از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و خانواده هایشان در ایران حمایت کنیم !

 

 

17 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در اعتراض به شرایط بد زندان و بد رفتاری ماموران از روز دوشنبه 4 مرداد دست به اعتصاب غذا زده اند و در سلول های انفرادی بند 240 بسر می برند. خانواده این 17 زندانی سیاسی روز دوشنبه 11 مرداد پس از مراجعه به زندان  برای ملاقات با عزیزانشان ، از ماموران  پاسخ شنیدند که آنها حق ملاقات ندارند و باید سالن ملاقات را ترک کنند. آنها همچنین به نقل از مقامات بالاتر زندان به خانواده ها گفتند که احتمالا این 17 نفر به زندان رجایی شهر فرستاده میشوند و یا با افزایش حبس و جریمه نقدی تنبیه میشوند. خانواده  این زندانیان پس از این برخورد ماموران زندان ، در همبستگی با عزیزان زندانی شان ، بنوبه خود اعلام اعتصاب غذا کردند. معاون دادستان تهران روز دوشنبه  11 مرداد در دیدار با خانواده ها وعده داد که روز سه شنبه به این زندانیان اجازه ملاقات میدهد، اما هنوز خبری  از عملی شدن  این وعده در دست نیست . و این درحالیست که وضعیت سلامت تعدادی از زندانیان اعتصابی به وخامت گرائیده و به بهداری شماره 7 زندان اوین منتقل شده اند.

در شرایطی که مقامات زندان از هراس مقاومت زندانیان سیاسی به سخت گیری و تهدید روی آورده اند ، جز گسترش مقاومت در زندان و حمایت از مبارزات خانوده های زندانیان سیاسی در داخل و خارج کشور راه دیگری برای خنثی کردن اهداف پلید حکومت و عقب راندن آن در این عرصه وجود ندارد .  

 روز دوشنبه 11 مرداد  دانشجویان ایرانی دراروپا در  یک اقدام سراسری در برلین ،پاریس ،رم ، بوداپست ، کلن ، وین

در همبستگی با زندانیان سیاسی دست به تحصن و اعتصاب غذا زدند . این حساسیت به سرنوشت زندانیان سیاسی و گسترش این اقدامات در همبستگی با زندانیان سیاسی و جلب نهادها و کانون های مترقی در خارج کشور، بی تردید نقش موثری  در تضعیف اراده سرکوب گر جمهوری  اسلامی ایفا میکند.

گسترده باد مبارزه مردم ایران  برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و لغو شکنجه و اعدام !

 

                                              کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )

                                                         13 مرداد 1389 ــ 4 ژوئیه 2010

 

                                                                                                                      سایت راه کارگر:

www.rahekaregar.com

 

                                                                                                                        ایمیل سایت :

site@rahekaregar.com