معلمان ایران را تنها نگذاریم!

روز پنجشنبه شانزدهم مهرماه ، روز اعتراض سراسری معلمان ایران است. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور، روز شانزدهم مهرماه ۱۳۹۴ را در سراسر کشور روز تجمعات اعتراضی معلمان اعلام کرده است.

روز جهانی معلم را معلمان و فرهنگیان ایران در حالی پشت سر میگذارند که فشار بر تشکل های معلمان تشدید شده و تعداد دیگری از رهبران کانون صنفی معلمان ، به خاطر فعالیت های صنفی دستگیر و زندانی شده اند. محمود بهشتی لنگرودی، از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران، ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۴ و به دنبال مراجعه ماموران امنیتی به خانه‌اش، بازداشت شد و بنا به گزارشات انتشاریافته در اعتصاب غذا ست و جانش در خطر است. علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران در بهار امسال باز داشت شد. اسماعیل عبدی دبیر کل این سازمان، ‌علی اکبر باغانی و رسول بداقی دیگر اعضای زندانی این کانون صنفی هستند که به اتهام‌های امنیتی بازداشت و در زندان به سر می‌برند. رسول بداقی که شش سال حبس بدون مرخصی چندی پیش تمام شده بود، دوباره به سه سال زندان دیگر محکوم شده است. این درحالیست که اعمال فشارهای امنیتی توسط سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات و حراست وزارت آموزش و پرورش در دوره دولت روحانی تشدید شده و تهدیدها و پیگردهای امنیتی فعالان تشکلهای کارگری اجتمایی ومدنی بصورت روالی روزمره درآمده است.

در بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به مناسبت روزجهانی معلم ،به بی توجهی محض به وضعیت بازنشستگان فرهنگی و مطالبات آنان؛ سقوط کیفیت آموزش در اثر ناکارآمدی و تصمیمات نادرست تصمیم سازان کلان کشور؛ ادامه تبعیض و نابرابری های حقوق و مزایا میان معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش با سایر حقوق بگیران دولت و ایجاد شکاف طبقاتی؛ اقدامات فراقانونی در جهت خصوصی کردن تعلیم و تربیت و ادامه تهدید، احضار، بازداشت و سرکوب معلمان دلسوز و فعالان حقوق صنفی معلمان، اصلی ترین دلایل فراخوان به گردهمآئی سراسری اشاره شده است.

نزدیک به یکسال است که معلمان در اعتراضات و اعتصابات سراسری ، خواستهای خود را بصورت قطعنامه های روشن اعلام کرده اند. اعتراضات آنان در اشکال مختلف طومار نویسی ، تحصن و اعتصاب و تجمع و تظاهرات در مقابل فرمانداریها و استانداریها و ادارات آموزش وپرورش ومجلس و ریاست جمهوری، در اشکال قانونی و فراقانونی و غیرقانونی ادامه داشته است . فرهنگیان در همه این اشکال اعتراض، مطالبه  روشن اکثریت عظیمی از مردم ایران را فریاد کرده اند. آنها نسبت به تبعیض، بازداشت و محکومیت همکاران خود، حقوق و مزایای کم، به رسمیت نشناختن تشکل های صنفی معلمان، عدم تبدیل وضعیت نیروهای حق التدریسی و پیمانی به رسمی، کتاب های درسی، خصوصی سازی و واگذاری مدارس معترضند. گروه وسیعی از معلمان زیر خط فقر به سر می برند. آنها برای تامین معاش خود مجبور می شوند که به شغل دوم روی بیآورند. . این دقیقا موقعیتی است که اکثریت عظیم کارگران ومزدبگیران در آن بسر میبرند. به همین خاطر است که تجمعات اعتراضی معلمان با حمایت اکثریت عظیم معلمان و فرهنگیان ایران روبرو شده و حمایت معنوی و همبستگی بسیاری در بین معلمان و مردم بوجود آورده است. این نقطه حمایت و همبستگی و خواستهای سراسری است که موجبات هراس حکومتیان شده و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی را به سرکوب این حرکت و دستگیریهای گسترده فعالین و رهبران تشکلهای معلمان کشانده است. حکومت اسلامی بجای پاسخ مثبت به خواستهای به حق معلمان و فرهنگیان ایران ، سرکوب این حرکتها را پیشه خود ساخته وبا تهدید و سرکوب و زندانی کردن رهبران و فعالان تشکلهای معلمان ،فضایی بشدت امنیتی در عرصه فرهنگی کشور برقرار کرده اند. رهبران حکومت اسلامی میدانند ادامه کاری این تشکلها ، حرکتها و اعتراضات مستقل میتواند اکثریت عظیمی از مردم را به سوی اعتراضات متشکلتر ترغیب کند؛ به این دلیل شمشیر را از رو بسته و با چماق اخراج و تهدید وزندان وتبعید میکوشد مانع از ادامه کاری این اعتراضات شود. برای مقابله با سیاست سرکوب قطعا همراهی و همگامی همه فعالان و تشکلهای مستقل ،همبستگی طبقاتی همه طیفها و گرایشات درون طبقه کارگر و مزدبگیر برای آزادی و برابری حیاتیست.

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر ضمن پشتیبانی از تجمع سراسری شانزده مهر معلمان، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی، لغو همه احکام سرکوبگرانه علیه معلمان وفعالان تشکلهای مستقل ، آزادی تشکلهای مستقل معلمان و کارگران و پرستاران و... ،افزایش دستمزدها و حقوق معلمان و همه مزدو حقوق بگیران برای تامین یک زندگی انسانی و در رفاه و آسایش ،پایان سیاست جنایتکارانه ریاضت اقتصادی و خصوصی سازیها هستیم. سازمان ما از همه فعالان و تشکل های مستقل کارگری، زنان، جوانان و دانشجویان و دانش آموزان تقاضا می کند به حمایت از مطالبات معلمان برخیزند. انتظار ما از همه مردم آزادی خواه و برابری طلب است که از این اعتراض برحق معلمان و فرهنگیان شریف ایران از هر طریق که میتوانند پشتیبانی کنند .

زنده باد مبارزه معلمان و همه کارگران ایران

زنده باد آزادی زنده باد برابری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

5 اکتبر 2015 مهرماه 1394