سنگسار  جلوه ای از بربریت رژیم

 

 

 11 ژوئیه روز جهانی مبارزه با سنگسار شناخته شده است . نه سال پیش در چنین روزی بود که مریم ایوبی، مادر دو فرزند به جرم داشتن رابطه خارج از ازدواج  به این شیوه وحشیانه اعدام گردید و اکنون در آستانه این روز سکینه محمدی که از سال 1384 در زندان تبریز در شرایط دشواری بسر میبرد در صف سنگسار قرار دارد.

 

سنگسار یکی از هولناک ترین شکنجه هائی است که در کشورهائی مانند ایران ، افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی و چند کشور دیگر که براساس قانون شریعت اداره میشوند اعمال میگردد.  دراین شکنجه  وحشتناک دولتی،  طبق ماده 102  قانون ضد بشری مجازات اسلامی،  مرد را تا کمر و زن را تا سینه در گودال دفن میکنند.  قانون شریعت حتی اندازه سنگها را هم تعییین کرده است،  نه خیلی کوچک، نه خیلی بزرگ به شکلی که قربانی تا آنجا که ممکن است زجر بکشد، آنوقت عدل و وعطوفت اسلامی برقرارمیشود!  این شکنجه بر خلاف شکنجه های دیگرنه در زندانهای در بسته بلکه دراماکن عمومی انجام میشود.

 

با وجودی که مفاهیمی چون زنا و مجازات سنگسار پیشتردرقوا نین اسلامی وجود داشت. اما تدوین این قوانین و به اجرا درآوردن آنها به زمان استقرار جمهوری اسلامی درایران بر میگردد. اصول سیاست گذاری متاثر از دیدگاه سنتی مذهبی و تحت نفوذ دیدگاه بشدت زن تیز حاکمان ، برای نگه داشتن زنان بعنوان شیئی خاموش و فرمانبردار،  باورهای بشدت  منسوخ  وپوسیده مذهبی را با خشونت هر چه عریان تجویز میکند.  جمهوری اسلامی با پاسداری از سنت گرائی مذهبی  که ریشه در جهل تاریخی دارد،  خشونت علیه زنان را توجیه میکند  و از سوی دیگر با دامن زدن و تبلیغ  سنتهای خرافی  و باورهای مرد سالارانه آنرا به مرحله عمل در میآورد .

 

 حکم سنگسار تنها یک قانون هولناک نوشته شده  در کتابهای قانون نیست، ریشه در مذهب و فرهنگ زن ستیز جامعه نیزدارد، باید تابوها در جامعه شکسته شود، باید چون وچرا بر سرآن صورت گیرد. همانگونه که اکنون آغاز شده است.  قربانیان سنگسارمعمولأ زنانی هستند که خود قربانی خشونت در خانواده  ودراجتماع هستند ، اکثرأ  مجبور به ازدواج  با مردی  بوده اند که بجای عشق وامنیت خانوادگی ، تجاوز و شکنجه را برایشان به ارمغان آورده است.  سنگسار برای تنبیه و زهر چشم گرفتن از دیگران نیز بکارمیرود و در حقیقت یکی از سنگین ترین مجازاتهای  مرد سالاری است ، چرا که  فردی را که از قوانین مالکیت مرد بر زن تخطی کرده ، مجازات میکند، واین در حالیست که مرد میتواند روابط خارج ازازدواج  داشته باشد.  از نظر حاکمان اسلامی  تمایلات جنسی زن ، سامان ونظم اجتماعی را به خطرمی اندازد، از اینرو اکثرأ این زنان هستند که به مرگ بیرحمانه و فجیع توسط سنگسار محکوم میشوند.  کنترل و مراقبت از زنان از جمله با مهارکردن میل جنسی آنها در چهارچوب ازدواج یعنی همان چهارچوبی که زن را ملزم به بر آوردن توقعات جنسی شوهرمیکند. یکی دیگرازاهدافی است که رژیم اسلامی ، ازآنطریق برتری مردسالارانه خود را تقویت کرده و تحکیم میبخشد، در این دیدگاه مهمترین وظیفه زن زائیدن است .

 

 صدور احکام سنگساردر شرایطی صورت میگیرد که رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی دریکساله اخیر با یک  جنبش عظیم توده ای که پایه های حکومتتش را ازاساس می لرزاند روبرو است .  حضور چشمگیر وفعال زنان دراین برآمد توده ای برهمه آشکارشده است .  رژیم تنها با اتکا  به زندان ، اعدام ، شکنجه و سنگسار بر سر کار مانده است و بی هیچ شک وتردیدی  خشونت و سرکوب علیه مردم و بویژه زنان  در صدروالویت برنامه هایش قرار دارد ؛  از اینرو اگر رژیم  برای زهر چشم گرفتن از مردم ، ترساندن و وادار کردن آنها به سکوت  به سرکوب متوسل میشود ،  با تشدید مبارزه ، اعتصاب ، عمومی کردن شعار لغو اعدام، میتوان در مقابل این  جنایات ایستاد.

 

ما  سنگسار و هر حکم اعدامی را محکوم میکنیم ، از تمام  سازمانها ، تشکلات و نهادهای آزادیخواهانه و مدافع حقوق بشرو عدالت طلبانه میخواهیم که بر علیه احکام  سنگسار واعدام اعتراض کرده  و از هر طریق ، فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. تا مانع سنگسار و اعدام  سایر زندانیان شوند.

 

 

                                     

              

                                            

 

                                  زنده باد آزادی،  زنده باد سوسیالیسم

                                      سرنگون باد جمهوری اسلامی

                       کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

     

                                      10 ژوئیه 2010  -  19 تیر 1389