیست و ما به سهم خود تلاش کردیم تا جلوی تحقق آنرا بگیریم. با این همه این امر متاسفانه توسط رفقای جدائی خواه ما پیش رفته و قطعیت یافته است.

   ما از همه رفقا و دوستانی که در این مورد احساس نگرانی کرده اند، سپاسگزاری می کنیم و دستهای زیادی را که برای یاری وهمدلی بسوی ما دراز شده است با تمام وجود می فشاریم و خود را با جنبش بزرگی که رویاروی ما در حال اوج گیری است هم چون همه شما یاران عزیزهمگام می دانیم و این درد مشترک را فریاد می زنیم .  

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی !

مستحکم ترباد پیوند هواداران سوسیالیسم و آزادی  !

زنده باد آزادی     زنده باد سوسیالیسم !

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

11 ـ سپتامبر ـ 2009