از اعتصاب بزرگ کارگران مجتمع پتروشیمی ماهشهر حمایت کنیم !

از روز یکشنبه 3 مهر اعتصاب یکپارچه و متحد بیش از شش هزار کارگر پیمانکاری پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر آغاز شده است. این اعتصاب در واقع ادامه اعتصاب یازده روزه کارگران این شرکت در فروردین ماه سال جاری است که طبق توافق با مسئولین این مجتمع بزرگ صنعتی قرار بود به درخواست های کارگران در مهلت مقرر رسیدگی شود ولی با به پایان رسیدن این مهلت و خلف وعده مکرر مسئولین ، کارگران بار دیگر با حربه اعتصاب به میدان آمده اند.

خواست مرکزی کارگران در این سلسله اعتصابات ،حذف شرکتهای پیمان کاری و به تبع آن لغو قراردادهای موقت و سفید امضا و انعفاد قرارداد مستقیم با دستگاه اداری این مجتمع و همسان سازی حقوق و امتیازات با کارکنان رسمی مجتمع پتروشیمی است. با اینکه دولت بر اساس مصوبه ای در سال 1384 حذف شرکت های پیمانکاری را تصویب کرده است اما این مصوبه در این مجتمع و در بسیاری از رشته ای تولیدی و خدماتی دیگر در سراسر کشور اجرا نمیشود و شرکت های پیمان کاری که در دستگاه سرمایه داری سرا پا فاسد ایران از رانت های ویژه برخوردارند ، کارگران را با شدت مضاعف استثمار میکنند و حتی حقوق و مزایای سر و دم بریده کارگران موقت را ماه ها پرداخت نمیکنند و کابوس اخراج را همواره در برابر کارگران به رخ میکشند.

در شرایطی که به دنبال اجرای طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها ،تورم افسار گسیخته بالا می رود و افزایش قیمت ها کمر اکثریت مردم را درهم میشکند ، اعتصابات کارگری که در چند نقطه کشور و از جمله در بخشی از صنعت پر اهمیت پتروشیمی آغاز شده ، میتواند طلیعه دور تازه ای از مبارزه نیروی کار و زحمت در عرصه های مخنلف تولیدی و خدماتی بر علیه ستم سرمایه چه دولتی و چه خصوصی باشد. اما این مبارزات پراکنده در صورتی به سیلابی پر توان تبدیل میشود که با سرعت کافی به هم بپیوندد و طبقه کارگر را حول مطالبات حق طلبانه اش فعال و متحد و متشکل کند. هر چند این اتحاد و همبستگی و تشکل یابی با سهولت به دست نمی آید ، اما از همان گام های نخست هر بحش از کارگران که به میدان می آیند لازم است در این مسیر گام به گام جلو آیند.

از آنجا که مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه ماهشهر ، در ردیف صنایع مهم است ، اگر حمایت های گسترده چه از طرف کارگران سراسر کشور و چه از طرف نهادهای کارگری جهانی از این حرکت صورت گیرد ، می تواند مقاومت دولت و کارفرمایان را درهم بشکند. در این مسیر در گام اول خانواده کارگران اعتصابی همچون دور قبل ذخیره مبارزاتی این کارگران مبارز است . کارگران رسمی این مجموعه نیز همانطور که با خود داری از بر عهده گرفتن جای خالی کارگران اعتصابی چشمه هایی از حمایت نشان داد ه اند ، اگر فعالانه تر به صحنه وارد شوند ، نقش مهمی در ایجاد همبستگی کارگری ایفا کرده و امواج اعتصاب را پرتوان تر میکنند. از آنجا که لغو قراردادهای موفت خواست طیف گسترده ای از نیروی کار و زحمت است ــ که از ان جمله از معلمان پیمانی نیز باید نام برد ــ اگر این نیروی گسترده که البته تا کنون پراکنده مبارزاتی داشته است ، هم زمان به صجنه آید ، گام مهمی در ایجاد یک نیروی بزرگ برای تحقق این مطالبه ابتدایی اما در عین حال حساس کارگران برداشته میشود. و البته مهمتر از آن ایجاد همبستگی و مدار تازه ای از تشکل طبقاتی است که پله مهمی برای برداشتن گام های بعدی در مسیر اتحاد طبقاتی و راهپیمایی به سوی حمله به دژهای اصلی نظام استبدادی سرمایه است.

سازمان ما با تجلیل و حمایت از عزم استوار و اعتصاب درخشان کارگران در مجتمع پتروشیمی ماهشهر ، همچنین از نیروهای چپ و نهادها ی مدافع کارگران در خارج کشور می خواهد که بافعالیت گسترده و حتی الامکان همبسته برای انعکاس اخبار مبارزات کارگران و جلب حمایت تشکل ها وسازمان های کارگری بین المللی از مبارزات کارگران پتروشیمی در حد توان خود تلاش کنند. به ویژه کمک مالی برای تداوم اعتصاب کارگران اهمیت زیادی دارد که در جریان برگزاری اکسیونهای حمایتی ، لازم است که مورد توجه قرار گیرد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران !

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم !

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

11 مهر 1390 ــ 3 اکتبر 2011