از اعتراضات علیه حکم اعدام احسان فتاحیان حمایت کنیم  !

 

طبق گزارشات موجود ، جلادان جمهوری اسلامی تصمیم دارند که حکم اعدام احسان فتاحیان را روز چهارشنبه 20 آبان در زندان سنندج اجرا کنند. ازاینرو به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ کرده اند که بامداد روز چهارشنبه در زندان حضور یابد.

احسان فتاحیان در رنجنامه ای که به خارج از زندان ارسال کرده ، با عزم راسخ و تاکید بر انگیزه های انسانی خود از مبارزات سیاسی اش ، تبدیل حکم ده سال زندان به مجازات شدیدتر اعدام در دادگاه تجدید نظر را حتی طبق قوانین ارتجاعی خود حکومت اسلامی نیز غیر قانونی خوانده و فشارهای بازجویان برای اعترافات دروغین را که وی به هیچوجه زیربارآنها نرفته افشا کرده است. احسان فتاحیان در اعتراض به این رویه ظالمانه از روز یکشنبه دست به اعتصاب غذا زده است.

 

در دفاع از اعتراض حق طلبانه احسان فتاحیان ، یک سلسله اعتصاب غذا در زندانهای کردستان و آذربایجان در حمایت از اعتصاب غذای احسان و توقف اجرای حکم اعدام  وی به وقوع پیوسته است. در سنندج هم در زندان مردان و هم در زندان زنان اعتصاب غذا زندانیان سیاسی آغاز شده است . از روز دوشنبه عده ای از زندانیان درزندان  ارومیه نیز اعتصاب غذای نامحدودی را در همین رابطه آغاز کرده اند. خانم صغری لطیفی مادر حبیب لطیفی فعال دیگر محکوم به اعدام  کرد نیز از روز سه شنبه به کمپین اعتصاب غذا پیوسته و در گفتگو با اتحادیه دفاع از زندانیان کرد هشدار داده که در صورت اجرای حکم اعدام احسان دست به خودسوزی در برابر دادگاه انقلاب سنندج خواهد زد.

 

سازمان ما همراه  با ستایش قهرمانی و همبستگی با شکوه زندانیان سیاسی در مقابله با اجرای حکم اعدام احسان فتاحیان ، از این اعتراضات گسترده حمایت میکند و تنها راه مقابله با جنایات سازمان یافته دولت جمهوری اسلامی را گسترش این مبارزات و تبدیل آن به مبارزه ای سراسری و بی توقف علیه شکنجه و اعدام و برای  آزادی کلیه زندانیان سیاسی میداند.

 

 

                                                     گسترده باد مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام !

                                             کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

                                                            19 آبان1388 ــ 10 نوامبر 2009

    

                                                                                                                      سایت راه کارگر: www.rahekaregar.com

                                                                                                             ایمیل سایت :site@rahekaregar.com