در گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو

ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم!*

 

این صداییست که دیگر بار چون ققنوسی سرفراز از آتش سرکوب واستبداد اسلامی برخاسته است .  در ۶۴ مین سال از شانزده آذر ۱۳۳۲ که جنبش دانشجوئی علیه رژیم کودتایی محمدرضا پهلوی قد برافراشت ، باردیگر غول خفته هوس بیداری دارد ومیخواهد صدای تاریخ باشد. جنبشی که با جانفشانی وشجاعتش قهرمانانی چون قندچی ها  ، شريعت ها و رضوی های  فراوانی را در مبارزه  علیه استبداد شاهنشائی از دست داد و هرگز در مقابل زور وظلم واستبداد وسلطه ساکت نماند، باردیگر در تلاش برخاستن است.

خصومت ارتجاع مذهبی با دمکراسی، ترقی خواهی و تجدد ، سابقه ای  دیرینه دارد و جای تعجب نیست که حاکمان اسلامی از همان فردای به قدرت رسیدن ، شمشیر را علیه اهداف والای دانشجویان از رو بستند. حاکمان اسلامی که از فعالیت آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری دانشجویان و ارتباطات آن‌ها با سازمانهای مبارز و چپ وپایگاه گسترده آن‌ها در دانشگاه‌ها اطلاع داشتند، اصلی‌ترین برنامه خود پس از سرکوب ملیتهای تحت ستم را  نابودی رهروان علم و آگاهی و روشنگری در دانشگاه ها قرار دادند و در اردیبهشت ۵۹ نخستین  انقلاب فرهنگی  خود را به اجرا در آوردند. هدف ، تربیت نسل مؤمن به انقلاب  اسلامی و معتقد به اسلام و ولایت فقیه بود. قتل و اعدام تعدادی از دانشجویان و حامیان آنها در جریان " انقلاب فرهنگی " ، محرومیت از تحصیل و اخراج هزاران دانشجو و صدها استاد، دستگیری شمار زیادی از دانشجویان و استادان و تیرباران تعداد زیادی از آنها پس از سی خرداد شصت ، دو سال و اندی تعطیلی دانشگاه‌ها، تحمیل یک دهه رکود سیاسی بر محیط دانشگاه‌ها، امنیتی کردن محیط های دانشگاهی و سهمیه بندی دانشجویی از پی آمدهای این  انقلاب اسلامی به راستی ضد فرهنگی حاکمان آزادی کش بود.

اعتراضات گسترده دانشجویی در حالی شکل میگیرد که پس از سرکوب ۸۸ و بازداشت ها وتصفیه های گسترده ، رژیم اسلامی  انقلاب دوم فرهنگی اش  را پیاده کرد. با هدف اسلامی کردن  سیستم آموزشی، ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی، تفکیک جنسیتی کلاسهای درس ، تفکیک جنسیتی در بیش از۶۰۰ رشته دانشگاهی، حذف بسیاری از رشته های علوم اجتمایی وتزریق شریعت اسلامی به درسهای دانشگاهی ، برچیده شدن انجمن های صنفی دانشگاه‌ها و انتصاب گسترده رؤسای امنیتی حزب اللهی ، تلاش کرد سیاست مهارو کنترل  دانشگاه و دانشجو توسط روحانیت وسنت وشریعت را به اجرا درآورد. جنبش دانشجوئی امروز، مبارزه علیه استبداد،  تبعیض جنسیتی، کالا سازی آموزش، تبعیض علیه  ملیتها واقوام  و پیروان مذاهب و آیین‌ها ی گوناگون و دفاع از حقوق محرومان و لگدمال شده گان، آزادی ایجاد تشکل‌های دانشجوییِ دگراندیش و مستقل از جناح‌های قدرت و تلاش برای لغو بی‌چون‌ وچرای طرح استثماریِ کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی وخصوصی سازی آموزش  را در دستور کار خود قرار داده  است.

