پیام سازمان راه کارگر

به کومه له- سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

به مناسبت 26  بهمن روز اعلام موجودیت علنی کومه له

 

رفقای عزیز،

تبریکات صمیمانه ما را بمناسبت 26بهمن ، سالروز کومه له بپذیرید.  شما امروز سالروز تشکیل سازمانی را برگزار میکنید  که موجودیتش را بر دفاع از منافع کارگران ، زحمتکشان و همه ستمدیدگان کردستان قرار داده است. در 36 سال  نبرد قهرمانانه مبارزان کومه له با رژیم سرمایه داری مذهبی جمهوری اسلامی ، ما شاهد فداکاریهای سترگ فرزندان شریف و آگاه خلق کرد برای دفاع ازانقلاب و آزادی و برابری بوده ایم.  مبارزه ای  از سنگر چپ و برای آزادی و سوسیالیسم با اتکاء به کارگران و تهیدستان  و متحد ینشان؛ این  سنگر مهمی است بر تداوم و گسترش مبارزه علیه رژیم اسلامی. مبارزه ای که از همان  ابتدای به قدرت رسیدن رژیم اسلامی  در سنگرهای نوروز 58 سنندج  در مقابله با  فرمان تهاجم سراسری به کردستان ادامه داشته و علیرغم هزینه های بسیارو اعدامهای دسته جمعی پاوه ، مهاباد ، سقز ، سنندج و ...تا سنگرهای نبرد پیشمرگان فداکار علیه سپاه سرکوب ادامه   داشته است . روشن است که  مردمان کردستان هر گز این مقاومت قهرمانانه را فراموش نخواهد کرد و در کنار آنان خواهند ایستاد.

رفقای عزیز

حکومت سرمایه داری اسلامی ایران امروزه با سیاستهای غارتگرانه نئولیبرالیستی خود و اعمال آپارتاید جنسی و مذهبی ، سرکوب و  اختناق و تهی کردن سفره کارگران و تهیدستان و گسترش زندان و شکنجه و اعدام نه تنها بحران گسترده ای را بر  جامعه تحمیل کرده ، که در عین حال  بیزاری عمومی اکثریت مردمان را علیه خود گسترش داده است. این رژیم  از ترس انقلاب و برای بقای عمر ننگین خود همزمان  سیاست  سازش در برابر امپریالیسم جهانی و سیاست سرکوب نیروی پیشرو واجتمایی مردم را در دستور کار خود قرار داده است.؛ این موقعیت  مسئولیت ما کمونیستها را  دو چندان می کند . ما موظفیم دست در دست هم و البته در کنار کارگران و زحمتکشان و خلقهای سراسر ایران و سایر جنبشهای اجتمائی علیه دو ارتجاع داخلی و خارجی بجنگیم.

رفقای عزیز

تحولات جاری منطقه خاورمیانه  به ویژه در سال گذشته ، مسئلۀ کرد را به یک عامل مهم در تحولات خاورمیانه مبدل کرده است.  مقاومت سترگ و قهرمانانه " واحد های حفاظت از خلق " در کوبانی در مقابل آدمخواران و جنایتکاران سازمانیافته در دولت اسلامی ، کوبانی را به شهری بین المللی و مظهری از همبستگی بین المللی نیروی آزادی و برابری و مدنیت  تبدیل کرد. نقش پیشمرگان کرد در سد کردن تهاجمات داعش و به ویژه نقش قهرمانانه زنان و مردان "واحدهای حفاظت از خلق" در دفاع از کوبانی درشرایط محاصره کامل و در هم شکستن تهاجم و شکست داعش، ابعاد بین المللی بی همتائی به مسئله کرد و اهمیت آن بخشید. کوبانی و کانتونهای سازمانیافته در کردستان سوریه  تنها مظهر مقاومت نظامی تاپای جان علیه بربریت داعش نبود ، بلکه نوید شکل گیری نوعی از پاسخ به مسئله ملی توسط نیروی چپ و آزادیخواه و برابری طلب به مسئله ملی در ابعاد خاورمیانه است  . کوبانی  و کانتونهای  سه گانه روژوا ، در شرایطی که جنگ ،سلطه، تاریک اندیشی و اسلام سیاسی  از یک طرف و حکومتهای دست نشانده وارتجاعی و زن ستیز ،تصویر خاورمیانه را در رسانه های مسلط  ترسیم می کردند، با مقاومت تحسین بر انگیزش  ،  الگوئی از برابری میان زنان با مردان در همه عرصه های زندگی اجتماعی، سیاسی و پیکارهای نظامی، ایجاد شرایط برای همزیستی دمکراتیک میان همه اقلیت های ملی، قومی ومذهبی دیگر، برقراری دمکراسی مستقیم از طریق شوراها و کمون های محلی و منطقه ای، تلاش برای برقراری نظم فراگیر تامین اجتماعی  ارائه داد.  همبستگی سراسری کردها در منطقه با مقاومت کوبانی و همبستگی جهانی با مقاومت مردمی  علیه  آدمخواران داعش و دولت اسلامی ، الگوی نوین روژوا را برای حل  مسئله ملی  در خاورمیانه  در مقابل همگان قرار داد. آلترناتیو روژوا  و دست آوردهای مقاومت مردم کردستان سوریه  نشان داد که خلقهای منطقه ما در مقابل آلترناتیوهای  مسلط  ارتجاعی و امپریالیستی  ، مدل و سیستمی انسانی و برابرطلب  و آزادیخواه  ارائه میدهند که میتواند مبنایی متمدمانه برای زندگی آزاد وبرابر وهمه مردم منطقه با گوناگونی های زبانی و فرهنگی و ملی ارائه کند.  وظیفه ما ست که همچنان همراه با روژوا و رزمندگان مقاومت خلق کرد علیه داعش و دولت اسلامی و متحدین ارتجاعی منطقه ای و امپریالیستی باشیم ، چرا که نبرد همچنان ادامه دارد.

رفقای عزیز

در این سالروز ، یاد همه جانباختگان کومه له و همه مبارزان راه آزادی و برابری و سوسیالیسم را گرامی می داریم و به  خاطره عزیز رفقای به خون در غلتیده کومه له ، آنان که به خاطر پایداریشان در دفاع از سنگر منافع کارگران و زحمتکشان وخلق  کردستان به خاک افتادند درود می فرستیم و در کنار شما رفقا تا تحقق مطالبات انقلابی مردم کردستان و خلقهای ساکن ایران خواهیم ایستاد.

 

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

روابط عمومی سازمان راه کارگر

18 بهمن 1393 -7 فوریه 2015