پیام همدردی سازمان راه کارگر

با مردم افغانستان

 

 

 

حادثه وحشتناک رانش زمین در منطقه بدخشان افغانستان که ویرانی گسترده و مدفون شدن بیش از دوهزار و هفت صد تن از مردم را در بر داشت، در میان خبرها گم شد. در کشوری که مصائب طبیعی هم به کمک طالبانها و کرزای ها و جنگ سالاران و قوای نظامی خارجی میایند تا از این کشور کهن و تاریخی ویرانه ای سازند، مرگ و مدفون شدن بیش از 2700 کودک و پیر و جوان و زن ومرد حادثه ای گذرا پنداشته میشود. دولت افغانستان که با حمایت نظامی-اقتصادی دولتهای امپریالیستی و دهها هزار سرباز خارجی به حیات خویش ادامه میدهد در اقدامی غیرانسانی و غیرمسئولانه پایان عملیات تجسس برای مفقود شدگان و دفن شدگان را اعلام کرده است. فیلم و ویدئویی در فیسبوک هست که نشان می داد که همچنان شمار زیادی در زیر خاکها زنده اند. دولت اسلامی افغانستان با اعلام پایان عملیات جستجو و تلاش برای نجات مدفون شدگان در زیر گل و لای ، بر روی زنده ها نماز مرده خواند و با اعلام تبدیل محل به گورستان عمومی و تغییر آمار کشتگان و خروج نیروهای یاری رسان از منطقه ، پایان وظیفه خویش را اعلام کرد. در عین حال کاندیداهای انتخاباتی ریاست جمهوری و مجلس و سیاست مداران دولتی هم با سفربه منطقه و گرفتن عکسهایی برای مضحکه های انتخاباتی شان ، مزورانه برای مردم داغدیده ، اشک تمساح ریختند .

فاجعه زنده بگور شدن این همه انسان و برخورد ضد انسانی حکومت غارتگر افغانستان به آن ، باردیگر نشان داد که سیاستمداران فاسد حاکم بر این کشور و جنگ سالاران چهاردهه اخیر در افغانستان ارزشی برای جان و زندگی مردم قائل نبوده و جز برای منافع حقیر ایدئولوژیک و دینی و اقتصادیشان دست به اقدامی نمیزنند. از اینان که در چهار دهه گذشته یا با بمب و خمپاره و گلوله ، ویا با قوانین غیر انسانی طالبانی شریعت شان ویا با همدستی با اشغالگران خارجی ، افغانستان را ویران کرده و ساختارهای اجتمایی و اقتصادی و فرهنگی این کشور را نابود کرده بودند ، انتظاری بیش از این نمیرفت. این حادثه بار دیگر نشان داد که مردم افغانستان باید خود سرنوشت خود را رقم زنند. سرنوشت پیکار برای دادخواهی ، دمکراسی ، عدالت ، برابری ، نان و کار و آزادی و پیشرفت این کشور تنها از طریق کنارزدن همه جنگ سالاران و رهبران جنایتکار جهادی و سیاست مداران وابسته به قدرتهای خارجی و از این طریق مقابله قطعی با بازگشت طالبان جنایتکار به قدرت تعیین میشود . سازمان راه کارگرضمن تسلیت این فاجعه به مردم داغدیده و عزیز از دست داده بدخشان ، همراهی و همبستگی خود را با مردم شریف افغانستان و همه نیروهای ترقیخواه و مبارز آن اعلام میکند و از مبارزه آنان برای آزادی و برابری و صلح قاطعانه حمایت میکند.

 

زنده باد همبستگی بین المللی برای آزادی و برابری

 

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

7 مه 2014 17 اردیبهشت 1393

 

www.rahekaregar.com