پیام کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

 

به چهارمین مجمع عمومی اتحاد چپ ایرانیان خارج از کشور

 

 

اعضای اتحاد چپ ، حضار و میهمانان محترم !

شما در شرایطی مجمع عمومی تورنتو را برگزار می کنید که نظام جهانی سرمایه ، یکی از عظیم ترین بحرانهای ساختاری خود را تجربه می کند . این نظام برای مقابله با این بحران عالمگیر ، در همه جا پرچم " ریاضت اقتصادی " را برافراشته است که معنی و مفهوم آن چیزی جز یورش بیشتر به سفره نان و معیشت اکثریت جامعه نیست . این نظام ویرانگر اکنون حتی در پیشرفته ترین مناطق تحت نفوذ خو یعنی امریکا و اروپا ، جوامع بشری را به مرزهای استیصال و فلاکت مطلق سوق میدهد . در برابر این یورش ، اردوی کار و زحمت از کران تا کران این کره خاکی ، برای دفاع از معیشت و حق حیات خویش مقاومت و مبارزه طبقاتی وسیعی را آغاز کرده است . در ایران نیز که فلاکت نظام سرمایه داری با استبداد و فاشیسم مذهبی عجین شده است ، مقاومت کارگران و مردم ستمدیده در اشکال گوناگون اما پراکنده ادامه دارد. رژیم اسلامی سرمایه که در پی سرکوب خونین جنبش ضد استبدادی پس از خرداد 88 به خیال خود آرامش را برقرار و به " فتنه " پایان داده است با موجی از اعتراضات کارگری برای دفاع از حق کارومعیشت خود و اعتراض به سقوط آزاد سطح زندگی اکثریت مردم روبرو شده است فلاکتی که با تشدید بحران اقتصادی ، اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و گسترش تحریمهای بین المللی و تهدیدات نظامی ابعاد حیرت اوری پیدا کرده است .

در چنین شرایطی متاسفانه چپ انقلابی ایران با گامهایی لاک پشتی و حتی بدتر از آن تقدیس فرقه گرایی و توجیه پراکندگی توسط بخشی ازآن ، قادر نیست به وظایف سیاسی خطیر خود در دوران تشدید مبارزه طبقاتی عمل کند . ماها یاد گرفته ایم که در آستانه اول ماه مه با تکرار شعارهایی همچون : " کارگران جهان متحد شوید " و یا اصرار بر اینکه " چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است " طبقه کارگر را خطاب قرار دهیم بی آنکه خود در عمل مایل و یا قادر به نمایش گذاشتن روحیه اتحاد ،همکاری و همگامی باشیم .

ناگفته روشن است که ما نه فرصت چندانی داریم و نه بدون همکاری و وحدت عمل با یکدیگر قادر خواهیم بود قطب سیاسی جدی را در بطن بحران سیاسی اقتصادی موجود به صحنه آوریم .

 

اینجاست که کوشش شما در سه ساله اخیر برای معنا بخشیدن به اتحاد چپ ، اهمیتی دوچندان پیدا می کند. اهمیت تشکل نوپای شما تنها این نیست که در یک فضای دمکراتیک ،همگامی طیفی از چپ انقلابی و رادیکال با گرایشات گوناگون - را سازمان داده اید بلکه همچنین این است که ظرفی را برای حضور فردی فعالین چپ فراهم کرده اید که اکثریت بزرگی از آنها چه در داخل کشور و چه در خارج از ایران ، هم اکنون عضو هیچ حزب و سازمانی نیستند .

اما اهمیت حیاتی شکل گیری یک تشکل دمکراتیک سوسیالیستی رادیکال بر مبنای عضویت فردی ، نباید ما را از بکارگیری دیگر اشکال مکمل برای عملیاتی کردن پروژه عظیم همگامی و اتحاد اردوی چپ انقلابی بی نیاز کند . ادغام و وحدت حزبی گرایشاتی که با یکدیگر همفکری برنامه ای ، سیاسی و اساسنامه ای دارند - اتحاد عمل اخص حول دفاع از جنبش کارگری ( نظیر نهادهای 14 گانه همبستگی با کارگران ایران ) - همکاری اخص زنان چپ و کمونیست و یا دانشجویان و جوانان چپ - همگامی نهادهای دمکراتیکی که فعالین چپ و دمکرات حول مبارزه با کلیت جمهوری اسلامی و مقابله با هر نوع مداخله امپریالیستی شکل داده اند و بالاخره همکاری و اتحاد عمل احزاب ، سازمانها و نهادهای چپ همگی آن راهها و ریلهایی هستند که میتوانند با درهم شکستن دیوار بی اعتمادی و سکتاریسم و سازمان دادن همگامی و اتحاد حول اشتراکات فراوانی که این طیف دارد ، نشاط و تحرک سیاسی جدیدی به اردوی پرشمار اما پراکنده ما بدهد.

امیدواریم مجمع عمومی تورنتو نیز با موفقیت برگزار شود و گامی دیگر بسوی توسعه روزافزون اتحاد چپ ایرانیان خارج و بویژه گستراندن آن در اروپا بردارد.

 

زنده با د اتحاد و همبستگی نیروهای سوسیالیست

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انلابی ایران ( راه کارگر ) مه 2012