پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر )

              

           به سومین نشست اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور در شهر مونترال کانادا

 

 

سومین نشست اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور در روزهای30 سپتامبر و1 و2 اکتبر با موفقیت در شهر مونترال کانادا برگزار گردید. پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) بوسیله نماینده رسمی سازمان رفیق آرش کمانگر که در این نشست حضور داشت ارائه گردید.

متن این پیام در ذیل جهت اطلاع عموم می آید.

                                                                                                                   

                                                                      روابط عمومی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

 

 

               پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

         به :

        

         رفقای شرکت کننده در سومین نشست اتحاد چپ خارج از کشور

 

 

رفقای عزیز

 

با درود به رفقای  سازمان دهنده و شرکت کنندگان در سومین نشست اتحاد چپ خارج از کشور.

 

ازتکرار این حقیقت ساده که ضرورت اتحاد  چپ هائی که برای سوسیالیسم و آزادی مبارزه می کنند ، اقدامی است نه برای پاسخ به نیازهای فردا ؛ که راه حلی است مسئولانه در پاسخ به ضرورتهای انکار ناپذیر هم اکنون ، گریزی نیست .

چرا که مبارزه برای استقرار سوسیا لیسم به عنوان تنها آلترناتیو واقعاَ موجود در مقابل بیداد سرمایه داری و نئولیبرالیسم ، امری است که در دستور کار هم امروز کمونیستها قرار دارد.

در شرایطی که جهان سرمایه داری در گرداب تناقضات ذاتی خود دست و پا میزند و نجات خود را در تعرض نئولیبرالیسم لجام گسیخته به سفره های پر از خالی کارگران ، لگد ما ل شده گان و تهید ستان سراسر جهان میداند ؛ در شرایطی که دوُل امپریالیستی برای برون برد بحران جهانی سرمایه داری و همه نهادهای غارتگرانه و تجاوزگرانه آن ، انقلابات آزادی خواهانه ، برابری طلبانه و ضد دیکتاتوری را به نفع سلطه استبداد سرمایه داری مصادره میکنند ؛

در شرایطی که کارگزاران سلطه سرمایه و دوُل امپریا لیستی با دهها سناریوی ریز و درشت ، با برنامه و تدارک همه جانبه ،می کو شد به بیداد غارتگرانه خود تداوم بخشد ؛ از دست نیروی عظیم اما پراکنده کار و زحمت و چپ اتمیزه شده و نا هما هنگ و بی برنامه چه کاری بر میاید؟!

در ایران در بند استثمار سرمایه و استبداد مذهبی ما که حتیَ جنگیدن برای تأمین حداقل مطالبات ساده اکثریت مردمان خود به یک اتحاد سراسری ، مستقل  و مستحکم نیاز دارد،اتحاد مبارزان راه سوسیالیسم و آزادی ضرورتی است انکار ناپذیر. ضرورتی که متأسفانه تا کنون فرقه گرائی و سکتاریسم و عوامل ریزو درشت د یگر مانع تحقق آن شده است

تجربیات منفی تا کنونی موجب گردیده است که چپ  به این وظیفه نزدیک نشود و بستری را که اتحاد سوسیالیستها را ممکن می گرداند ،تدارک نشود.

شما رفقای عزیز در برابر تجربه های تا کنون نا موفق به سهم خود  کوشیده اید تلاش تازه ای را آغاز کنید .تلاش ستایش انگیزی که البته اگر فارغ از سکتاریسم و فرقه گرائی با لنده شود و قوام بگیرد، خواهد توانست نیروی عظیم چپهای منفرد و چپهای متشکل در سازمانهای سیاسی هم اکنون موجود را بر بستری واقعی ، برابر و خلاق هما هنگ کند و در چارچوبی روشن و قابل دوام امکانات مبارزه مشترک را فراهم نماید. همین جا باید تاکید کرد  که یکی از الزامات مهم آن در شرایط کنونی تاسیس رسانه ای سراسری است که بتواند همه گرایشات چپ سوسیالیست را به شیوه کاملا دمکراتیک پو شش دهد و نظرات همه گرایشات و افرادی را که برای سوسیالیسم و آزادی از همین امروز مبارزه میکنند منعکس نماید.

چنین است که اتحاد چپ خارج از کشوردر پیوند با نیروهای چپ سوسیالیست و برانداز داخل کشور قادر خواهد شد پیشبرد  دو وظیفه گره خورده و توامان را در پیش روی خود قرار دهد: سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان مانع مقدم هر نوع آزادی و سرنگونی نظام سرمایه داری و استقرار سوسیا لیسم در ایران.

 

 

رفقای عزیز

 

سازمان ما در پیش برد این وظیفه خود را با تمام وجود در کنار شما حس میکند و با همه توانائیهای هر چند اندک خود همراه این هدف است و دستان مصمم تک تک  شما را می فشارد و برای نشست سوم اتحاد چپ خارج از کشور آرزوی موفقیت دارد.

 

                          

                           سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

                                    زنده باد سوسیالیسم .زنده باد آزادی

 

                         کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

                                                30.09.2011