در مقابل موج عظیم اعدامها اعتراض کنیم

 

خبرها در چند هفته اخیر حاکی ازافزایش هولناک اعدامها در زندانهای قرون وسطائی جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام ، زندان، بازداشت و دستگیری فعالین سیاسی واجرای فضای رعب و وحشت میباشد. رژیم ولایت فقیه که برای تداوم حاکمیت خود تنها حربه سرکوب را در دست دارد در ادامه بکار گیری آن با شدت هر چه بیشتر و برای ایجاد فضای وحشت و خفقان؛ در هراس از اعتراضات گسترده توده ای ، زندانیان سیاسی را تحت فشار قرار داده است. برای آنها پرونده سازی میکند، شماری را در آستانه اعدام و در انتظار اجرای حکم منتظر نگه میدارد و تعدادی را هم با هدف زهر چشم گرفتن از مردم اعدام میکند.

 

در شرایطی که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در سراسر کشور فضای نظامی برقرار است، رژیم نیاز به کنترل خشم مردم دارد، رژیمی که در سال گذشته با چالش عظیم مبارزات توده ای مواجه بوده است امروزه مستاصل و رو در رو با موج عظیم خشم و نفرت توده ای و احتمال انفجار قریب الوقوع آن قرار گرفته، و راه باقی مانده برایش همانند همه حکومتهای ارتجاعی، سرکوب است. تنها در پانزده دیماه تعداد اعدامها در ظرف یکماه به حدود هفتاد مورد رسید. و در یکماه گذشته بیش از نود نفر اعدام شدند. جمهوری اسلامی با اعدام مجرمین عادی، رانده شدگان ازجامعه، قربانیان فقر اقتصادی و فرهنگی این قربانیان نظام سرمایه داری حاکم واعلام آن در دستگاههای تبلیغاتی و مجازات مجرمان عادی در ملا عام، اهداف سیاسی دارد. و آن ارعاب و تسلیم مردم و توده های جان به لب رسیده است وگر نه برهیچکس پوشیده نیست که سپاه پاسداران و دارو دسته های وابسته به خود رژیم از عاملین اصلی شیوع مواد مخدر هستند و قاچاقچیان اصلی در پناه و دست در دست مافیای رژیم به اینکار مشغولند و به سودهای کلان دست میابند.

 

اتهام به جرایم واهی همواره از شگردهای کثیف جمهوری اسلامی بوده است. رژیم ابتدا شانزده بلوچ را، یازده نفر به اتهام ظاهری جندالله، اعدام میکند، و برای ارعاب مردم کردستان سعی میکند که اعدام حبیب الله لطیفی را به اجرا در آورد، که به علت افکار عمومی عقب نشینی میکند، ولی دو زندانی سیاسی دیگر را بدون حکم قبلی اعدام میکند، دو زندانی سیاسی دیگر کرد، زانیار مرادی ولقمان مرادی به اعدام در انظارعمومی محکوم میشوند. حدود بیست زندانی کرد محکوم به اعدام هستند. هفت نفر از زندانیانی که در اعتراضهای پس از انتخابات دستگیر شده اند به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند. سعید ملک پور زیر شکنجه به اتهام واهی توهین به مقدسات و رهبر به اعدام محکوم میشود. زهرا بهرامی از دستگیر شدگان روز عاشورا در صف اعدام قرار گرفته است واین لیست همچنان ادامه دارد.

 

اعدام، جنایتی دولتی است، قتل عمد و وسیله ای برای ارعاب ، سرکوب و تسلیم است. امروزه موج وسیع اعدامها، اعدام علی صارمی و علی اکبر سیادت و خطر قریب الوقوع اعدام دیگر محکومین، هشداری است که رژیم اعدام را برای ارعاب و بقول خودش کنترل بحران، در دستور روز قرار داده است. در مقابل موج اعدامها نباید ساکت نشست. خواست آزادی همه زندانیان سیاسی، لغو اعدام، و مبارزه علیه اعدام، زندان و شکنجه، از خواستهائی است که جنبشهای اجتماعی را بهم نزدیک میکند، همبستگی میان آنان را تقویت کرده، پیوند میان خانواده های زندانیان سیاسی و سایر جنبشهای اجتماعی را استحکام میبخشد ورژیم را وادار به عقب نشینی میکند. واین مسئله با عزم و اراده توده های کارگرو زحمتکش، فعالین جنبشهای اجتماعی، و با مبارزه همبسته نهادها ، تشکلات ، احزاب ، سازمانهای مترقی، برابری طلب و آزادیخواه ، امکانپذیر است.

 

گسترده تر باد مبارزه برای لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی

                          سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

                         زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

                        کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر)

 

21 دی 1389 11 ژانویه 2011