چهل و پنجمین سالروز حماسهی سیاهکل گرامی باد

بر بامهای ناشناس

در معابر بی نام

این خونِ گرمِ جوانِ رفقاست.

ای گرمترین آفتاب

بر شانههامان بتاب

ای تفنگ

یار باش که میرویم فتح کنیم فردا را.

خسرو گلسرخی

19 بهمن، سالروز رستاخیر سیاهکل را به پویندگان راه آزادی و سوسیالیسم شادباش میگوییم. 45 سال پیش 13 رزمنده دلیر با شلیک گلولههای خود سکوت گورستانی نظام ستم شاهی را درهم شکستند، و خشم فروخفته مردم را فریاد زدند. آنها در شرایطی به اقدام مسلحانه روی آوردند که حاشیهنشینان صحنه سیاست آیه یاس میخواندند یا راهی برای برون رفت از وضعیت دشوار مبارزه پیدا نمیکردند. در چنین شرایطی بود که ققنوسان جوان چپ با تاسی از گفتمان چیره در پیوند با "مشی مبارزه" در آن دوران، و باور به حضور "شرایط عینی" تلاش میکنند "غیاب عنصر تاریخی پیشاهنگ" را جبران کنند. آنها با مداخلهگری و با درک نقش فعال عنصر ذهنی و با اتخاذ مشی مبارزه مسلحانه و با ایثار جانهای شیفته خود در جهت تکوین این شرایط دست به اقدام میزنند .

ما اکنون در شرایطی به سر میبریم که چپ در زیر آوار ناشی از شکستهای سهمگین(فروپاشی بلوک شوروی، انقلاب بهمن...) برای بقای هویت خود تلاش میکند. شرایطی که در آن جستجو برای برون رفت از موقعیت کنونی به مراتب دشوارتر و وظایفی که پیشاروی ما قرار دارد سخت پیچیدهتر از هر زمانی است که جنبش چپ با آن روبهرو بوده است. در این شرایط چپ بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد که دستگاه مفهومی خود را با روح انقلابی رزمندگان سیاهکل و با اتکا به دانش مبارزه طبقاتی صیقل دهد تا با آمادگی بیشتر در نبردهای پیشارو انجام وظیفه کند. یادبود رستاخیز سیاهکل اگر نخواهد به یک امر آیینی تبدیل شود و پاسداری از سنن انقلابی یاران اگر نخواهد به یک امر فرمایشی تبدیل شود، راهی جز خانه تکانی و تجدید آرایش چپ وجود ندارد.

سازمان ما سالروز رستاخیز سیاهکل را به رفقای فدایی شادباش و تهنیت میگوید و از آنها دعوت میکند که دوشادوش سایر گردانهای چپ ضمن پاسداری از سنن انقلابی فدایی و برافراشتن پرچم انقلابی سیاهکل، برای ترسیم سیمای یک چپ جدید باورمند به سوسیالیسم که ارزشهای دموکراسی، اکولوژی و فمینیستی را جزء لاینفک هویت خود میداند به سهم خود تلاش کنند.

 

جاودان باد یاد و خاطره رزمندگان سیاهکل

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

روابط عمومی سازمان راهکارگر

19 بهمن 1394