پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

به مناسبت آغاز سال میلادی 2015

 

 

سالی که گذشته جهان همچنان بر مدار بیداد چرخیده است . میلیارد ها نیروی کار و زحمت ، مردمان خانه خراب و لگدمال شده ، زیر آوار غارت و ستم سرمایه داری و جنگ های بی پایان امپریالیستی و ارتجاع دینی و قومی له گشته اند.

ادامه بحران ساختاری سرمایه داری، گسترش نابرابریها، تشدید شکاف طبقاتی، سلطه بی مهاراستبداد و ارتجاع جهانی و منطقه ای ، تشدید بردگی و فقر و گرسنگی و بی خانمانی ، اکثریت ساکنین این کره خاکی را به جان آورده است . نابودی روز افزون محیط زیست و در خطر قرار گرفتن حیات مادرمان زمین ، عر صه دیگری است که پیش از همه حاصل سیاست های نئولیبرالی وغارتگرانه است . هرچند که عقب نگه داشته شدگی فرهنگی مردمانی که دراقیانوس فقرو فلاکت دست و پا می زنند به نوبه خود در این تخریب بزرگ نقش داشته است. امری که مستقیما مربوط می شود به حکومت های حافظ سود های بی حساب باد آورده بر پایه استثمار انسان از انسان و بهره جویی افسارگسیخته از طبیعت .

امسال هم مثل گذشته دولتمداران حکومت سرمایه برای مقابله با بحران ساختاری، از جیب خالی کارگران و زحمتکشان خرج کرده اند. تحمیل ریاضت اقتصادی به نیروی عظیم کار و بیکاران ، ملغی کردن اکثر دستاورد های کارگران چون تامینات اجتمایی ، درمانی ، بهداشتی ، آموزشی و... که اساسا حاصل مبارزات اردوی بزرگ کارگران و زحمتکشان در دهه های قرن بیستم بود؛ میلیارد ها نیروی کار و زحمت را در تنگنای نفس گیر قرار داده است. اوج گیری هردم فزاینده بیکاری به نوبه خود ، رقابتی منفی را در اردوی بیشمار کار ایجاد کرده که نتیجه آن به بردگی کشانیدن میلیون میلیون نیروی کار ارزان است در کشورهای پیرامونی ! انتقال سرمایه برای سود آوری بیشتر به مناطقی که فرصت غارت نیروی کار فراهم است ، کارگران متشکل کشور های متروپل را که همیشه پیشقراول مبارزه علیه کارفرمایان سرمایه دار و حافظان نظامات سرمایه داری بودند ، درحالت تدافعی قرار داده است .

در سال ِ مشقتباری که گذشت ، علاوه بر این همه فجایعی که نظام سرمایه داری بر بشریت مظلوم روا داشته است ، شتاب گیری جنگی کثیف در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و آنسوی دریاچه خزر، در اکراین را شاهدیم. جنگ هولناکی که بنیان هایش را امپریالسم آمریکا و متحدینش در کشورهای متروپل بنا نهاده اند و ارتجاع منطقه ای و محلی آن را مشتعل نگاه می دارند .

در این سال، با حمایت آشکار امپریالیسم آمریکا ، اتحادیه اروپا ـ این مدعیان دروغین حقوق بشر ـ وهمدستی مستقیم و غیر مستقیم ارتجاع منطقه ، کودکان فلسطینی در غزه جلو چشمان حیرت زده مردمان جهان با بمب های اسرائیلی پاره پاره شده اند و این کشتار، تحت عنوان دفاع از موجودیت اسرائیل توسط آمریکا و اتحادیه اروپا و پیمان ناتو توجیه شده است. بعلاوه برملا شدن ابعاد اعمال هولناک شکنجه در قلب بورژوازی مدعی دفاع از حقوق بشر جهان توسط سازمان سیا در امریکا ، به روشنی نشان داد که سبعیت تنها در انحصار اسرائیل ، داعشی های عراق ، ایران ، طالبان افغانستان پاکستان وغیره نیست !! آنگاه که پای سود و سایر منافع قدرت در میان باشد، آمریکا با سایر جنایتکاران فرقی اساسی ندارد !.

