بدرود سارا جان

 

رفیق سارا- لوئیز باقرامیان از فعالین خوشنام جنبش چپ واز پیگیران امر مبارزه برای برابر حقوقی و آزادیخواهی در روز دوشنبه دوازده فروردين ۱۳۹۲ برابر با اول آوريل ۲۰۱۳ در شهر برلین آلمان چشم از جهان فروبست.

انقلاب 57 دنیای تازه ای برویش گشود و در مبارزه با فاشیسم برآمده از انقلاب ، راه کارگر را بر گزید و با راه کارگریهای اصفهان و ارمنی تبار تهران در تلاش سازماندهی مقاومتی برآمد که با سرکوب گسترده دهه 60 و بدارآویختن رافیک نوشادیان های جوان بخون نشست. سارا به زندان اقتاد ، اما هوشیارانه و باحفظ اسرار رفقایش از زندان رها شد. پس از رهایی از زندان اصفهان، مدتی در تهران به فعالیت سازمانی اش ادامه داد. اما با تشدید فشارها و دستگیریهای گسترده ، ناکجا آباد تبعید به مرکز فعالیت و تلاش او تبدیل شد. آنجا بود که بمثابه یک انترناسیونالیست چپ و آزادیخواه ، یک زن آزاده ، یک تبعیدی درد آشنا ، به یاری پناهجویان و زنان و همه قربانیان ستم ملی و مذهبی و جنسی برآمد ، خانه های امن برپاکرد ، پناهنده را در پناه گرفت و با شرکت فعالش در همه اعتراضات علیه رژیم اسلامی و در دفاع از زندانیان سیاسی و جنبشهای اجتمایی ، مبارزه برای آزادی و برابری را ادامه داد.

لوئیز برای ما، رفقا و دوستان او،هماره با سیمای شادمانه و خندان، صمیمیت و شور زنده خواهد ماند. فقدانش را به مادر، اعضای خانواده، همه دوستان و همراهان و فعالین چپ و سوسیالیست تسلیت میگوئیم و خود را در غم از دست دادن این رفیق گرامی سهیم می دانیم.

 

خاطره ات با ما در مبارزه برای برابری و آزادی خواهد ماند

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران - راه کارگر

17 آپریل 2013