گرامی داشت یازده دی

روزجان باخته گان سازمان

 

 

این روزبرای ما راه کارگری ها (چه متشکل چه منفرد)، روزیاد مان کشته گان ماست. یارانی که به حکو مت استبداد ولایت فقیهی ونظام سرمایه داری "نه" گفتند وغرقه در خون جوان خود بخاک افتادند.آن عزیزانِ ِ جگرگوشه ما اما تنها نبودند.آنان بخشی از بسیاران بودند. زنان ومردانی که غرقه در رویای شیرین خود برای تحقق دنیایی بهتر ودنیایی انسانی ترتلاش کردند وشیرانه سر،دراین مسیرصعب ِ خنجر وخار،سر باختند. آنان بارامانتی بجای گذاشتند که ما بجا ماند گان می باید آن را به دوش کشیم واز این سربالایی پرازمخاطره به پیش بریم و به منزل مقصود برسانیم. سرنوشت ما با این راه زیبای انسانی گره خورده است. راه ِ پایان دادن به حکومت ارتجاعی وجبّارجمهوری اسلامی و جهنم سرمایه داری ورسیدن به سوسیالیسم . یعنی حاکمیت واقعی اکثریت عظیم !

این خواست تنها رویای باشکوه ما نیست که به ما جان می دهد وما را مصمم می کند ، امروزه این خود سرمایه داری است که بر خلاف ادعای مدعیان آدمی خوارش، به بن بست رسیده و پاسخی برای بشریت ندارد!

نظامی که زیر سایه ماشین سرکوب و کنترل و تحمیق، امکان آن را فراهم می کند تا 99 در صد مردمان بی پناه این کره خاکی توسط یک د ر صد استثمار شوند، چپاول شوند وزیرچنگال حکومت های استبدادی خفه گردند؛ نه تنها عادلا نه نیست وحتی درشان انسان نیست ،که قانون جنگل است و درندگی محض! و باید نابود شود.

ما هم پیمان با یاران به خون خفته خود و همدست با کارگران وزحمتکشان، سربراین راه گذاشته ایم و این راهپیمایی با شکوه را که دیروزیان آغاز کرده اند، پی می گیریم وبیگمان فردائیان آنراادامه خواهند داد .چنین است که یاد مان یاران دلبند خود را گرامی می داریم !

 

سرنگون باد نظام ارتجایی وسرمایه داری حکومت اسلامی ایران

برقرارباد سوسیا لیسم ـ بر قرار باد آزادی

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلا بی ایران (راه کارگر)

 

دیماه ۱۳۹۰ دسامبر ۲۰۱۱

www.rahekaregar.com

www.rahekaregarnews.com

www.asj-iran.com