جنبش کارگری ایران یکی دیگر از یاران سخت کوش خود را از دست داد

یاد و راه کوروش بخشنده هماره پایدار خواهد ماند

 

بنا به گزارش فعالین و تشکلهای مستقل کارگری ایران ، جنبش کارگری کشور ما در حالیکه کمتر از دو ماه از جانباختن شاهرخ زمانی در دهلیزهای مرگ رژیم اسلامی سرمایه میگذرد ، یکی دیگر از یاران سخت کوش و پرتلاش خود را از دست داد .

کوروش بخشنده عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری بود و در طول فعالیت خویش بارها دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفت و توسط بیدادگاههای رژیم به حبس محکوم شد . از جمله او در فروردین سال گذشته به دلیل وحشت رژیم از تلاش فعالین مستقل کارگری برای تدارک اول ماه مه روز جهانی کارگر بازداشت شده بود . کوروش بخشنده همچنین در کنار فعالین دیگری از جنبش کارگری نظیر محمود صالحی ، عمیقا به ضرورت تشکل سراسری کارگری و لزوم فعالیت برای برچیدن موانع شکل گیری آن کوشا بود .

واقعیت این است که جنبش کارگری ایران بویژه در دوران پسا برجام با هدف هموارتر کردن راه برای بهره کشی بیشتر اردوی کار و رنج توسط سرمایه داران داخلی و خارجی ، به شکل وسیعی مورد تهاجم رژیم اسلامی سرمایه قرار گرفته است . قتل شاهرخ زمانی در زندان رجائی شهر کرج ، ادامه حبس رسول بداغی علیرغم پایان یافتن حکم زندان او ، صدور احکام سنگین برای محمود صالحی ، بهنام ابراهیم زاده ، اسماعیل عبدی ، جعفر عظیم زاده ، بهشتی لنگرودی و ... بازداشت و بازجویی تعدادی از فعالین کارگری نظیر واله زمانی به دلیل شرکت در مراسم خاکسپاری شاهرخ زمانی ، بازجویی از پروین محمدی و اقدامات بیشمار دیگر همگی نشانگر وحشت رژیم از رشد کمی و کیفی جنبش کارگری در جای جای ایران بویژه خصلت سراسری و سازماندهی هماهنگ جنبش معلمان ، چاره را جز تشدید سرکوب جنبش کارگری و فشار بر فعالین تشکل های مستقل نمی بیند . بر بستر چنین روندی است که همبستگی بین المللی و نقش نیروهای چپ در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است . ما در کنار حمایت فعال و مشترک از جنبش و تشکل های مستقل کارگری ایران باید حمایت ویژه ای از فعالین کارگری زندانی و خانواده های آنها به عمل آوریم . گسترش شکل دهی به صندوق های همیاری با خانواده های کارگران زندانی در داخل و خارج از کشور باید یکی از وظایف روتین ما محسوب شود. سازمان ما ضمن گرامیداشت یاد عزیز کوروش بخشنده و همدردی عمیق با خانواده ، دوستان و همرزمان او ، خواهان گسترش اتحاد و همکاری فعالین سوسیالیست و کارگری در داخل و خارج از ایران است و به سهم خود تلاش میکند که بر موانع فرقه گرایانه موجود در جنبش چپ غلبه کند .

 

یاد عزیز کوروش بخشنده را با ادامه راهش گرامی بداریم

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه داری ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

 

۱۴ آبان ۱۳۹۴ 5 Nov. 2015

 

آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت پر سرعت

www.rahekaregar.com

آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت کم سرعت و برای ایران

http://rahekaregar.com/index1.php