گرامی با د یاد رفیق بهزاد کاظمی

 

٢٢ آوریل ٢٠١١، جنبش کارگری و سوسیالیستی ایران، یکی از کادرهای ارزنده، فعال و سخت کوش خود را از دست داد.

 

رفیق بهزاد کاظمی، دیر ایامی در پی اتحاد چپ کارگری ایران بو د و تلاشهایش در سامان دادن یگانگی و همدلی چپ و گفتمان کارگری در جنبش انقلابی مردم ایران، خود را در همکاری و حضور فعال در "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران"، بنیانگذاری و انتشار فصل نامه پژوهشهای سوسیالیستی "سامان نو"، سازماندهی اتاق اینترنتی "اتحاد سوسیالیستها" و بسیاری دیگر از کمپینها و فعالیت ها نشان می داد.

 

با مرگ رفیق بهزاد، جنبش چپ و کارگری ایران، یار ثابت قدمی را از دست داد که در بیش از دو دهه در تلاش تقویت گفتمان چپ در جنبش انقلابی مردم ایران بود. سازمان ما در گذشت رفیق بهزاد را به شریک زندگی اش اوا- و به رفقایش در "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران"، رفقای هیئت تحریریه "سامان نو" و همۀ فعالین جنبش کارگری- سوسیالیستی، بستگان و دوستان او تسلیت می گوید،و برای یادمان او همۀ فعالین چپ و کارگری را به افزودن تلاش در جهت اتحاد بزرگ هواداران آزادی و سوسیالیسم فرا می خواند. باشد که در پی این تلاشها، نسل جوان چپ و سوسیالیست در پیوند با جنبش کارگری ایران فردای روشن و آزاد را رقم زنند. چنین باد!

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران

(راه کارگر)

26 آوریل 2011