اعلامیه کمیته مرکزی  سازمان به مناسبت آغاز سال میلاد ی

 

2014

 

 

در آغاز سال میلادی دوهزار و چهارده ، زمین بر کدام مدار می چرخد ؟.گردونه زمین می چرخد در حالیکه با درد بسیار همچنان میلیارد ها انسان بی سر پناه ، گرسنه ، جنگ زده ، استبداد زده ،آواره وبیمار؛ زیرچرخ دنده های سرمایه داری جهانی و نظامات امپریالیستی و حکومت های استبداری له می شوند.

 

بی گمان مادرمان زمین ، بارور است و ظرفیت دارد تا شرایط حیات و زیست چندین برابرجمعیت هفت میلیاردی حاضر را تامین کند. دستاورد های خلاقانه بشری به برکت تلاش میلیارد ها نیروی انسا نی کا ر و زحمت ،چنان شرایطی فراهم کرده است که امکانات پایان ناپذیر بشری و ثروت بی کران نهفته در درون این سیاره ، توان تامین زندگی راحت ،انسانی و شریف مردمان جهان را دارد.اما سرمایه داران که یک درصد مردمان  ساکن زمین را شامل می شوند ، نه تنها سرنوشت نود و نه در صد از مردمان جهان را رقم میزنند ؛ بلکه خود زمین را به سمتی می برند که تداوم حیاتش در خطر قرار گرفته است . این نظام سرمایه داری کور و هاراست که در جریان گردش بی مها رش نه تنها به بردگی و فقرو گرسنگی و بیماری و بی پناهی اکثریت قاطع  انسا نها منجر گشته است ، که نابودی کل جانداران ؛ از جانوران آبزی و خاکزی گرفته تا حیات گیاهی وکوهها و دریاها ، یعنی تمامیت زمین را تهدید می کند.

آمار و اسناد و شواهد اثبات این جنایات و تخریب سازمان یافته توسط امپریالسیسم و سرمایه داری جهانی و حکام مستبد و چپاولگر و بی فرهنگی ناشی از عدم اگاهی و عقب نگه داشته شدگی در سراسر جهان؛ از شمال تا جنوب ، از مشرق تا مغرب زمین ، چنان آشکار است که در این متن کوتاه مجال بر شمردن آنها نیست. با این همه اما در برابر بیدادی که بر زمینیان می رود؛ مقاومت و مبارزه ملیونها انسان حق جوی، برابری طلب وآزادی خواه و طرفدار محیط زیست ،علیه استثمار و استبداد و استعمارو ویرانگری ؛ راز ماندگاری انسان قامت افراشته معاصر را توضیح میدهد !

مقاومت و مبارزه کارگران و زحمتکشان ، روشنفکران ِ عدالت جوی و آزادی خواه  و حق جویان سراسر این کره خاکی ؛ سد غرورانگیزی است در برابر تعرض و بیداد مهار گسیخته یک در صدی های حاکم بر جهان !

بدون ذره ای تردید اما باید تاکید کرد که این مقاومت و مبارزه ،  گاها شگرف اگربا هدف و در مسیر فرو ریزی و نابودی کل نظام سرمایه داری درسراسرجهان و استقرارآلترناتیو اجتناب ناپذیر آن یعنی سوسیالسیم دوران ساز صورت نگیرد؛ بشریت از جهنمی که در آن گرفتار آمده است ، رهایی نخواهد یافت.

دنیایی دیگر، دنیایی انسانی تر ، دنیایی زیباتر که عشق و دوستی و برابری پرچمدار آن باشد ، تنها با استقرار سوسیالسم قرن بیست و یکمی ممکن است : سوسیالسمی برابری طلبانه ، آزادی خواهانه ، فمنیستی ، حافظ محیط زیست و احترام به همه ارزشهای انسانی و طبیعت بی جان.

با امید به آنکه در سال 2014 میلادی ،گامی جدی در رسیدن به این رویای زیبای انسانی بر داشته شود ؛ برای مردمان جهان که از بیداد سرمایه و زور به جان آمده اند ، فرا رسیدن این سال را شاد باش می گوئیم و برای همه آنان سالی سرشار از سلامتی و شادابی و پیروزی و بهروزی آرزو می کنیم .

 

زنده باد سوسیالسم ـ زنده باد آزادی

سرنگون باد رژیم سرمایه داری و مذهبی ایران

 

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران  ( راه گار گر )

30 دسامبر 2013

www.rahekaregar.com