حمله نیروهای نظامی عراق به اردوگاه اشرف را  محکوم میکنیم !

 

در ساعات اولیه جمعه 19 فروردین نیروهای نظامی عراق به اردوگاه اشرف که بیش از 3000 عضو مجاهدین در آن سکونت دارند حمله کردند و طبق گزارش سایت مجاهدین ، 28 نفر دراین حمله کشته و تعداد زیادی زخمی شدند. مسئولیت کنترل اردوگاه اشرف  از سال 2009 از سوی نیروهای امریکا به دولت عراق واگذار شده و شرط شده که ساکنان آن به دولت ایران تحویل داده نشوند.از آن زمان  دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق تحت فشار جمهوری اسلامی قرار دارد که اردوگاه را تعطیل و ساکنانش را اخراج یا تحویل ایران دهد اما فشارهای بین المللی تا کنون مانع از این اقدام شده است. 

 ما ضمن محکوم کردن حمله جنایتکارانه نیروهای عراقی به ساکنان بی سلاح اردوگاه اشرف ، از مجامع حقوق بشر و نیروهای مترقی طلب میکنیم که با فشار به کمیساریای عالی  پناهندگان سازمان ملل ، شرایط پذیرش پناهندگی  ساکنان این اردوگاه را بر اساس تمایل آزاد و تصمیم  مستقل فردی آنان  هر چه زودتر فراهم ساخته و امکان انتقال آنان به کشوری امن را عملی سازد .

سرنگون باد رژیم حمهوری اسلامی

 

زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم !

کمیته مرکزی  سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

19 فروردین 1390 ــ 8 آوریل 2011

 

www.rahekaregar.com