حمله انتحاری مرگبار در زاهدان ،

                                                            در خدمت تروریسم دولتی و علیه جنبش مستقل مردم !  

 

 

پنجشنبه  شب  24 تیر ، بر اثر دوانفجار پیاپی در مقابل مسجد جامع زاهدان ، طبق آخرین اخبار 27 نفر کشته و حدود 306 نفر مجروح شده اند. گروه جندالله مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده گرفته و تهدید کرده است که اقدامات خود را در آینده نیز تداوم میدهد. این گروه در خردا د سال قبل نیز در مسجد شیعیان انفجاری ایجاد کرده بود که 25 نفر کشته و حدود 120 نفر زخمی به جا گذاشت .

تداوم عملیات تروریستی و جنایتکارانه  گروه جندالله ، که رژیم اسلامی پس از اعدام عبدالمالک ریگی مدعی شده بود که کار آن تمام است ، بار دیگر نشان داد که ستم ملی در بلوچستان همچون هر جای دیگر با اقدامات امنیتی و توسل به اعدام و شکنجه نمیتواند پایدار بماند. جمهوری اسلامی که  در سراسر ایران و بویژه  مناطق ملی همچون یک ارتش اشغالگر عمل میکند، خود مهمتری عامل رشد خشونت و پیدایی و رشد گروههای ارتجاعی است که با تکیه بربنیادگرایی ملی یا مذهبی در برابر حکومت فاشیستی جمهوری اسلامی به مقابله بر میخیزند و جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه ملیت های  تحت ستم ایران  را از مسیر مردمی آن منحرف میکنند. شکل گیری گروههای تروریستی نظیر جندالله در سیستان و بلوچستان و ...آن روی سکه بنیادگرایی و تروریسم دولتی جمهوری اسلامی است.

سازمان ما ضمن دفاع قاطع از حق تعیین سرنوشت ملیت های ساکن ایران ، اقدام اخیر  تروریستی و جنایتکارانه  گروه جندالله را محکوم میکند و نتیجه این اقدامات را جز در جهت از میدان راندن جنبش های مستقل مردم بلوچ و دادن بهانه سرکوب بیشتربه  نیروهای سپاه و تقویت حضور نهادهای نظامی در سیستان و بلوچستان و هر جای دیگر نمیداند.

 

                         کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )

                                    26 تیرماه 1389 ــ 17 ژوئیه 2010

 

                                                                                                                      سایت راه کارگر:

www.rahekaregar.com

 

                                                                                                                        ایمیل سایت :

site@rahekaregar.com