یاد رفیق سعید عظیمی را با ادامه راهش

گرامی بداریم !

 

 

متاسفانه با خبر شدیم که رفیق سعید عظیمی ، یکی از رفقای قدیمی " راه کارگر " و از زندانیان سیاسی سابق در شهرکنگاور درگذشته است . رفیق سعید از فعالین سازمان ما در شهر کنگاور بود که با شروع انقلاب مردم علیه رزیم ستمشاهی در تظاهرات و اکسیونها شرکت فعال داشت. علیرغم سن کم با شور و حرارت فراوان در مبارزات مردمی برای آزادی و برابری شرکت میکرد و از جمله رفقایی بود که در اولین گروههای هوادار جنبش چپ و فدایی در مدارس راهنمایی و دبیرستانهای شهر سازمان یافتند. با شکست انقلاب ایران و استقراراستبداد مذهبی در کشورمان ، رفیق سعید در کنار رفقای جانباخته : مهدی سمیعی ، علی مجیدی وبسیاری دیگر از فعالان سیاسی چپ ، شهر کنگاور را به مرکزی فعال برای مبارزه علیه استبداد و ارتجاع حاکم تبدیل کردند. از همان روزهای اول استقرار نظام اسلامی ، سیاست دستگیری و بازداشتهای گاه و بیگاه ، آزار و اذیت فعالین چپ و آزادیخواه و در نهایت اخراج و محرومیت در شهرهای استان کرماشاه و حتی قتل و شکنجه فعالین چپ آغاز شد. بسیاری از نوجوانان وجوانان از تحصیل محروم شدند و معلمان آزاده از مدرسه و دبیریستان اخراج شدند. رفیق سعید هم چزو اولین قربانیان این تصفیه ها بود . علیرغم محرومیت از تدریس و کار، سعید به همراه رفقایش به مبارزه افشاگرانه اش ادامه داد و این محرومیت نتوانست مانع از ادامه فعالیت آنان شود.

همزمان با انشعاب در سازمان فدایی ، سعید همراه با رفقایی چون مهدی سمیعی ، گروه نبرد زحمتکشان را پایه گذاری کردند و دست به انتشار چندین شماره از نبرد زحمتکشان زدند. نشریه ای که در نقد گرایش راست و سازشکارانه اکثریت ، براین باور بود که در پس بحثهای دوران و صف بندی نیروهای جهانی و" ضدامپریالیسنم خمینی " دیو استبداد و ارتجاع خوابیده است که در اولین گامهایش کردستان و ترکمن صحرا را به خاک و خون کشیده و دستش بخون بهترین فرزندان مردم آلوده است. رفقای گروه نبرد زحمتکشان همچنین در نقد گرایش اقلیت و تئوری دولت سازش طبقاتی به سترون بودن بحثهای این گرایش و بی ربط بودنش به جنبش اجتماعی باور داشتند . در بحثهایی که با دکتر غلام ابراهیم زاده ( از بنیان گذاران راه کارگر ) داشتند به این نتیجه رسیدند که به سازمان ما بپیوندند. سازمانی که شکست انقلاب ایران را تئوریزه کرده و گامهای فاشیسم اسلامی را در مبارزه ارتجاعی روحانیت علیه امپریالیسم و شعارهای پوپولیستی اش میدید و به نیروی سکولار و چپ هشدار میداد. در پی بحثهای طولانی بین رفقای گروه نبرد زحمتکشان و بخاطر نفوذ معنوی و بی بدیل رفیق غلام در میان مردم منطقه و خصوصا نیروهای چپ و انقلابی ، در اوایل تابستان ۵۹ ، این رفقا طی بیانیه ای به سازمان راه کارگر پبوستند. رفیق سعید هم یکی از اعضای جوان این گروه بود. این پیوند سرآغاز کار طولانی رفیق سعید با راه کارگر بود. سال ۶۰ و سرکوب سراسری نیروهای اپوزیسیون ، شرایط فعالیت را برای فعالین سیاسی بسیار دشوار کرد. بسیاری از فعالین سیاسی فراری ، آواره و یا دستگیر شدند. مهدی ، غلام ، خسرو، اصغر ، مجتبی ، محسن و.. .در این راه سرفراز جانباختند و علی ، سعید ، توفیق ، جواد ، شکوفه، احمد ، جهانگیر و... سالها در زندان ماندند و شکنجه های وحشتناک را تحمل کردند. بدنها و جانهای زخمی و آسیب دیده ، نشانه های پایداری از ان دوران و دهه سیاه و تاریک شصت بود و پس از آزادی آنان از زندان همچنان آثار آن بر جسم و روح زندانیان رها شده باقی بود. مدتی پس از ازادی رفیق علی مجیدی جان داد و بسیاری دیگر. متاسفانه اکنون با این خبر تاسف بار سکته رفیق سعید عظیمی یار و رفیق فداکار و شجاعمان ، از زندانیان سیاسی دهه تاریک ۶۰ روبرو شده ایم . ما درگذشت رفیق سعید عظیمی را به خانواده عزیز عظیمی ، احسانی و حیدری ، خصوصا رفیق توفیق عظیمی وهمه راه کارگریها و فعالین سوسیالیست و چپ کنگاور تسلیت میگوییم. بی شک راهی که محمد جعفر کنگاوری، حسین شهیدی، دکترغلام ابراهیم زاده، اسمائیل عابدی، مهدی سمیعی ، طیبه زمانی ، داوود موسوی ، خسرو آذری ، علی مجیدی ، اصغر محکمی ، محسن و مجتبی فرشید و سعید عظیمی و همه جانباختگان راه آزادی و برابری در شهر کنگاورآغاز کرده و پی گرفته اند ادامه خواهد یافت.

یاد و خاطره رفیق سعید عظیمی و همه مبارزین راه آزادی و برابری و سوسیالیسم هماره جاودان خواهد ماند .

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۱۳ مه ۲۰۱۴ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

www.rahekaregar.com