اعلامیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

زمستان، بهار می زاید 

نوروز امسال ، مانند هر سال در این سی و یکسال ، نیست . نوروزی از راه می رسد با بارقه هائی پر از امید ، پر از دانائی و توانائی مردمان ما .

بر آستانه نوروز در راه ، هر چند داغ کشته گان مان بر دل ها و جان ها نشسته است و زندانهای حکومت اسلامی پر است از زنان و مردان داد خواه ، اما و با این همه در نوروز امسال بوی بهار خجسته فال ، بوی نان وآزادی می آید .

مردم ایران هم داغدارند ، هم چشم انتظار ، هم کینه دارند ، هم امیدوارند . کینه از بیدادی که بر آنان و جگر گوشه گانشان رفته است و امید را در آتش فشان خشم دادخواهی شان شعله ور می سازند .

آتش بازی چهارشنبه سوری امسال ، رفراندومی بود که با " نه " بزرگ جنبش آزادی خواه و برابری طلب به روشنی بیان شده است . در سراسر ایران ، در شهرهای ریز و درشت و تهران ، فتوای "ولی مطلقه فقیه و رهبر معظم انقلاب " ! سید علی خامنه ای وسایر علمای مرگ پرور در آتش بازی بزرگ چهارشنبه سوری سوخت وعکسهای خمینی و خامنه ای هم چون نماد جهل و تاریکی و چپاول به آتش کشیده شد . وبه زبان رسائی این حقیقت را بیان کرد که مردمان ما دیگر این رژیم دین سالار ، زندگی سوز و شادی گریزوانسان ستیز را نمی خواهند . 

اگر مردمان ایران در بیست و دو بهمن پنجاه و هفت ، تنها با اتکا به قدرت نفی و بدون پاسخ اثباتی روشن در مقابل رژیم ساقط شده شاه ، بجای رسیدن به آب ، گرفتار سراب شدند ، امروزه اما نباید مجال داد تا آن تجربه تکرار شود . باید ترفند مدعیان رنگارنگی را که به سودای باران و اصلاحات قطره چکانی و تلاش برای ایجاد سد بند در برابر سیل خروشان انقلاب میدان داری می کنند ، افشا کرد و با عمل آگاهانه و هوشیارانه مجال تکرار تجربه منفی بهمن پنجاه و هفت را نداد .

در آستانه نوروز دیر سال ، چهار شنبه سوری امسال نشان داد که برای رشد روز افزون جنبش ، راه هائی به جز روزهای رسمی حکومت ارتجاع وجود دارد و همچنین شیوه هائی غیر از شیوه های تظاهرات بزرگ خیابانی . تاکتیک تظاهرات موضعی در یک زمان و با مضمونی واحدبه عنوان راه حلی که هم می تواند نیروی سرکوب را پراکنده کند وهم جنبش را از محبوس شدن در اعیاد رسمی خلاص کند ؛ عیدانه بزرگی بود به جنبش رو به راه و رو به رشد ما.

از همین رو ست که نوروز امسال ، مثل هر سال نیست . و همه چیز بیانگر این واقعیت است که اگر خوب عمل کنیم ، زمستان بلند سی و یکساله می رود که سر آید و سمند بهار آزادی و برابری با کاروان شادی از راه در رسد . بیگمان آن روز نه دیر است و نه دور است .

کارگران و زحمتکشان ، زنان و جوانان ، ملت های زیر ستم ، روشنفکران و هنر مندان ،همه و همه  پیر و جوان ، نفس در نفس مادران عزا دار ، در این کار زار ره می سپرند . این بیشمار مردم در مقابل تاریک اندیشان ، مرگ پروران ، استثمارگران و عشق ستیزان ، دست افشان و پای کوبان سرود سرشار زندگی سر خواهند داد و با نقل و بوسه و عشق ، به پیشوازش خواهند رفت .

سازمان ما در این راه پیمائی بزرگ به عنوان جزء کوچکی از خود مردم ، هم دست و هم دوش آنان با تمام دل و جان ، قدم در قدم آنان دارد . مردمی که برای دنیائی بهتر ، انسانی تر ، یعنی دنیائی دیگر می رزمند و در مقابل توفان محکم ایستاده اند . نوروزتان پیروز وهر روزتان نوروز باد .

برای نوروزی بدون جمهوری اسلامی در تمامیت آن 

برای نوروزی بدون ستم ، استبداد و استثمار

برای نوروزی بدون اعدام ، شکنجه و زندان

زنده باد آزادی ـ زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ـ راه کارگر  

27 اسفند 1388

سایت راه کارگر:http://www.rahekaregar.com/

ایمیل:site@rahekaregar.com