پیام کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

به

مراسم بزرگداشت زنده یاد محمود راسخ افشار

 

 دوستان ، رفقا ، یاران و خانواده گرامی راسخ افشار

پس از پنج دهه مبارزه علیه رژیمهای شاه و شیخ، محمود راسخ افشار درگذشت و ما را در اندوهی عمیق فرو برد. برای انسانی که به آزادی ، عدالت اجتماعی و حقوق انسانی  باور داشت و با فعالیت خستگی ناپذیر در کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ، هیات اجرایی جبهه ملی ایران ، در اکسیونها و تظاهرات ، وبا انتشار نشریات معطوف به جنبش سوسیالیستی و کارگری  علیه رژیم دیکتاتوری شاه مبارزه کرده بود ، شکست انقلاب 57 و روی کارآمدن رژیمی مستبدتر، هرچند  تبعیدی طولانی تر را نوید میداد ،اما اراده او را برای مبارزه علیه استبداد وخفقان و دیکتاتوری وبرای آزادی و برابرحقوقی مصمم تر کرد. محمود همواره مبارزی شریف علیه کلیت نظام اسلامی و ارتجاع برخاسته از انقلاب 57 باقی ماند.

برای ما که محمود را در تلاشهای پیگیرش شناخته ایم ، فقدان او ضایعه ای بزرگ است ، اما خاطره این رفیق قدیمی برای همه آنها که علیه دو استبداد سلطنتی و اسلامی جنگیده اند همواره بیاد خواهد ماند.

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر در گذشت این مبارز شریف را به خانواده راسخ افشار ، به دوستان و یاران او و همه مبارزان راه آزادی و برابری تسلیت میگوید.

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

18 فوریه 2015