اطلاعیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

                                               پیرامون

                         برگزاری هیجدهمین کنگره سازمان

 

هیجدهمین کنگره سازمان روزهای 19،20و21 ژوئیه با حضور اکثریت اعضای سازمان و شماری مهمان کار خود را با یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز کرد.

کنگره در فضائی بسیار رفیقانه در موارد زیر به بحث و گفتگو نشست و تصمیم گیری کرد.

1-   ارزیابی از اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان ، خاورمیانه و ایران. حوادث مصر و مسئله انتخابات ایران از توجه ویژه ای برخوردار بود ، بخصوص چالش نیروی کار و زحمت در مقابله با نظام سرمایه داری ، تعرضات  و سناریوهای  دُول امپریالیستی در منطقه و موقعیت حکومتهای استبدادی.

2-   بحث و بررسی در مورد قطعنامه های ارائه شده به کنگره و تصمیم گیری در مورد آنها.

3-   بحث و بررسی در مورد قرارهای سازمانی و مناسبات درونی.

4-   بررسی گزارشات نهادها به کمیته مرکزی و تدقیق و تصویب آنها.

در رابطه با سند سیاسی بعد از مباحثات اولیه و ارائه پیشنهاداتی ، کمیسیونی تشکیل شد که کار تنظیم نهائی سند سیاسی را با توجه به مباحث و پیشنهادات ، به انجام رساند .کلیات سند نهائی به اتفاق آرا حاضرین تصویب شد.

 سرانجام کنگره در روز آخر با انتخاب کمیته مرکزی و کمیسیون نظارت برای یکسال آینده ،به کار خود پایان داد.

مصوبات و اسناد مربوط به کنگره هیجده در هفته های آتی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

 

                        کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

                                                  24.07.2013                                     

                                www.rahekaregar.com