• بیانیه شماره 2 اتحادیه ازاد کارگران ایران پیرامون تعیین حداقل مزد سال 1396
  • تهمینه خسروی : بازهم درباره حداقل دستمزد
  • جوانمیر مرادی : آنان که در تقلای به صف کردن کارگران پشت سر نهادهای ضد کارگری هستند
  • جعفر ابراهیمی- معلم: حداقل دستمزد حلقه اتحاد نیروهای کار
  • کارگران و دستمزد ٩٦