در این سال ، داعشی های دست پرورده امپریالیسم آمریکا و متحدینش ، عربستان سعودی ، قطر و ترکیه ، در سوریه و بغداد از کشته ها پشته ساخته اند ، مغلوبان را سر بریده اند وزنان مظلوم مناطق فتح شده را چون بردگان به معرض خرید و فروش گذاشته اند و چون غنائم جنگی به کثیف ترین و سبعانه ترین شکلی آنان را مورد تجاوز جنسی و روحی روانی قرار داده اند .

در ایران در بند فقها هم، هم مسلکان همین آدمخواران داعشی در پرتو حمایت نظام ولایت فقیه ، چهره زیبای زنان جوان بد حجاب راکه تن به ارتجاع مذهبی نداده و در مقابل تعرض حکومت دین سالار و سرمایه دار، بر مقاومت مدنی پای فشرده ا ند و می فشارند ؛ اسید پاشیدند و تیغ کشیدند تا آنان را به خیال خام خود از حضور در عرصه های اجتماعی باز دارند .

با این همه باید به روشنی و بدون گزافه گویی تاکید کرد که در برابر این همه بیداد ، در سرتاسر گیتی داد خواهان ـ زنان و مردان آزاده ـ در ابعاد و اشکال مختلف رودر روی بیداد گران ، استثمارگران ، ظالمان و تجاوزکاران و جنایتکاران ایستاده ا ند و در بسیاری موارد جلوی تاخت و تاز دشمنان رنگارنگ را سد کرده ا ند.

در سالی که گذشت، کارگران و زحمتکشان ، دانشجویان و زنان وهمه نود و نه در صدی ها در دفاع از حقوق خود با استفاده از همه اشکال ممکن ، رودر روی یک در صدی ها ایستادند. از خیابان ها و میادین گرفته تا کارخانه ها و دانشگاه ها ؛ از زندان ها و کشتارگاه ها گرفته تا میدان های جنگ توده ای وسنگرها، نیروی بی کران انسانی رو در روی دشمنان طبقاتی و ضدبشری ، با وجود تحمل هزینه های گران به مقاومت پرداخته اند .

شاید بشود مقاومت زنان و مردان شجاع کوبانی را به عنوان تجلی این اراده تسلیم ناپذیر مثال زد. اکنون در کوبانی ، زنان دوشادوش مردان با اتکا به انسجام و خود سازمانگری وتکیه بر دمکراسی مستقیم و مشارکتی ، چند ماه است که توانسته اند با وجود همه سختی ها و کار شکنی ها در مقابل تعرض داعش ِ تا دندان مسلح مقاومت کنند و از شرف انسانی خود دفاع نمایند . این مقاومت و مبارزه ارزشی ماندگار بجای گذاشته است که در پرتو آن نیروی بیکران کار و زحمت در می یابد تنها با اتکای به نیروی لایزال خود است که می تواند در مقابل استثمار گران و استبداد گرایان رنگارنگ بایستد . معجزه ای در کار نیست الا اتحادی رزمنده و خود سازماندهی آگاهانه و همین چشم انداز روشن است که در پرتو آن می توان اطمینان یافت رسیدن به جهانی بهتر و انسانی تر ممکن است . نابودی سرمایه داری وارتجاع در هر شکل آن ممکن است . محو استثمار انسان از انسان ممکن است . استقرار آزادی ، استقرار برابری و سوسیالیسم ممکن است .

انسان امروزبا اعتماد بنفس و با اتکا و اشتراک هم زنجیران خود می تواند برای تحقق این رویای دست یافتنی شانه راست کند و برزمد .

با چنین آرزو و آرمانی است که به استقبال سال جدید میلادی می شتابیم و این رخداد جهانی را به مردمان بلا کشیده سراسر گیتی در مسیر پر پیج و خم این راهپیمایی دشوار ، تبریک و شادباش میگوئیم .

 

سرنگون باد سرمایه داری ـ سرنگون باد ارتجاع

زنده باد اتحاد رزمنده نیروی کار و زحمت

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

30 دسامبر 2014

www.rahekaregar.com