نگذاریم مردم غزه تنها بمانند

 

"ما غزه را به قرون وسطی برمیگردانیم تا اسرائیل برای چهل سال آرام گیرد" !!

 

 این را روزنامه هآرتص از الی یشوای، وزیر کشور اسراییل نقل میکند . بدین ترتیب غزه بیش از پنج روز است زیر شدیدترین بمبارانهای بزرگترین ارتش منطقه قرار دارد تا مردم آن تسلیم شوند.  نزدیک به هزار نقطه غزه با موشک و توپ و بمباران از زمین و هوا ودریا کوبیده شده و دهها نفر کشته و صدها نفر مجروح شده اند. در این میان کودکان بیشترین نصیب را از این حملات وحشیانه برده اند. این دور از حملات نظامی به مردم غزه ، دقیقا دور گذشته حملات ارتش صهیونیستی در سال 2008 را در مقابل جهانیان زنده میکند که دولت نتانیاهو خود را برای انتخابات پارلمانی اسرائیل آماده میکرد. در آن سال بیش از 1400 فلسطینی قتلعام شدند ، هزاران تن مجروح و مصدوم شدند و اکثریت  ساختارهای اقتصادی و اجتمایی این شهر نابود شدند. از آن پس محاصره وحشیانه صدها هزار فلسطینی ساکن غزه تشدید شد و مردم محروم این شهر به مجازات جمعی محکوم شدند. دارو و غذا و دیگر مایحتاج انسانی از مردم غزه دریغ شد تا بدانند که باید رژیم مطبوع و مورد نظر صهیونیستها را انتخاب کنند و گرنه مجازات خواهند شد!! این سیاست باردیگر توسط سخنگوی دولت اسرائیل مورد تاکید قرار گرفته است. آنها آماده اند برای پیروزی در انتخابات پیش رو ، مردم غزه را روانه اردوگاهها و کوره های مرگ ساخته شده از موشکها و بمبهای ارتش اسرائیل کنند. مدتهاست که غزه این شهر محاصره شده ،توی یهودیهای ورشو و اردوگاههای مرگ نازیها" را در خاطره ها زنده میکند. کودکان و زنان و کهنسالان بزرگترین قربانیان این گتوی قرن 21 هستند.

 

در این میان سکوت  رسانه ها چشمگیر و حمایت دولتهای غربی از اقدامات رژیم اسرائیل قابل تامل است. خصوصا رهبران ایالات متحده و بریتانیا و فرانسه با بیشرمی وصف ناپذیری جنایت سازمانیافته علیه ملتی محروم و بیدفاع را توجیه میکنند و از ًحق اسرائیل برای دفاع از خود ً در  مقابله با موشک پرانی های حماس ، که امنیت را از شهروندان اسرائیل سلب کرده  سخن میگویند. گویی حمله وحشیانه سال 2008 و سپس محاصره طولانی و وحشتناک مردم غزه در تمام این سالها و حمله کنونی به این شهر و مردم آن ، هزاران انسان را نابود نکرده است. در چنین شرایطی "حقوق بشر" ، " دمکراسی" ، " حق تعیین سرنوشت" و " قوانین بین المللی" فراموش میشود . نه فقط لازم نیست که  این دولت  نژادپرست و جنایتکار مورد اعتراض و مجازات قرار گیرد بلکه مورد تشویق دولتهای امپریالیستی قرار می گیرد.

 

واقعیت آنست که اسرائیل از زمان تاسیس ، سیاست پاکسازی فلسطینیان را از سرزمینشان دنبال کرده است. این سیاست همواره از طریق زور، پول ، محاصره اقتصادی ،  آپارتاید نژادی و برتری طلبی قومی ، محروم کردن فلسطینیها و عربها از حقوق اجتمایی و سیاسی  در مناطق اشغالی وتاسیس شهرکهای تازه یهودی نشین، و  در صورت لزوم قتل عام، جنگ و بمب پیش رفته است.  حمله تازه اسرائیل به غزه ادامه همان سیاست "پاکسازی قومی" است که در تمام این سالها ادامه داشته است.  اما انتخاب این زمان برای حمله به غزه آنست که انتخابات اسرائیل در ماه ژانویه برگزار خواهد شد . دولت دست راستی اسرائیل که بشدت تحت فشار جنبشهای اجتمایی کارگران و جوانان و تظاهراتهای گسترده علیه سیاست ریاضت اقتصادی و حذف خدمات اجتمایی و فساد رهبران سیاسی آن قرار دارد با این تاکتیک ، میکوشد خود را قهرما ن مبارزه علیه افراط گرایی اسلامی که در هیات حماس در غزه حکومت میکند درآورد.  در عین حال طرح ارتقاء کرسی فلسطین در سازمان ملل ، با توجه به نتایج بهار عربی از حمایت بسیاری از دولتها برخوردار است ،میتواند موضع این رژیم را بسیار تضعیف کند.  این حمله جنایتکارانه به غزه  که با شدیدترین بمبارانها و موشک پرانیها همراه است و حتی خبرنگاران خارجی را هدف قرار میدهد پیام روشنی دارد که اولا دولت اسرائیل به هر وسیله ای برای حفظ برتری طلبی در منطقه دست خواهد زد ؛ ثانیا به دولت اوباما و دیگر اعضای شورای امنیت عواقب پذیرش دولت فلسطین در سازمان ملل را هشدار میدهد و ثالثا میخواهد خود را تنها قهرمان مبارزه با "افراط گرایی اسلامی" معرفی کند و ژاندارمی در منطقه را تضمین کند.

 

در این شرایط است که باردیگرمبارزه  علیه جنگ و دخالت امپریالیستی با مبارزه برای دفاع از زندگی‌و جان فلسطینیان گره خورده است. میبایست علیه این جنایت آشکار علیه فلسطینیان ایستاد  و تصویر غزه را بعنوان نشانه ای آشکار از دوگانگی سیاست فریبکارانه دول امپریالیستی و سیمای دولت نژادپرستانه اسرائیل بمردم جهان نشان داد. در عین حال سیاست ارتجاعی و جنایتکارانه دولت حماس در غزه ،در محو هرگونه صدای مخالف با جنبش اسلامی و حمله به شهروندان غیرنظامی اسرائیل  را محکوم کرد.  برای ما ایرانیان که در محاصره رژیمی جنایتکار و ضد مردمی و در عین حال تحریم ها و مداخلات امپریالیستی هستیم ، برای آنکه عراق و  لیبی و سوریه و غزه تکرار نشوند، برای آنکه جنگ و تجاوز و کشتارو مداخله پایان یابد ، برای آنکه جنگ صلیبی و فرقه ای سیمای خاورمیانه نباشد باید برای مقابله با تجاوز رژیم اسرائیل با فلسطینیان و مردم صلح دوست جهان همراه شد و همبستگی جهانی برای صلح و آزادی و برابری را سازمان داد.

 

زنده باد همبستگی بین المللی

زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران- راه کارگر

نوامبر 2012