بیش از پنج میلیون دانشجوی دانشگاههای کشور ، بعنوان بخش بزرگی از جامعه جوان ایران ،پیوندهای عمیق وگسترده با کارگران وزحمتکشان دارد .بی سبب نیست که فعالان جوان دانشجویی از هر امکانی برای انعکاس مسائل اجتمایی مردمان ایران بهره گرفته اند. آنان  صدای بی صدای مردمان محروم ولگدمال شده بوده اند. دانشجویان ، همچون مادران وپدران ودیگر همنوعانشان  شاهدان سیاست غارت سازمانیافته اموال عمومی ، بیکاری میلیونی  و فقر وفلاکت عمومی بوده اند. سیاستی که نشانه اجرای سیاست های نئولیبرالیسم هار توسط دولت های رفسنجانی وخاتمی واحمدی نژاد وروحانی  در همراهی با  غارتگری سازمانیافته  بنیادها و نهاد های پیوسته به دستگاه  رهبری است. سیاستی تبهکارانه وعلنی درویران سازی سازمانیافته جامعه مدنی وزیر ساختهای اقتصادی واجتمایی جامعه مدرن  و سقوط به قهقرای اسلام فقاهتی!   در مقابل این سیاست ، همواره به اشکال مختلف شاهد اعتراضات ومقاومتهای مردمی بوده ایم که نقش دانشجویان وجوانان مبارزوآگاه بسیارمهم بوده است. موقعیت بی نظیر دانشجویان به خاطر پایگاه اجتماعی گسترده در تمامی لایه ها و طبقات اجتماعی نقش ویژه آن‌ها را بعنوان لولای اتصال جنبش های اجتماعی در پیوند با  خود سازمانیابی کارگران و زحمتکشان برجسته می کند. دانشجویان میتوانند در دو سطح پی‌گیری مطالبات اخص خود و پیوند آن‌ها با مطالبات دیگر جنبش ها نقش پیشگام و آگاهگر خود را با جدیت پی بگیرند. آنان باید نقش برجسته خودرا در سازمانیابی وهمگرایی وهمبستگی کارگران،بیکاران ، زنان وجوانان ،دگراندیشان وفعالان ملی وفرهنگی ومدنی واجتمایی،جنبشهای زیست محیطی و... بردوش گیرند. دانشجویان میتوانند از طریق همین پیوندهای گسترده وطبیعی با مردمان در محیط زیست وزندگی وکارشان، به سازماندهی مستقل وهمبستگی جنبشهای اجتمایی برای ازادی وبرابری یاری رسانند. ایران تشنه یک تحول بزرگ وحیاتی برای عبور از این دوره تاریک استبداد دینی وسرمایه داری اسلامی است، ایران ومردمان آن سزاوار آزادی وبرابری وصلح ورفاه وحرمت انسانی اند، با وجود بختک رژیم اسلامی نمیتوان به این آرزوهای دیرین جنبش دانشجویی، به آرزوهای رضوی ها وشریعت ها وقندچی ها دست یافت. جنبش دانشجویی ایران برای رسیدن به اهدافش باید به وظیفه ی تاریخی اش عمل کند،شرایط بیش ازهرزمان دیگری برای این امر مهیا شده ومیشود. بیانیه های دانشجویی در اعتراضات کنونی، همبستگی فعالان دانشجویی با اعتراضات کارگران ومعلمان وبازنشسته ها، همبستگی با زلزله زده گان سرپل ذهاب و... نشانه های برخاستن ققنوس جنبش دانشجویی ازخاکستر سرکوبهاست. به آن خوش آمد بگوییم!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

کمیته مرکزی سازمان  راه کارگر

آذر ۱۳۹۶

www.rahekaregar.com

*آوای مطرودان تاریخ در آیین‌های سالگشت شانزدهم آذر دانشگاه‌های ایران، بخشی از یک اجرا در برنامه‌های امسال شانزدهم آذر دانشگاه‌ها " ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم، ما جوشش و مقاومت تاریخیم!

زن: ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم، ما رقص مطرودان تاریخیم!

دانشجو: ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم، ما جوشش و مقاومت تاریخیم!

معلم: ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم، صدای ما را می‌شنوید: به شعر، به آواز، به رؤیاهایتان، به لیلاهایتان پشت نکنید. ما کلمات سرکوب شده تاریخ را می‌خوانیم!

آواره آب: ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم، ما صدای ویرانی و خشکی و قحطی زمینیم!

کارگر: ما را می‌شناسید؟ ما صدای تاریخیم، ما پیشروان جهان جدیدیم، بیرق‌داران رهایی سرکوب‌شدگان

جمع: ما صدای تاریخیم!"