جعفر عظیم زاده آزاد شد، این پیروزی را به همگان تبریک میگوییم
زنده باد همبستگی واتحاد مبارزاتی مردمان ایران – زنده باد مقاومت درخشان جعفر عظیم زاده ،خانواده ویارانش   


پس از63 روز اعتصاب غذا و دست وپنجه نرم کردن با مرگ ، جعفر عظیم زاده مسئول اتحادیه آزاد کارگران ایران آزاد شد. بنابه گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم زاده با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده اش و مرخصی قابل تمدید ساعت ٨ شب روز پنجشنبه ١٠ تیر ماه ٩٥ به اعتصاب غذای خود پایان داد.
آزادی جعفر عظیم زاده نتیجه مبارزه سرسخت و پافشاری دلیرانه او بر خواستها ومطالباتش  و کارزار قدرتمندی است که با بیانیه مشترک او با اسماعیل عبدی از زندان آغاز شد. بیش از دوماه خانواده ،دوستان وهمرزمان وهمه انسانهای شریف دراضطراب ونگرانی ،شاهد آب شدن جعفر بودند وسیمای مصمم وخندانش را در مواجهه با مرگ ونظام پلیدی وتبهکاری دیدند که جز مرگ وشلاق وزندان ودار وداغ پاسخی برای خواستها ومطالبات انسانی و شناخته شده مردمان ایران ندارد. مقاومت سترگ ودرخشان این فعال جنبش کارگری وحمایت بیدریغی که خانواده ودوستان وهمرزمان اودر زندان و در سطح داخلی وبین المللی کردند، اکسیونهای روزانه ومستمر را سازمان دادند،زندان ،بیمارستان ،خیابان ، رسانه های غیررسمی  ، فیس بوکها ، تیوتر وتلگرام و... را به کار گرفتند تا کارزار دفاع از جعفر ومطالباتش جان بگیرد، به  کارزار وسیع وگسترده ای  درایران تبدیل شود  حمایت طیف وسیعی از کارگران، معلمان، دانشجویان، مادران، زندانیان سیاسی در بند، شخصیت های سرشناس جنبش کارگری وچپ و آزادیخواه وانساندوست ..را جلب کند واخلاق تازه ای از همبستگی وانسانیت وروحیه جمعی ونگرانی برای جان آدمی  بوجود آورد . در سطح جهانی حمایت دهها میلیون کارگر از بزرگترین اتحادیه های کارگری  ونهادهای انساندوست وشخصیتهای چپ را جلب کند و با موقعیت کارگرومزدبگیر  وزندانی سیاسی آشنا کند وبه  صدای اعتراض کارگر ومعلم زندانی در اجلاس امسال سازمان جهانی کار تبدیل شود.

 آری  میتوان بدون تردید گفت که مقاومت درخشان جعفر ودفاع جانانه دهها زندانی سیاسی ، اعتصاب غذای حمایتی از او توسط صدها نفر از انسانهای آزاده وشریف در ایران، طوفان تیوتری وگسترده شدن حمایتها واقدامات اعتراضی در تهران وسراسر کشور وحمایت روزافزون تشکلها ونهادهای انساندوست وکارگری بین المللی، زمینه های   جنبشی قدرتمند علیه امنیتی کردن مبارزات کارگران، معلمان و کل جامعه بوجودآورده است. اعتراض جعفر عظیم زاده همانطور که در بیانیه مشترکش با اسماعیل عبدی اعلام شده است، علیه فقر و ریاضت اقتصادی و امنیتی کردن مبارزه برحق کارگران است. علیه وضعیتی است که هر روز زندگی و معیشت جامعه را بیشتر و بیشتر به تباهی میبرد. خواست مشخص بیانیه مشترک او با اسماعیل عبدی لغو پرونده های تشکیل شده برای همه کارگران، معلمان و فعالین سیاسی است. و این کارزاری است که باید با قدرت به جلو برویم و به پیروزی نهایی برسانیم. آزادی جعفر عظیم زاده یک نقطه عطف در مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی است . اما برای  اینکه آزادی مشروط جعفر واسماعیل  ، قطعیت یابد واین موفقیت بتواند تثبیت شود ، باید این فشارها واین جنبش عمومی ادامه یابد ودر عین حال باید فشار را برای لغو همه پرونده های تشکیل شده علیه فعالین کارگری ،معلمان، فعالان مدنی وفرهنگی وسیاسی جامعه ادامه داد وآنرا تشدید کرد وتا آزادی همه کارگران زندانی، معلمان زندانی وهمه زندانیان سیاسی از پای ننشست. 

خبر آزادی جعفر عظیم زاده یک پیروزی بزرگ برای همه کارگران، معلمان و کل جامعه است. سازمان راه کارگر، این موفقیت را به جعفر عظیم زاده ، به اکرم رحیم پور همسروهمراه همیشگی اش  که صبور ومقاوم  قدرتمند در کنار جعفر ایستاد ، به اسماعیل عبدی ورسول بداغی ،به اتحادیه آزاد کارگران ایران ،به کانون صنفی معلمان ایران و به همه انسانهایی که جانانه از جعفر عظیم زاده و خواستهایش دفاع کردند، تبریک میگوید. بی تردید پرچمی که برای دفاع از مطالبات انسانی وبرحق کارگران ومعلمان  ایران برداشته شده است با این مقاومتهای درخشان وهمبستگیهای شریف میتواند در دستان هزاران وصدها هزار انسان شریف وآزادیخواه وبرابری طلب قرار گیرد.آنگاه  آزادی دست برابری را با مهر وهمبستگی خواهدفشرد واین نظام جنایت وسلطه را به گورستان تاریخ خواهد فرستاد. برای ساختن وهمراه شدن با جنبشی که ایجاد شده  وهمه مرزهای فرقه ای وگروهی را در نوردیده ومنافع عمومی جنبش اجتمایی کارگران ومزدبگیران ،مطالبات اجتمایی وسیاسی اکثریت عظیم مردمان را به پرچم مبارزاتیش تبدیل کرده، باید بازهم بر اتحادمبارزاتی وهمبستگیهای اجتمایی جنبش کارگری وچپ تاکید کنیم. این کارزار وسیع ودرخشان باید نقطه عطفی تلقی شود برای کارهای بزرگتر واقدامات وسیعتری که در مقابل جنبش کارگری وچپ قرار دارد.

زنده باد مقاومت وهمبستگی کارگران ومعلمان
همه کارگران ومعلمان زندانی و زندانیان سیاسی باید آزاد شوند

سرنگون باد رژیم جهوری اسلامی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالسیم
کمیته مرکزی سازمان راه کارگر