اعلامیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به مناسبت یازده دی روز بزرگداشت شهدای سازمان

یازده ی ماه روزی است که رفیق علیرضا شکوهی را تیرباران کرده اند.

برای ما راه کارگری ها- مستقل از آن که امروز منفردیم یا متشکل این روز، روز شهدای ماست. روز بزرگداشت جان های شیفته ای ست که سینه مالامال از عشق داشتند و در سر سودای رسیدن به دنیایی که در آن استثمار نباشد، استبداد نباشد، استعمار نباشد...دنیایی دیگر، دنیایی بهتر و انسانی تر.

در مسیر این راهپیمایی با شکوه است که عزیزان ما در کنار هزاران هزار جان های شیفته دیگر، با شقاوت تمام به خاک افتادند.

رژیم اسلامی که ارتجاع مخوف هزاران ساله را پشتوانه نگهبانی از ارتجاع نظام سرمایه داری قرارداده است؛ چون خود را در مقابل اکثریت مردمان می بیند، پشت تیر وتبر و طناب دار سنگر گرفته است.

آدمکشان حکومت اسلامی در تمامی این سه دهه ی سیاه با ربودن دگراندیشان، جوانان و حتی معترضان خودشان و شکنجه و اعدام آنان می خواهند از مردمی که این رژیم را نمی خواهند انتقام بکشند.

اما اگر در حکومت اسلامی هماره چوبه های دار برپاست و جوخه های تیرباران آماده ی اجرای فرمان آتش است، مقاومت و ایستادگی مبارزان هم به همان قدرت جریان داشته است.

امروزه نه تنها بی حقوقی عمومی توسط رژیم موجب انفجار جنبش توده ای شده است، که اصل شکنجه و اعدام زیر پرسش جدی قرار گرفته و موجب نفرت مردمان ایران گردیده است. اگر در گدشته مخالفت با اعدام و شکنجه محدود به بخشی از روشنفکران و مبارزان بوده؛ امروزه اما نفی بدون قید و شرط هر نوع شکنجه و اعدام نسبتأ توده گیرشده است و این خود بیانگر رشد آگاهی، احترام به حقوق انسان و حق حیات آن و مقابله و نفی هرگونه خشونت و انتقام کشی ست.

در سالروز بزرگداشت شهدای سازمان، مبارزه بی امان و سازمان یافته برای نفی بی قید و شرط شکنجه و اعدام در هر شرایط و به هر بهانه بخشی از تجدید عهد ماست با جانباختگان راه سوسیالیسم و آزادی. تداوم پیکار برای تحقق آرمان با شکوه آنان باید با پی گیری دراین وظیفه گره بخورد و دفاع از حق حیات انسان به یک وظیفه دایمی تبدیل شود.

جاودان باد یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم اسلامی ایران

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

۱۰ دی ماه ۱۳۸۹ ( ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰ )

www.rahekeregar.com