به كومله سازمان كردستاني حزب كمونيست ايران،به مناسبت ٢٦ بهمن روز اعلام موجوديت علني كومله

رفقاى عزيز

تبریکات صمیمانه ما را بمناسبت 26بهمن ، سالروز کومه له بپذیرید.  شما امروز سالروز تشکیل سازمانی را برگزار میکنید  که موجودیتش را بر دفاع از منافع کارگران ، زحمتکشان و همه ستمدیدگان کردستان قرار داده است. نزدیک به چهار دهه نبرد قهرمانانه مبارزان کومه له با رژیم سرمایه داری مذهبی جمهوری اسلامی ، ما شاهد فداکاریهای سترگ فرزندان شریف و آگاه خلق کرد برای دفاع ازانقلاب و آزادی و برابری بوده ایم.  مبارزه ای  از سنگر چپ و برای آزادی و سوسیالیسم با اتکاء به کارگران و تهیدستان  و متحد ینشان؛ این  سنگر مهمی است بر تداوم و گسترش مبارزه علیه رژیم اسلامی. مبارزه ای که از همان  ابتدای به قدرت رسیدن رژیم اسلامی  در سنگرهای نوروز 58 سنندج  در مقابله با  فرمان جهاد خمینی وتهاجم سراسری به کردستان ادامه داشته و علیرغم هزینه های بسیارو اعدامهای دسته جمعی پاوه ، مهاباد ، سقز ، سنندج و ...تا سنگرهای نبرد پیشمرگان فداکار علیه سپاه سرکوب ادامه   داشته است . روشن است که  مردمان کردستان هر گز این مقاومت قهرمانانه را فراموش نخواهد کرد و در کنار آنان خواهند ایستاد.

رفقا

دو حادثه مهم در ايران و در منطقه ما در جريان است. خيزش مردمي دیماه ، در تداوم جنبشهاى مطالباتي كارگران، معلمان،بازنشستگان ،مالباختگان،پرستاران ، مدافعان محیط زیست ،جوانان ، زنان،نويسندگان،هنرمندان، در بیش از یکصد شهرایران ؛ حكايت از پیشروی گفتمان سرنگونی رژيم اسلامي با همه جناحهایش درمیان جنبشهای اجتمایی مردمان ایران دارد. همزمان جهان شاهد تهاجم جنايتكارانه حكومت اسلامي- فاشيستي تركيه به كانتون عفرين ومردمان آن برای نابودی مجموعه كانتونهاى سه گانه كردستان سوريه ودستاوردهای مبارزه علیه داعش ودولت اسلامی است. 

در ايران همه قراين نشان از آن دارند كه جنبش اجتمایی مطالباتي- سياسي سر باز ايستادن ندارد. آنچه اين جنبش و خيزش دى ماه نشان داده مضامين خواسته هاى كار،نان،آزادى و در وجه سلبي اش نفي رژيم جمهورى اسلامي است.  اما اين هنوز به طور اثباتي به يك گفتمان  سوسياليستي و ضد سرمايه دارى ارتقاء نيافته است. و اين آن نكته گرهي است كه شما ، ما و همه نيروى چپ راديكال و كمونيست جامعه بايد حول آن تمركز كنند و سازماندهي هماهنگ و متحد حول اين گفتمان را سرلوحه مهمترين وظايف خود قرار دهند. تمرکز واقدام برای اتحاد نیروهای چپ وکارگری در بعد سراسری ومنطقه ای، در شرایطی که دول امپریالیستی وارتجاعی منطقه مارا با جنگهای نیابتی و دامن زدن به تنشهای ملی-نژادی ومذهبی به ویرانی ونابودی کشانده وهمه آرزوهای بزرگ برای تغییرات ترقیخواهانه در جنگهای ویرانگر نابود شده ومیشود ؛ در شرایطی که اپوزیسیون بورژوایی رژیم از طریق حمایتهای بین المللی و منطقه ای ورسانه ای ،در پی دستیابی به قدرت و حفظ نظام بهره کشانه سرمایه داریست؛از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این راستا لازم است کومله بمثابه یک سازمان چپ ،مرزهای خودرا با احزاب ناسیونالیست وطرفداران رژیم چنج تعیین بخشد و درسیاست کلان اجتمایی وسیاسی از نزدیکی با آنان خودداری کند.

