سال نوی میلادی مبارک باد!      

 

    در شرایطی به استقبال سال نو میلاد ی می‌رویم که  سوداگران سیاسی، مرتجعین بنیادگرای مذهبی و حکومت های خادم  سرمایه داری نئولیبرالی ی کازینوئی ـ مالی با استفاده ی ابزاری از باور های مردم و از جمله باور های مذهبی، توانسته اند در گوشه و کنار جهان پیروان مذاهب گوناگون را علیه یکدیگر بشورانند، خرافات مذهبی را دامن زنند و با ایجاد جنگ‌های خانمانسوز مذهبی، قومی و ناسیونالیستی اکثریت ساکنان کره ی زمین را به فقر و فلاکت و انواع مصیبت ها، منجمله نابودی محیط زیست، گرفتار سازند.

   کشتار دگر اندیشان، اذیت و آزار و کشتار پیروان ادیان مختلف در کشورمان، رو در رو قرار دادن طرفداران مذهب شیعه و اهل سنت در کشور های عراق، پاکستان، افغانستان وو.. تنها مشتی از خروار است.

   ما با اعتقاد به آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی و از جمله آزادی عقیده، مرام و مسلک، از حقوق  مسلم و برابر همه ی شهروندان با هر عقیده و مذهبی که دارند دفاع کرده، از مبارزات آن‌ها برای ایجاد جهانی بهتر پشتیبانی می‌کنیم و در سال نوی میلادی ای که در پیش است پیروزی آن‌ها را آرزو داریم.

 

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

 

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

 

          سایت راه کارگر

 

                ۲۰۱۰. ۱۲. ۲۷