اطلاعیه

پس از قطع مذاکرات از طرف رفقای جدا شده از سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، کنگره چهاردهم سازمان ، نامه زیر را خطاب به رفقای جدا شده تصویب کرد و دبیرخانه سازمان در تاریخ 14 اوت 2009 این نامه رابرای آنها ارسال داشت و از رفقا خواست که با زمان بندی یک ماهه پاسخ خود را به ما اطلاع دهند . این رفقا جواب خود را پس از دو ماه ونیم از طریق دبیرخانه سازمان برایمان ارسال کردند و کمیته مرکزی در تاریخ 26 نوامبر به آنها پاسخ داد. اینک ما بر اساس  مصوبه کنگره  چهاردهم  ، نامه رفقای شرکت کنندگان درکنگره 14 سازمان و پاسخ رفقای جدا شده ونیز جواب کمیته مرکزی به آنها  را برای آگاهی عموم انتشار می دهیم .

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

29 نوامبر 2009

------------------------------------------------------------------------

نامه رفقای شرکت کننده در کنگره 14 سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر):

رفقای گرامی سازمان انقلابی کارگران انقلابی ایران راه  کارگر( بخش  جدا شده)

با درود  

نمایندگان شما بدون اعلام هیچ دلیلی مذاکره با نمایندگان ما را برای سازمان دادن تقسیم امکانات مالی و تکنیکی قطع کرده اند. قرار بود رفقای نماینده شما برای ما پاسخ بیاورند که آیا سایت سازمان را به ما بر می گردانند یا نه.  متاسفانه بر خلاف داعیه پیش برد " متمدنانه " جدائی، بی اعتنا به مناسبات فی ما بین در گذشته و لاینحل ماندن مسائل پیش روی مربوط به  جدایی از جمله تقسیم امکانات و مالیه، یک طرفه از سازمان جدا و امور مذکور را معلق گذاشته اید.

ما بر این روش انتقاد داریم و این رفتار را مغایر با تاًکیدات خودتان بر جدایی " متمدنانه " می دانیم.

از این رو از شما می خواهیم درمورد حل موارد زیر، نمایندگان خود را معرفی کنید تا با نمایندگان ما حل و فصل امور مربوط به جدایی را به پیش برند:

1- ما درخواست تحویل سایت سازمان را داریم اما چنانچه بر " نگهداری " آن پای می فشارید، توافق کنید سایت نوپای ما را حداقل  به مدت سه ماه در سایت سابق همه ما که اکنون در اختیار گرفته اید، لینک کنید و همچنین لینک رادیو برابری را که از سایت حذف کرده اید، در همین مدت مجداً لینک کنید.

2- می دانید که خرید، تبلیغات و سایر امور فنی سایت جدید ما هزینه هایی را در بر دارد لازم است این هزینه ها در چارچوب نرم شناخته شده توسط نمایندگان ما تعیین شود. 

3- امکانات ارتباطی (شماره تلفن و ایمیل ) روابط عمومی سازمان را به ما منتقل کنید یا در غیر این صورت تلفن و ایمیل ما را حداقل به عنوان بخشی از سازمان که از آنها جدا شده اید ؛ لینک کنید.

4- امکانات مالی و اموال سازمان با تقسیم 50-50 به هر طرف پس از کسر هزینه های تاًسیس و تبلیغ سایت، تفاوت قیمت ارزش سرمایه های ثابت نسبت به روز اول و هزینه استهلاک بناهای این سرمایه گذاری ها ، با حضور نمایندگان دو طرف و توافق کامل بر اساس کارشناسی مورد قبول دو طرف.

با آرزوی همکاری های مسئولانه و رفیقانه شما

شرکت کنندگان درکنگره چهاردهم

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

------------------------------------------------------------------------

پاسخ رفقای جدا شده از سازمان : 

از هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

به : رفقای شرکت کننده در کنگره چهاردهم

موضوع : پاسخ به نامه شما

رفقا! نامه شما از طریق دبیرخانه سازمان دریافت شد.  

موارد مطرح شده در نامه شما به جز مورد آخر،  یعنی مسئله مالی،  به دوره مذاکرت هئیت های نمانیدگی ما در قبل از جدائی مربوط می شود که اکنون دیگر به گذشته تعلق دارد.

در جریان مذاکرات مربوط به جدائی ما پیشنهاد متوازن و واقع بینانه ای در 5 ماده برای تقسیم امکانات مطرح کرده بودیم که به جز ماده پنجم یعنی مالی، موارد دیگر، به طور عملی به تحقق پیوسته است.

در ارتباط با امکانات مالی متعلق به سازمان  ما همچنان خواهان تقسیم مالیه موجود به طور مساوی هستیم. لطفا" قرار مربوط به مذاکره در این عرصه را از طریق دبیرخانه به ما اطلاع دهید.

هئیت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

18 اکتبر2009

------------------------------------------------------------------------

پاسخ کمیته مرکزی به رفقای جدا شده از سازمان :

از کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

    به هیئت اجرائی رفقای جدا شده از سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

  با درود !    

 رفقا : در نامه ای که از طرف رفقای شرکت کننده در کنگره چهاردهم سازمان برای شما رفقای جدا شده در تاریخ ١٤  اوت ۲۰۰۹ارسال شد ، از شما خواسته شده بود که برای حل وفصل مسائل مطرح شده در نامه (از جمله مسئله مالی بر اساس تقسیم پنجاه پنجاه امکانات سازمان)، حد اکثرپس از یکماه پاسخ خود را بدهید. پس از دو ماه ونیم از طریق دبیرخانه سازمان  پاسخی دادید که نشان داد متاسفانه شما هیچ گونه علاقه ای به حل مسائل ندارید و تمامی موارد را حل شده انگا شته اید !؟ و تنها خواست وعلاقه شما تقسیم امکانات مالی سازمان است که آن هم ما چه در آخرین جلسه مذاکره و چه از طریق نامه رفقای شرکت کننده در کنگره چهاردهم به شما ابلاغ کرده بودیم . 

واینک بار دیگر پیرو موارد طرح شده در آخرین جلسه مذاکرات ونامه رفقای شرکت کننده در کنگره چهاردهم سازمان، به شما اعلام مینمائیم : ما آماده ایم که در کوتاه ترین مدت نمایندگان دو طرف در حضور ناظرین مورد اعتماد برای تقسیم امکانات مالی سازمان بر اساس پنجاه پنجاه مذاکرات خود را آغاز نمایند .

 ضمنا یادآوری می نمائیم (که هم چون گذشته) ما خواهان مذاکره برای حل وفصل تمامی موارد فی مابین هستیم .

با درود !

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

26ـ11ـ2009