• بنیادگرایی مذهبی در تقابل با جنبش های مترقی و چپ در فلسطین
    گروه تحقیقات بین الملل کانون مدافعان حقوق کارگر
  • بهرام رحمانی: دستمزد کارگران در سال 1396!
  • کمیته مرکزی سازمان راه کارگر
    تعیین حداقل دستمزد، چند لایه زیر خط فقر!
  • علیرضا ثقفی: بن بست دستمزد در سیستم اقتصادی ایران
  • سهراب شباهنگ: مزد حداقل در سال ١٣٩٦ و نقش شورای عالی کار در تداوم فقر مطلق کارگران