در حالیکه  بحران بزرگ سرمایه داری و جنگهای  نیابتی خاورمیانه همچنان ادامه دارد و بر بعد و ابعاد آن افزوده میشود؛ مردم جهان و خصوصا خاورمیانه و شمال افریقا با بزرگترین چالشهای تاریخی روبرو شده اند. جنگ و نابودی بسیاری از ساختارهای اجتمایی و اقتصادی وتاریخی و فرهنگی منطقه  ، مهاجرتهای عظیم میلیونی  مردمان وپاکسازیهای نژادی-ملی-مذهبی ، عروج گروههای تبهکار وآدمخوار اسلامی در گروهبندیهای مختلف  همراه با زرادخانه های عظیمی وباورهای جنایکارانه وارتجاعی باصطلاح الهی متکی بر دلارهای نفتی ، حضور مستقیم نظامی وامنیتی قدرتهای استعماری  همراه با بمب افکنهایشان  و.... تصویر تاریک واسفبار منطقه  ایست که زمانی با جنبشهای آزادیبخش  الجزایر و فلسطین  وتظاهراتهای باشکوه بهار عربی علیه دیکتاتورهای مستبد ، با موزیک وترانه های ام الکثوم و فیروز و ادبیات و اشعار شاعران بزرگ به تصویر کشیده میشد. آنجه این تصویر خاورمیانه را در رسانه ها و افکار عمومی بین المللی و در زمین مبارزه واقعی بهم زده ومیزند،  مقاومت است . مقاومت سترگ و قهرمانانه " واحد های حفاظت از خلق " در کوبانی در مقابل آدمخواران و جنایتکاران سازمانیافته در دولت اسلامی ، کوبانی را به شهری بین المللی و مظهری از همبستگی بین المللی نیروی آزادی و برابری و مدنیت  تبدیل کرد. اینک این مقاومت ونبرد درعفرین جریان دارد. تهاجم جنایتکارانه دولت اسلامی اردوغان به عفرین، با بمبارانها وگلوله باران عفرین وویرانیهای بزرگ، دقیقا در راستای همان سیاست کهنه ایست که دهه هاست علیه مردمان کرد در اشکال مختلف جریان داشته است. اینک مهمترين وظيفه ما و همه مدافعان آزادى ، سوسياليسم و انسانيت دفاع از تجربه خودحكومتي كانتونهاى سه گانه در روژاواست. خارج از هر نقد و ارزيابي از اين تجربه ، دستاوردهاى تاكنوني اين كانتونها در زمينه دخالت و اقتدار توده اى بر سرنوشتشان ، در رفع ستم ملي، رفع تبعيض از زنان، و دفاع قهرمانه شان در مقابل تبهکاران وجنایتکاران دولت اسلامی داعش و النصره ودیگر مرتجعين اسلامي سازمانیافته در ارتش باصطلاح آزاد سوريه از افتخارات نيروهاى چپ و سوسياليسم است. فراموش نبايد كرد كه اين دستاوردها در دل خاورميانه اى است كه در آن نژادپرستي، استبداد، فاشيسم مذهبي و سرمايه و امپرياليسم به كشتار،سركوب،ويراني و اواره گي توده اى و ميليوني دست زده است.

حمله دولت اسلامي تركيه برای سرپوش گذاردن بر بحرانهاى داخلي ، تحکیم دولت اسلامی از طریق سرکوب همه نهادهای دمکراتیک وچپ وسکولار ، زندانی کردن هزاران نفر،محرومیت واخراج صدها هزار نفر دیگر ،سرکوب وحشیانه مردمان کرد این کشور وزندانی کردن نمایندگان کرد پارلمان این کشور است. تلاش برای سرکوب ونابودی تجربه دمکراتیک چپ و ملت کرد در سوريه در همین راستا ست. وظیفه ما ست که همچنان همراه با روژوا و رزمندگان مقاومت خلق کرد علیه دولت اسلامی ترکیه ،داعش ودیگرتبهکاران اسلامی و متحدین ارتجاعی منطقه ای و امپریالیستی باشیم ، چرا که نبرد همچنان ادامه دارد.

رفقاى عزيز

ما با گراميداشت ياد جانباختگان كومله و همه رهروان راه آزادى و سوسياليسم شما را فرامي خوانيم تا با تكيه بر سنت تاكنوني نیروی چپ وکمونیست در دفاع از كارگران وزحمتکشان وتلاشتان براى رفع ستم ملي ، به وظايف مهم لحظه كنوني  برای متحدکردن جبهه چپ رادیکال وکارگری ودفاع از جنبش بزرگ مردمان ایران علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ، در دفاع از روژوا وتجربه درخشانشان در مبارزه علیه سلطه واشغال وارتجاع اسلامی یاری رسانیم وتلاشهای مشترک را همراه همه نیروهای چپ وکمونیست گسترش داده و اقدامات متناسب با آنرا سازمان دهيم. 

سرنگون باد رژيم سرمايه دارى جمهورى اسلامي

زنده باد آزادى      زنده باد سوسياليسم

جاودان باد یاد ونام وخاطره همه جانباختگان راه آزادی وبرابری

روابط عمومی سازمان راه كارگر

سیزدهم فوريه٢٠١٨