! تمامی فعالین کارگری دستگیر شده باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند

 

اخبار انتشار یافته توسط " کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری " حاکیست که روز جمعه 26 خردادماه 1391 مامورین مسلح با حمله به خانه ای که محل تجمع و میهمانی اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بود ؛ تمامی شرکت کنندگان در آن جلسه ، که 60 نفر بودند را با ضرب و شتم و ایجاد رعب و وحشت دستگیر وآنان را به اداره اطلاعات شهرستان کرج واقع در زندان رجائی شهر منتقل کردند.

 

پس از پیگیریهای گسترده خانواده ها و انتشار اخبار این سرکوب وحشیانه ، رژیم مجبور به آزادی برخی از بازداشت شده گان شد . اما همچنان سیروس فتحی، علیرضا عسگری، جلیل محمدی، سعید مرزبان، مسعود سلیم‌پور، مازیار مهرپور، ریحانه انصاری، فرامرز فطرت نژاد و میترا همایونی در بازداشت بسر میبرند.

 

بر هیچکس پوشیده نیست که ابعاد بحران سرمایه داری در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی چند جانبه است . از یکسو بحران بین المللی سرمایه ، اقتصاد ایران را در بحرانی همه جانبه قرار داده و ازسویی دیگر بدلیل سیاستهای فاجعه بار رژیم ؛ نظیر خصوصی سازیها ، واردات گسترده کالاها از خارج ، حذف سوبسیدها و افزایش شدید قیمتها خصوصا قیمت نان، تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و اخراجهای گسترده و بیکاری میلیونی در کنار فساد های بزرگ و کلاهبرداریهای بزرگ ، چشم انداز هر گونه بهبود در وضعیت اقتصادی ناممکن شده است ؛ از سویی دیگربخاطرتحریمهای گسترده از سوی دولتهای امپریایستی و تشدید محاصره بین المللی ایران ، موقعیت رژیم اسلامی بشدت متزلزل شده است. سیاستی که هدفش خانه خرابی گسترده میلیونها خانواده کارگری در ایران است.

 

در شرایطی که طرح هدفمند کردن یارانه، بیکار سازیهای گسترده، افزایش روزافزون قیمتها، عدم پرداخت دستمزدها، زندگی را بر میلیونها کارگرو مزدبگیر دشوار و دشوارتر میکند و خانواده ها را روز به روز به فلاکت بیشتر میکشاند. کارگران برای دفاع از سطح معیشت وزندگی انسانی خویش چاره ا ی جزمتشکل شدن ، همبستگی ومبارزه علیه رژیم سرمایه ندارند ، رژیم جهل و سرمایه بر این پتانسیل طبقه کارگر واقف است و در افق های رو به اوج جنبش کارگری ،غروب حاکمیت ننگین خود را میبیند. از اینرو شمشیر را از رو بسته و به هر گونه تجمع فعالین کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی یورش آورده ، به دستگیری، زندان و بگیر و ببند فعالین کارگری ومردم جان به لب آمده می پردازد. این یورش وحشیانه و دستگیریها ، نشانه های استیصال رژیمی است که دربحرانی همه جانبه روبروست و از وحشت انقلاب مردم برای نان و آزادی ، چاره ای جز سرکوب نمی بیند.

 

سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر ضمن محکوم کردن حمله به محل تجمع کارگران ، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه

باز داشت شدگان یورش سبعانه اخیر، آزادی همه زندانیان سیاسی از جمله فعالین کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی است ؛ما همه سازمانها، نهادها وتشکلهای کارگری و مترقی و آزادیخواه را به تشدید مبارزه برای آزادی همه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی فرا میخوانیم .

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

زنده باد سوسیالیسم ، زنده باد آزادی

18 ژوئن 2012