در پاسخ به  سرکوبگری حکومت  در 25 بهمن ،

                                                                     مردم  بار دیگر آماده  تظاهرات خیابانی  میشوند !

 

حضور قهرمانانه مردم ایران در روز 25 بهمن در تهران و چند شهر بزرگ ایران به مناسبت اعلام همبستگی با عروج جنبش انقلابی مردم مصر و تونس و تمرکز شعارها بر روی سرنگونی  خامنه ای نشان داد که جنبش مردم در ادامه مسیر گذشته بیش از پیش بر درهم شکستن نظام ولایت فقیه متمرکز شده است. صحنه های این حضور که توسط فیلمهای ویدئویی در اینترنت در سطح وسیع پخش شده است از یکسو حضور گسترده نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی و خشونت ددمنشانه مزدوران حکومتی را نشان میدهد و از سوی دیگر جسارت مردم و عزم آنان را برای تداوم جنبش ساختار شکنانه به نمایش میگذارد.

نه تنها  نقش آفرینی  حضورگسترده مردم پس از یکسال خاموشی تظاهرات خیابانی که به دنبال سرکوبهای گسترده به آن تحمیل شده بود ، حاکی از شروع دور جدیدی از خروش جنبش انقلابی مردم ماست بلکه انعکاس آن در درون حکومت ، ازجمله  تشدید شکاف  و رویدادهای تازه در میان جناح های گوناگون طرفدار نظام اسلامی نیز این نقطه عطف تازه را نشان میدهد. طنین شعار مرگ بر موسوی و کروبی در صحن مجلس اسلامی  ، طرح اولین بار شعار مرگ بر خاتمی و مرگ بر هاشمی در گردهمایی طرفداران خامنه ای، شروع  حصر خانه ای موسوی و همسرش زهرا رهنورد، همه و همه  حاکی از آن است که روش های تا کنونی حکومت با همه بگیر و ببندها و اعدام های گسترده ، نتوانسته سلطه حکومت را مجددا تامین کند .

 در شرایطی که تظاهرات خیابانی مردم ایران با خروش جنبش انقلابی کشورهای عربی منطقه همزمان می غرد ، طبعا  هر یک از این جنبش ها با انعکاس در دیگری تشدید میشود و درس آموزی از یکدیگر شتاب میگیرد. در این میان بویژه سرکوبگری حکومت اسلامی ، خطر اسلام سیاسی را برای مردم منطقه هر روز آشکارتر مینمایاند. تلاش های مذبوحانه حکومت برای مخفی کردن پنجه های خونینش در خیابانها و شکنجه گاهها و اقدام رسوای مصادره دو شهید جنبش  نه تنها بهانه جویی برای تشدید سرکوب جنبش داخل  بلکه درعین حال برای مخفی کردن چهره منفور حکومت اسلامی در رابطه با خارج و اکنون بویژه در میان مردم کشورهای منطقه نیز هست .

اقدام دانشجویان در افشای شهید دزدی سرکوبگران بسیجی ، حمایت مادران پارک لاله از اسیران تازه جنبش که بنا بر برخی گزارشات به بیش از 1500 نفر میرسد ، دعوت مادران صلح کردستان از مردم برای اعتصاب عمومی و گسترش نافرمانی مدنی ، خبرهای منتشره در باره آمادگی مردم برای حضور مجدد در خیابانها در روزهای آینده در اعتراض به سرکوب گسترده حکومت در 25 بهمن و خنثی کردن برنامه های آن  در  تشدید سرکوب در زندان و خیابان ، همه و همه از تداوم فروپاشی حکومت و رشد روحیه اعتراضی وبروز اشکال  متنوع حمایتی مردم  حکایت میکند و بنوبه خود روحیه امید و جسارت  را درمیان مردم گسترش میدهد.

در شرایطی که حکومت اسلامی در صدد افزایش شدت سرکوب است ، اشکال مقاومت که در داخل کشور  در جریان حرکت وشکل گیری است ،  در عین حال که برای خنثی کردن نقشه حکومت برای خفه کردن خروش جدید جنبش ضد استبدادی مردم ضروی است ، اما برای افزایش کار آیی رزم انقلابی مردم لازم است که این مبارزه به لایه های گسترده مردم گسترش یابد و با میدان آمدن جنبش های مطالباتی متنوع مردم و ترکیب مطالبات اقتصادی و سیاسی و اشکال گوناگون تظاهرات خیابانی ، اعتصابات در محل کار ، گرد امدن به دور خانواده های زندانیان سیاسی ، به کارگیری اشکال متنوع نافرمانی مدنی ، حکومت را درمحاصره امواج متنوع و گسترده جنبش اعتراضی از پای در آورد.

در این میان بویژه مبارزه برای آزادی اسرای جنبش در 25 بهمن و آزادی همه زندانیان سیاسی و مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام اهمیت به سزایی دارد . در خارج کشور نیز  لازم است  که در دفاع و هماهنگی  با جنبش مردم در داخل ،مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و توقف و لغو  شکنجه و اعدام  تشدید شود.

ما ضمن ستایش از حضور قهرمانانه مردم در 25 بهمن در تظاهرات خیابانی و عزم آنان برای حضور مجدد در خیابان با هدف درهم شکستن موج تازه سرکوبگری حکومت  اسلامی و دفاع از آزادی  اسرای جنبش و لغو شکنجه واعدام ، ایمان داریم که با گسترش این مبارزات به درون لایه های گسترده تر جامعه و ترکیب اشکال متنوع مبارزه برای  آزادی ونان ، امکانات پیشروی برای سرنگونی حکومت اسلامی و شکل گیری پایه های خود حکومتی مردم بیش از پیش فراهم میشود.  

 

زنده باد آزادی      زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

30 بهمن 1389 ــ 19 فوریه 2011