اعلا میه کمیته مرکزی سازمان به مناسبت شرکت در آکسیونهای سراسری

علیه اعدام و شکنجه در روزهای پیشٍ رو

 

علیه شکنجه و اعدام

متحداً به پا خیزیم

 

رژیم جمهوری اسلامی ایران که خود را در مقا بل بیزاری روز افزون اکثریت مردمان ایران میبیند،سیمای فاشیستی اش را بیش از پیش به صورت عریان به نمایش گذاشته است. در سراسر ایران اعدام و شکنجه به امری عادی و روزمره تبدیل شده است و قداره بندان حکومت اسلامی و پاسداران سرمایه ،در اعمال خشونت و کشتار در سطح جهان بی رقیب شده اند!و البته این جنایت را برای مرعوب کردن کارگران و زحمتکشان و لگدمال شدگان،زنان،خلقهای تحت ستم،جوانان،روشنفکران و اصولاَ اکثریت مردمان ایران- که این رژیم را نمی خواهند- اعمال می کنند . اما اگر حاکمان از ترس انقلاب توده های به جان آمده است که با حداکثر ظرفیت خود دست به جنایت و اعدام می زنند ؛ اکثریت مردمان ایران نه ساکت نشسته اند،نه مرعوب شده اند و نه دست از مقا ومت برداشته اند.

ایرانیان! نیروهای انقلابی و آزادیخواه (منفرد ومتشکل)

امروزه هر روز و هر ساعت نه تنها مقابله و اعتراض با موج اعدامها که برای خفه کردن طغیان مردمان اعمال میشود،بلکه اساساَ نفی هر نوع شکنجه و اعدام- به هر بهانه و در هر شرایط یک ضرورت است. در پرتو چنین باوری،وظیفه و ضرورت است که ما ؛همگان را دعوت می کنیم تا در آکسیونها و مراسمی که در سراسر جهان علیه اعدام و شکنجه که در روزهای 28 و 29 ژانویه و5 فوریه و ... تدارک شده است، متحدانه شرکت کنیم. متحدانه شرکت کنیم تا اراده مشترکمان را علیه نظام انسان ستیز اسلامی و علیه اصل شکنجه و اعدام زیر هر نام- به نمایش بگذاریم.شرکت متحدانه ما میتواند افکار ترقی خواه مردمان جهان را همچون اهرمی برای فشار بر این رژیم انسان کش به منظور عقب نشاندن او و کوتاه کردن دستهای جنا یتکارعمالشرا در اعمال شکنجه واعدام،بسیج کند. تنها اقدام مشترک همه احزاب ، تشکلها و افراد انقلابی و آزادیخواه است که فارغ از تنگ نظری ها و فرقه گرائیها ،میتواند کار کردی کار ساز داشته باشد.

 

گسترده باد مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیا لیسم

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

4 بهمن 1398 - 24 ژانویه 2011