• نتیجه مذاکرات طولانی شما برای ما تنها مرگ به ارمغان میآورد : پروین محمدی نماینده سابق کارگران صنایع فلزی ایران
  • حمید موسوی پوراصل: احزاب چپ و راه حل حداقل دستمزد
  • تقی روزبه: برکناری«روبات کارگر»، و ضرورت اتحادکارگران و «روبات های کارگر»!
  • کانون مدافعان حقوق کارگر: اجلاسی ضد كارگري به نام حمایت و همبستگی کارگری
  • بیانیه چهار حزب و سازمان سیاسی
    در دفاع از خواست حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان