سازمان راه کارگرسایت موبایل
جنبش, حزب و برنامه چپ
    حمید موسوی پوراصل:مسئله اصلی تلاش برخی برای حذف مجلس موسسان و دمکراسی از برنامه راه کارگر است
برخی اعتقاد به رژیم های کودتایی چپ و موج سواری بر فراز انقلاب مردم ایران دارند و گمان می کنند اگر بخت یار شد و جایی شورای دلخواه آنها تشکیل شد و ... می توان حق دمکراتیک مردم ایران را دور زد و در اینصورت دیگر نیازی به مجلس موسسان و مراجعه مستقیم به آراء مردم ایران برای تعیین نظام نیست. تبلیغ اینگونه نظرات غیر دمکراتیک که مجلس موسسان را تنها در صورت تحمیل شرایط می پذیرد در قرن 21 و در ایران امروز جدی گرفته نخواهند شد. اما این از حدت خطر جدی اینگونه نظرات غیر دمکراتیک نمی کاهد. عدم مززبندی قاطع با این نظرات غیر دمکراتیک از جدیت چپ به عنوان یک نیروی جدی و مسئول سیاسی در فردای ایران می کاهد. ادامه

    حمید موسوی پوراصل: دمکراسی و سوسیالیسم هم نوع نیستند و سوسیالیسم نوعی از حاکمیت نیست. سوسیالیسم ساختار اقتصادی - اجتماعی است - اغتشاش نظری در بحث اصلاح برنامه سازمان
طرح این نکته که دمکراسی ذاتا بخشی از سوسیالیسم است مطلب جدیدی نیست. این را تمامی رهبران روس البته پس از کسب قدرت سیاسی از لنین تا آندره پف اذعان داشته اند. تنزل دمکراسی به "دمکراسی اقتصادی" و لوث کردن دمکراسی از طریق دو شقه کردن آن به "دمکراسی سیاسی" و" دمکراسی اقتصادی" و دمکرات جلوه دادن نظام های استبدادی و تمامی خواه اما "عدالت گستر" دقیقا همیشه با استفاده از این تعریف یا بهتر بگویم تحریف صورت گرفته است. موجه نشان دادن نظام سرکوبگر آزادی بلشویک ها در روسیه و همچنین رژیم مستضعف دوست, کاخ شکن و کوخ نشین دوست اسلامی توسط حزب توده و سازمان اکثریت در ایران دقیقا با تبلیغ چنین نظریه انحرافی و غیرعلمی انجام شد. ادامه

    اعتراض‌های اجتماعی در بستر تاریخ / مارسل فن درلیندن / ترجمه‌ی کاووس بهزادی
بسیاری از جنبش‌های اجتماعی شکست خوردند، و فقط شمار نسبتاً کمی از آن‌ها موفقیت‌آمیز بودند. اما شکست‌ها نیز در درازمدت می‌توانند برای شورشیان «بارآور» باشند، این شکست‌ها نه فقط درس‌‌های تاکتیکی و سازمانی را به همراه داشته‌اند، بلکه هشداری هم به صاحبان قدرت هستند که پای‌شان را از مرزهای معینی فراتر نگذارند. انسان‌ها از طریق مقاومت «کنش مستقیم و مستقل» را که برای جامعه‌ای دموکراتیک ضروری است یاد می‌گیرند. [...]

ادامه


    حمید موسوی پوراصل: برقراری مجلس موسسان سنگ بنای دمکراسی در ایران است
پس از سرنگونی نظام استبدادی اسلامی هر نظام سیاسی دیگری که بدون اعتناء بر آراء آزاد آحاد مردم بخواهد برقرار شود و قرار باشد که ابدی تلقی شود و در آن راهکار عملی برای تجدید نظر در شکل حکومتی برای آیندگان بسته باشد نباید قابل قبول باشد و چپ نمی بایست و نمی تواند مدافع این اقدام ضد دمکراتیک باشد. مجلس موسسان با صراحت به عنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی در برنامه سازمان ما قید شده است. در کنار شعارهای مردم به عنوان نخستین سنگ بنای دمکراسی در ایران به تبلیغ مجلس موسسان بپردازیم. ادامه

    حمید موسوی پوراصل : روند کار و پیشنهادات کمیسیون اصلاح برنامه سازمان شفافیت می طلبد
تغییراتی اساسی در برنامه پیشنهادی کمیسیون اصلاح برنامه وجود دارند که تغییری ماهوی در اهداف و خصلت دمکراتیک سازمان ما میدهند و در صورت تصویب برنامه پیشنهادی جدید با شکل کنونی آن سازمان ما به صفوف سازمان های چپ غیر دمکرات ایران رانده می شود. بندی در برنامه کنونی سازمان که در آن از مجلس موسسان به عنوان نخستين تجلی آرای عمومی و نخستين سنگ بنای دمکراسی در ایران نام برده شده در طرح پیشنهاد کمیسیون اصلاح برنامه تماما حذف شده است ادامه

    تقی روزبه : پیرامون رابطه "دموکراسی" و گفتمان سوسیالیستی
درک بورژوائی از دموکراسی جای درک سوسیالیستی از دموکراسی را می گیرد و مفهوم دموکراسی به امری فراطبقاتی و قائم به ذات تبدیل می گردد که می تواند فصل مشترک توافق طبقات گوناگون جامعه باشد. وقتی سنگ بنای این دوگانگی گذاشته شد، و وظیفه چپ حمایت فعال از این "دموکراسی"شد، آنگاه دیگر برداشتن گام بعدی چندان دشوار نخواهد بود: تبدیل شدن به "جناح چپ" بلوک بورژوائی و به مبلغ آشتی طبقاتی. ادامه

    آرش کمانگر: سوسیالیسمی که دمکراتیک نباشد، سوسیالیسم نیست! اما کدام دمکراسی: دمکراسی لیبرالی – نیابتی یا دمکراسی شورایی – مشارکتی ؟

اما دمکراسی بر خلاف آزادی، مفهومی عام نیست، بلکه خاص است و دارای انواع و اشکال گوناگون میباشد. دمکراسی نوعی از حکومت یا حکومت داری میباشد و همچون مناسبات اقتصادی یک پیدیده واحد و غیرطبقاتی و تک بعدی نیست و بدیل های طبقاتی و سیاسی مختلف پاسخهای متفاوت و راه حلهای گوناگونی برای تحقق آن دارند. بنابراین سخن گفتن از دمکراسی بی هیچ پیشوند و پسوندی در عالم واقعی سیاست، معنایی ندارد.

ادامه


    حمید موسوی پوراصل: سوسیالیسم بدون دمکراسی معیوب و نادوام است
چپ هنوز نتوانسته است حق رای عمومی و آزادی های سیاسی را با ساختار تشکیلاتی نظام سوسیالیستی پیوند دهد. پس از رد سیستم انتخابات هرمی شورایی و صرفا در میان طبقه کارگر و پذیرفتن حق رای عمومی اینک تعیین نقش "دمکراسی" در نظام سوسیالیستی در دستور روز چپ قرار دارد. سازمان ما با پذیرش فدرالیسم در ایران گامی در جهت تلاش برای دمکراتیزه کردن سااختار حکومت دلخواه خود برداشته است اما این به معنای حل مسئله ساختار حکومت فدراسیون ها و نقش مردم در تاسیس نظام نیست. ادامه

    محمد قراگوزلو : سرمایه داری دولتی؛ پرانتز باز امپریالیسم!
14. زمینه های اقتصادی عروج دولت اتوریتین
همان طور که کرم ابریشم برای تبدیل شدن به یک پروانه باید از مرحله ی پیله بگذرد، مالکیت خصوصی هم برای آن که به مالکیت اجتماعی تبدیل شود ناگزیر است که از مرحله ی مالکیت دولتی گذر کند. اما پیله پروانه نیست. ده ها هزار پیله بی آن که پروانه شوند پژمرده می شوند. مالکیت دولتی فقط به آن اندازه تبدیل به مالکیت "همه¬ی مردم" می¬شود که امتیازات تفکیک¬های اجتماعی همراه با لزوم موجودیت دولت از بین برود. ادامه

    یونس پارسا بناب : آموزه هائی از دو انقلاب بزرگ و پیروزمند در عصر امپریالیسم ( بخش دوم )
با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 عمر انترناسیونال دوم به پایان خود رسید و به همت بلشویک ها و دیگر کمونیست ها، انترناسیونال سوم در 1919 تاسیس یافت. انترناسیونال سوم علیرغم محدودیت های تاریخی و کمبودهای تئوریکی ، دستاوردهای قابل توجهی در تاریخ جنبش کمونیستی را در دوره 1919 تا 1942 ، به بار آورد که امروز به عنوان آموزه های تاریخی شایان تحلیل و یادگیری هستند. ادامه

    از درس‌گفتارِ آلن بَدیو:دو نکته در نقد جنبش‌های تسخیر میادین در سال‌های اخیر
حرف من این است که ایده‌ی دموکراتیک، ولو در نقطه‌ی اوج خود (یک تجربه‌گریِ مشروع و جالب در مقیاس جنبش‌های تسخیر میادین، خودگردانیِ درونی آنها،...) در صورت جدایی از سه ایده‌ی دیگر، هرآینه معادلِ جدایی از کل جامعه خواهد بود. و این اتفاقی است که به طرزی مشهود در مصر رخ داد. ادامه

    نسخه تازه و کامل ترجمه ی از « مانیفست حزب کمونیست»
مانیفست حزب کمونیست
کارل مارکس و فریدریک انگلس ادامه

    حق با کارل مارکس بود
سخنرانی کریس هجز در کنفرانس فورم چپ در نیویورک ترجمه: پروین اشرفی
کنفرانس فوروم چپ در روزهای 29 الی 31 ماه مه در نیویورک برگزار شد. در این کنفرانس کریس هجز به پروفسور ریچارد وولف و پروفسور گیل داینز پیوست تا در مورد این که چرا کارل مارکس در زمانی که سرمایه داری جهانی در حال فروپاشی است، ضروری می باشد به بحث بپردازند. ادامه

    بازاندیشی رابطه‌ی مارکسیسم با امپریالیسم در قرن بیست و یکم
لیو پانیچ ترجمه‌ حسن آزاد
آن‌چه که نظریه‌های قدیم و جدید امپریالیسم یادآوری می‌کنند، این است که سرانجام به احزاب سیاسی سوسیالیستی احتیاج داریم که بازسازی بنیادی دولت‌ها در تمام قاره‌ها را به نهادهایی اساساً دموکراتیک و کاملاً مغایر با دولت‌های سرمایه‌داری به سرانجام برسانند. ادامه

    شهاب برهان : مارکسیسم سیاسی، دخالت‌گری سوسیالیستی است
این که برای مداخله‌گر بودن چه باید کرد؟ جوابی ساده و آماده وجود ندارد. برای آن که تیر به هدف بخورد، نخستین شرط این است که آن را نشانه بگیریم. اول بدانیم در کجا و روی چه می‌خواهیم اثر بگذاریم. نقشه داشته باشیم و بعد برای اجرایش طرح تهیه کنیم و دنبال وسایل‌اش برویم. ادامه

    واقعیت انقلاب فرهنگی چین : بخش دوم: نقش و جایگاه قانون ارزش در جامعه سوسیالیستی
نقدی بر مقاله «شارل بتلهایم و انقلاب فرهنگی مائو» – اثر فریدا آفاری
زمانی که جامعه‌ای: بتواند با سلب مالکیت از ملاکین بزرگ و سرمایه داران کلان، بزرگ‌ترین جابجایی ثروت در تاریخ جهان را سازمان دهد و بر گرسنگی و فقر مطلق اکثریت مردم خود فائق آید؛ در فاصله چند ساله قادر شود بر معضل اعتیاد 70 میلیون نفر از جمعیت خود چیره شود و ادامه

اسماعیل سپهر     مرزهای هویتی چپ رادیکال نوین - قسمت سوم
در رابطه با مشخصه های حزب ایده آل "چپ رهایی خواه" نیز نوشته¬های تاکنونی رفیق وثیق، متاسفانه هنوز تصویر کاملا ملموس و کم ابهامی از طرح وی برای چنین حزبی بدست نمی دهد. رفیق وثیق با پذیرش ضرورت ایجاد یک تشکل سیاسی نوین ( حزب، "تشکل بزرگ چپ"، "سازمان واحد چپی دمکرات و سوسیالیست " و یا هر عنوان دیگری که رفیق ممکن است برای چنین تشکلی بکار گیرد )، بی تردید بر فاصله معنادار خود از طیف گسترده ای از آنارشیستها که ضرورت وجود هرگونه حزبی را انکار می کنند، تاکید می ورزد ادامه

    امپراتوری جهانی یا امپریالیسم؟
اشلی اسمیت ترجمه صادق فلاح‌پور
در جریان جنبش عدالت جهانی در پایان دهه‌ی 1990 در میان کنش‌گران باوری رایج وجود داشت مبنی بر این‌که جهانی‌‌سازی نظام دولتی را تحلیل برده و از آن گذر کرده است.* دشمنان ما دیگر نه دولت‌های امپریالیست بلکه شرکت‌های چندملیتی و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول ، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بودند. ادامه

    يازده نکته با الهام از وضعيت يونان
نویسنده: آلن بديو/ مترجم: تز يازدهم
ضرورت فوري‌وفوتي دارد که آرمان مردم يونان را بين‌المللي کنيم. فقط حذف کامل بدهي‌هاست که مي‌تواند «ضربه‌اي ايدئولوژيکي» بر پيکر نظام کنوني اروپا وارد آورد. ادامه

    شاهرخ زمانی: در ضرورت حزب انقلابی در ایران ـ قسمت دوم
ویژگی اساسی چند سال اخیر جنب و جوش عظیم و اعتصابات گسترده کارگری علیه هجوم عنان گسیخته نظام سرمایه داری، به هستی و زندگی مردم بخصوص کارگران از طریق نابودی امنیت شغلی، تعطیلی گسترده موسسات تولیدی و اخراج و بیکارسازی کارگران می باشد. ادامه

    واقعیت بخشی به یوتوپیاها
درباره ي شیوه هاي بدیل سازماندهی اقتصادي- سیاسی
اریک اُلین رایت / ترجمه ي عباس شهرابی فراهانی
در پایان اولین دهه از قرن بیست ویکم، سرمایه داري باز دچار بحرانی جدي شده است. از قهرمان پنداري خودپسندانه ي دو دهه ي پایانی قرن بیستم، تقریباً چیزي باقی نمانده؛ دوره جدیدي از تردید پیرامون آینده ي سرمایه داري آغاز شده است. ادامه

    گروندریسه ی مارکس و "منطق" هگل
هیروشی اوشیدا ترجمه آیدین ترکمه
مارکس سه جفت از مفاهیم را در نظر میگیرد مصرف و تولید، توزیع و تولید، و مبادله و تولید که برگرفته از مقوله های اقتصاد سیاسی یعنی تولید، مصرف، توزیع و مبادله هستند. ادامه

    حق به شهر: نسترن صارمی
دیوید هاروی و اندی مری فیلد، ترجمه ی خسرو کلانتری
حق به شهر، خودِ حق را در کانون مبارزه قرار میدهد و خود شهر را محل مناقشه؛ با اکثریتی که فراتر از مفهوم سنتی طبقه ی کارگر تمام کسانی را شامل میشود که در جریان حیات و بازتولید زندگی شهری فعالاند حق به شهر نسترن صارمی دیوید هاروی و اندی مری فیلد، ترجمه ی خسرو کلانتری، نشر مهر ادامه

    فرامرز دادور : نگاهی به استراتژی چپ در ایران
از دیدگاهِ جنبشِ چپ، در مقابلِ شرایطِ سیاسیِ ستمگرانه و سلطهِ ناعادلانهِ سرمایه داری در ایران و اکثرِ مناطقِ جهان، چشم انداز انسانیتر در پیش روی جوامع بشری وجود دارد و هدف سوسیالیست ها نیز در پرتوِ اعتقاد به جهانبینی ماتریالیسم دیالکتیک ، ساختنِ جهان دیگری با ارزشهای رهائی خواهانه و برابری طلبِ اجتماعی میباشد. ادامه

    رکود و پیشرفت مارکسیسم : رزا لوکزامبورگ ترجمه نوید قیداری
به بهانه ۱۵ ژانویه، سالروز ترور لوکزامبورگ
کارل گروئن در نوشته‌یی سطحی و در عین حال جالب با عنوان «جنبش سوسیالیستی در فرانسه و بلژیک» به طرزی کمابیش ماهرانه اظهار می‌دارد نظریّات فوریه و سن‌سیمون، تأثیر سراپا متفاوتی بر طرفداران خاصّ خودشان دارند. ادامه

    پارسا نیک جو : نگاهی به ترجمه های فارسی مانیفست حزب کمونیست
خوشبختانه به تازه گی رفیق شهاب برهان، که خود از مبارزان و متفکران کمونیست است، با کوشش و دقتی ستودنی، ترجمه ی جدیدی از مانیفست را چاپ و منتشر کرده است. ایشان بر پایه ی ویرایش نهایی متن آلمانی مانیفست و بهره گرفتن از ترجمه ی انگلیسی ساموئل مور و ترجمه ی فرانسوی لورا لافارگ، و هم چنین بازخوانی انتقادی ترجمه های فارسی مانیفست که پیش از این چاپ و منتشر شده اند کوشیده است تا حد امکان و توانِ خود̊ ترجمه ای دقیق از مانیفست ارائه دهد. ادامه

    مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی - بخش دوم
حزب چپ و تشکلات کارگری
تقسیم کار و وظایف میان احزاب چپ و تشکلات کارگری در ایران همواره بحث انگیز بوده است. بدون شک قدرت یابی بخشی از مدافعان طبقه کارگر (بلشویک ها) در همسایگی ایران و استبداد سیاسی در ایران به در هم آمیختگی و زدودن مرز بین تشکلات کارگری و احزاب چپ نقش اساسی ایفاء کرده اند. ادامه

    حمید موسوی پوراصل : مبارزه برای افزایش سطح "حداقل دستمزد" مبارزه ای لازم اما ناکافی
بخش اول
بایستی جنبش صنفی عدالتخوهانه که در صدد بهبود معیشت کارگران است را به جنبش نیروی کار در برابر حکومت سرمایه فرا رویاند. انجام این امر بدون شک تنها در چارچوبهای تنگ تشکلات شورایی, سندیکایی و اتحادیه ای میسر نیست. در این جا نیاز به سازماندهی و تقسیم کار میان جنبش سیاسی چپ (احزاب و سازمانهای سیاسی) و تشکلات کارگری است. ادامه

    زنده باد مارکس!
با نگاهی به «پرسش‌هایی از مارکس» نوشته تری ایگلتون
آریامن احمدی
مارکسِ پیامبر، نه مرز می‌شناسد، نه آدمی؛ او عصیانگری است وسوسه‌گر، که با مارکس و مارکسیسم، مارکس و ناکجااندیشی، مارکس و اقتصاد، مارکس و ماتریالیسم، مارکس و طبقه، مارکس و دولت، مارکس و جنبش‌های اجتماعی، و مارکس و مارکس دست به دست هم می‌دهند تا رستاخیزی به پا کنند که جهان را دو شق کند؛ اما رستاخیز مارکس ..... ادامه

    مجید دارابیگی : بیماری سبک کار
بیش از یک سده از انقلاب مشروطیت  و آغاز فعالیت حزبی و انجمن های سیاسی  و نیز  تاسیس حزب «اجتماعیون عامیون»، نخستین حزب هوادار کارگران و زحمت کشان ایران می گذرد و بیش از یک صد سال است که هواداران سوسیالیسم و پیش روان کارگری، در کشور ما تلاش دارند به پیروی از.....  ادامه

    چرا درك ماركس را از فرارفتن از تولید ارزش كندوكاو می‌كنیم؟ چرا اكنون؟
پیتر هیودیس / ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری
دو دهه پس از فروپاشی كمونیسم دولت‌سالار در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی، كه بسیاری ادعا كردند آثار ماركس را به زباله‌دان تاریخ انداخته، حال و هوای جدیدی پدید آمده كه در آن اندیشه‌های او دستخوش بحث‌و بررسی تازه‌ای شده است. ادامه

    محمد قراگوزلو: سازمان یابی کارگری
13. حزب سیاسی
روزهای منتهی به فروپاشی شوروی و دیوار برلین را به یاد آورید تا به مصداق شعر شفیعی برسید. روزان تیره و تاری بود. هر که از سوسیالیسم و مارکس و انگلس و لنین و تروتسکی سخن می گفت نشانی تیمارستان کف دستش می گذاشتند. تاچریسم هار چنان گرد و خاکی راه انداخته بود که حتا شرافت انسانی را نیز با متر و خط کش بازار آزاد اندازه می گرفتند و ........ ادامه

    حزبی که باید ساخت
نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
(آخرین قسمت)
حزب دفاع از خود رهانی کارگران" با حذف تسخیر قدرت دولتی از اهداف خود، بی تردید در برابر همه احزاب متعارف، حزبی از نوع دیگر است. این حزب در عین حال با فاصله گرفتن از الگوی حزب ایدئولوژیک، با کنار نهادن برنامه ای مطول و معطوف به اصوا آئینی – اعتقادی و جزئیات طرح های اجرایی از جایگاه معمول و متعارف آن در احزاب کارگری دولت گرا و با........ ادامه

    اسماعیل سپهر: حزبی که باید ساخت
نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
(قسمت هفتم)
بعلاوه درچهارچوب "سوسیالیسم مشارکتی" تعیین سیاست های مربوط به بهره گیری و یا عدم بهره گیری از اهرمهای بازار، تعیین سیاست گذاری های مربوط به واحدهای اقتصادی کوچک، تعیین سیاست گذاری های پولی و اعتباری، تعیین سقف حداکثر اختلاف درآمد افراد و ترسیم سیاست گذاری های مربوط به بسیاری از موضوعات حائز اهمیت دیگر در عرصه اقتصاد سوسیالیستی ، می تواند ما را به گونه های متمایزی از "سوسیالیسم مشارکتی" رهنمون گردد. ادامه

    اسماعیل سپهر : حزبی که باید ساخت
نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
(قسمت ششم)
ایجاد نظام شورایی و بنای دمکراسی و سوسیالیسم مشارکتی، بی تردید نه از مسیر رفرم ها و تحولات تدریجی که از دل تحولات بنیانی وانقلابی ( چه از راه های مسالمت جویانه و چه بالاجبار از طرق قهرآمیز ) گذر خواهد کرد. جایگزینی حاکمیت توده ها بجای حاکمیت نخبگان بی تردید چیزی کمتر از یک انقلاب تمام و کمال را تجسم نمی بخشد. ادامه

    امین قضایی : مارکسیسم و سازماندهی , بحثی درباب سازماندهی طبقه کارگر
کمونیسم علم رهایی طبقه کارگر است. کمونیست ها روشنفکران، ایدئولوژیست ها و در عالی ترین سطح سازماندهان طبقه کارگر هستند که آنان را به سوی رهایی یاری می رسانند. رهایی طبقه کارگر در گروی اتحاد این طبقه است. ادامه

    اسماعیل سپهر : حزبی که باید ساخت
نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
(قسمت پنجم)
-"حزب دفاع از خود رهانی کارگران" بر چه اصول و مبانی استراتژیکی و تاکتیکی استوار است؟ ادامه

    فرامرز دادور
جایگاه جنبش چپ در اپوزیسیون دمکراتیک
اما آنچه که میتواند نهایتا حرکت به سوی سوسیالیسم را تقویت کند شکلگیری اتحادی وسیع و سازمان یافته از جنبش چپ آزادیخواه است که اصول مقدماتیِ آن: گسست از سوسیالیسم دولتی، جداناپذیر بودن سوسیالیسم از دمکراسی ونفی نظام جمهوری اسلامی، از طرف برخی تلاشگرانِ سیاسی برای بررسی در میان افراد و جریانات چپ اعلام گردیده، اقدامات اولیه در این راستا انجام گرفته است. ادامه

    اسماعیل سپهر: حزبی که باید ساخت
نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
(قسمت چهارم)
"حزب دفاع از خود رهانی کرگران" از ایدئولوژی و از سمت گیری ایدئولوژیک تهی نیست. در دستگاه اندیشه گی این حزب منظرگاه ایدئولوزیک از جایگاه مهم و از ثقل و سنگینی خود ویژه ای برخوردار است. سامانه فکری این حزب از ریشه های ایدئولوژیک قطور و مستحکمی آب می خورد. مبانی برنامه ای آن بروشنی سمت گیری طبقاتی آنرا باز می نمایاند و ادامه

    اسماعیل سپهر: حزبی که باید ساخت
نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
قسمت سوم
بدون ترسیم خطوط ایدئولوژیک شفاف و بی ابهام، چهره هویتی حزب کارگری مخدوش و مقصد آن نامعلوم خواهد بود. بدون تعیین مرزهای ایدئولوژیک روشن و دقیق، حزب کارگری راه گم خواهد کرد. رسالت حزب فرماندهی موفق نبرد در صحنه ها و جبهه های مختلف است. ادامه

    اسماعیل سپهر : حزبی که باید ساخت
نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
قسمت دوم
- تعهد به دمکراسی نوع مشارکتی و سوسیالیسم نوع مشارکتی چه حزبی را قالب می ریزد؟
"حزب دفاع از خود رهانی کارگران" البته تسخیر قدرت دولتی و بزیرکشیدن دولت بورژوایی را پیش شرط لازم و غیر قابل اجتناب هر تلاش جدی برای فراتر رفتن از چهارچوبه های سرمایه داری و هرگونه تلاش عملی برای بنای ساختمان سوسیالیسم بشمار می آورد. ادامه

اسماعیل سپهر     حزبی که باید ساخت
نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر " خود رهانی کارگران" را هدف خود دارد
قسمت اول
در مسیر تکامل و اعتلاء مبارزه طبقاتی ، ابزارهای مختلف و متنوعی یار کارگران و زحمتکشان خواهد بود. در این میان، اما حزب کارگری از جایگاه و اهمیت خود ویژه ای برخوردار است. طبقه کارگر اگر چه در جدال برای پس زدن تعرض سرمایه به دستمایه حیات و زندگی نیروی کار و زحمت و در تلاش برای بهبود شرایط زیست و معیشتی آحاد طبقه، مدام خود را در مقابل سرمایه و سرمایه داری می یابد و .... ادامه

اُمبرتو اکو     درباب سبک «مانيفست کمونيست»
سخت است تصور اينکه چند صفحه نوشته ي فاخر بتواند دست تنها جهان را متحول کند. در نهايت،تمامي آثار دانته براي بازگرداني يک امپراتوري مقدس رومي به دولتشهرهاي ايتاليا کفايت نکرد. اما در بزرگداشت مانيفست کمونيست 1848، متني که بيشک تاثير عظيمي در تاريخ دو قرن داشته است،من بر اين عقيدهام که بايد آن را از ديدگاه کيفيت ادبياش، يا دستکم—حتي اگر به زبان اصلي آلماني خوانده نشود—از ديدگاه مهارتهاي فوقالعادهي بلاغي و ساختار مباحثش باز خواني نمود. ادامه

حمید موسوی پوراصل     چند نکته در باره این رای اعتراضی
هدف چپ برقراری آزادی و عدالت اجتماعی در ایران است و از اینرو احزاب چپ نمی توانند با نیروهای ارتجاعی و ضد دمکرات اتحاد و هم پیمانی کنند از این رو سیاست احزاب چپ کماکان بایستی رد و تحریم ارتجاع از هر نوع آن باشد. ارتجاع چه از جنس اصولگرا, چه از نوع قانونگرا یا اصلاح طلب آن. با این وجود چپ نمی تواند با تاکتیک توده ای که آنهم با استفاده از حق دمکراتیک مردم یعنی "حق رای" به اجراء در آمده مخالفت کند. تا زمانی که نیروهای چپ ضعیف هستند و قدرت سازماندهی اجتماعی آنان ناچیز است بروز اختلاف در تاکتیک طبیعی است اما آنچه میان چپ و اکثریت قاطع مردم مشترک است ضدیت با استبداد و تلاش برای بدست آوردن آزادی و عدالت اجتماعی است. ادامه

آرش کمانگر     تدارک برای نوشیدن جام زهر از طریق " محلل " روحانی !
راز مهندسی نشدن " انتخابات " 24 خرداد 92 ؟!
این رویداد همچنین نشان میدهد که علیرغم تمایل ما - طیف چپ انقلابی - به ضرورت و گریزناپذیری یک انقلاب حقیقتا اجتماعی برای دستیابی به آزادی و برابری واقعی ، هنوز اکثریتی بزرگ از مردم کشورمان چه به دلیل وحشت از سرکوب خونین رژیم فاشیست مذهبی حاکم و چه بدلیل نیم نگاهی به اوضاع تماما بحرانی خاورمیانه  و هراس از جنگ داخلی ، از هم پاشیده شدن شیرازه جامعه مدنی و حتی خطر تجزیه کشور ، آمادگی لازم  برای پرداخت " کلان – هزینه " یعنی سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی سرمایه داری ایران  را ندارند و ما مدافعین انقلاب ، براندازی ، سوسیالیسم ، آزادی و سکولاریسم راه دشواری برای فائق آمدن بر این وضعیت آچمز سیاسی و استیصال توده ای داریم . ادامه

محمد ایرانی     دموکراسی و انقلاب هدیه رهبران نیست بلکه نتیجه مبارزه برخی اقشار و کارگران است
سال نو و نوروز برهمه مبارک باد
موضوع رهبر و رهبری چنان افکار اپوزیسیون ایرانی را فراگرفته که تصورغالب را چنین نمایش میدهد که جنبش یا انقلاب بدون داشتن رهبر امکان پذیر نیست . متاسفانه افکار و فرهنگ غالب در غرب نیز که با تبلیغات فراوان یک رهبر را در نقش فرماندهی بسیار متمایز از دیگران نمایش میدهد که یکتنه بر دشمن غلبه میکند ، توانسته است برافکار نیروهای دموکرات ، سکولار و حتی چپ نیز تاثیر مخرب بگذارد . ادامه

حمید موسوی پوراصل     هدف از این موضعگیری "ضد امپریالیستی" چیست؟
منشعبین سازمان ما بار دیگر ماشین توهین و اتهام پراکنی خود را براه انداخته اند و با منطق و استدلالات کیهان شریعتمداری به جنگ بخش بزرگی از چپ ایران و دادگاه ایران تریبونال رفته اند. چرا و چگونه دادگاهی که می خواهد افکار عمومی را بر علیه سران جمهوری اسلامی بسیج کند اینگونه مورد حمله و تهمت قرار می گیرد. پشت چنین سیاستی چه هدفی نهفته است؟ ادامه

یونس پارسابناب     انفجار درونی در نظام جهانی و مسئولیت
چپ های ضد نظام
برای ارائه یک تحلیل جامع از علل بروز اوضاع متلاطم بویژه در کشورهای طوفانی جنوب ، بگذارید در این نوشتاربه بررسی سه مقوله اصلی و مرتبط به هم که در شکلگیری و رشد این اوضاع نقش اساسی ایفاء کرده و می کنند ، بپردازیم : ...... ادامه

    صدای سوم
1- صدای سوم در برابر امپریالیسم، صهیونیسم و اسلام سیاسی
2 - « صدای سوم » با جنگ؛ بی جنگ؛ تا جنگ ! و دو لغزشگاه در برابر صدای سوم
3 - در ارتباط با بحث "غزه و صدای سوم "
در ارتباط با بحث « صدای سوم» سه مطلب از شهاب برهان را در اینجا منتشر می کنیم که می توانند از زوایای مختلفی به این بحث روشنائی بیاندازند. ادامه

ادوارد سعيد     بت هايي كه همواره مي شكنند
چرا روشنفكر بايد ميان ارتجاع، يا به قول نويسنده، فاشيسم، و امپرياليسم يكي را انتخاب كند؟ چرا روشنفكر براي خود اين استقلال نظر را نداشته باشد كه هم ارتجاع و هم امپرياليسم را محكوم كند؟ ادامه

بیژن جزنی : نگارش درزندان رژیم پهلوی     در باره آگاهی و خود انگیختگی
جبرتاریخ چگونه در زندگی عمل می کند؟
طی هزاران سال، جامعه بشری مراحل رشد و تکامل را گذرانده، بی آنکه بشر به قوانین و مسیر این حرکت ضروری، آگاهی داشته باشد. ادامه

    گفتگوی گزارشگران با پیروز زورچنگ فعال سوسیالیست و از جان بدربردگان کشتار زندانیان سیاسی 67 درباره نشست مشترک نیروهای چپ در شهر کلن
در صورتی که بتوان بدور از هر گونه هیجان و جو زدگی به این جمع نگاه کرد ، جمعی است با اشتراکات قابل توجه که امکان ادامه همگامی آنها با پیدا کردن دینامیزم لازم جهت اتحاد عملهای مشترک ممکن خواهد بود. ادامه

محمد قراگوزلو     سازمان‌یابی کارگری
6. لنینیسم در معرض نقد لوکزامبورگ (الف)
مارکسیسم کلاسیک و به یک مفهوم مارکسیسم ارتدوکس با نظریه‌پردازی‌های لنین، تروتسکی، لوکزامبورگ و بوخارین تکمیل شده و به اعتبار پایه‌های علمی‌اش، قوت نظری و قدرت انقلابی اش را حفظ کرده است. ادامه

    گفتگوی سایت گزارشگران با رفیق ح. ریاحی زندانی سیاسی دوره شاه و از فعالین سازمان درباره نشست عمومی چپ - کلن
از همه ی نیروها دعوت شده بود، قضیه امری یکی دو روزه نبود بلکه حدود دو سال گفتگو و طی برگزاری سمینار ها و نشست های چندی این مجموعه شکل گرفت. اعتقاد به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به همت مبارزات آزادیخواهانه و مستقل اکثریت مردم ستمدیده ی جامعه، پایبندی به آزادی‌های بی قید و شرط سیاسی، مخالفت با هر نوع دخالت خارجی .... ادامه

محمد قراگوزلو     سازمان‌یابی کارگری ـ تذکری به چامسکی
5. نئوآنتی لنینیست‌ها لطفاً ته صف!
علی‌رضا عسگری و جلیل محمدی را آزاد کنید!
بخش سوم از سلسله مقالات "سازمان‌یابی کارگری" را با مروری اجمالی به جایگاه تئوری و پراتیک در متن اندیشه‌ی مارکس فرا پشت نهادیم و ادامه

سلامه کیله     مانیفست حزب کمونیست پس از 162 سال 2010 ـ 1848
این مقاله را دو سال پیش ترجمه کرده بودم به این قصد که با چند نوشته دیگر از نویسنده منتشر کنم. فعلا تنها این یکی ست که می توانم به مناسبت دستگیری و شکنجه او در سوریه و تبعیدش به اردن، و در همبستگی و احترام به این نویسنده، متفکر و مبارز مارکسیست (فلسطینی مقیم سوریه) در اختیار عموم قرار دهم. ادامه

فرامرز دادور     اپوزیسیون مردمی و مسئله آلترناتیو در ایران
اپوزیسیون آزادیخواه در ایران با مسائل زیادی روبرو است و در میان آنها نوع نظام سیاسی/ اجتماعی در فردای بعد از انقلاب، از اهمیت ویژه ای برخوردار است ادامه

محمد قراگوزلو     انتخابات در گیومه
1. تبیین چیستی مواضع تحریمی اصلاح طلبان
سلسله مقالات "خانه ام ابری‌ست... - تبیین بحران ساختاری سرمایه داری" را علی‌الحساب، وا می‌نهیم تا به ارزیابی جنبه های مختلف یک اولویت سیاسی بپردازیم. انتخابات مجلس نهم - از این پس همه جا انتخابات در گیومه ادامه

بهنام چنگائی     «چپ» و سرنوشت آتی ایران!
"چپ و جایگاه کنونی او در مبارزه"
این مقاله سعی مسئولانه دارد با نفی انتقادی وضعیت کنونی چپ، توان بالقوه ی ذاتی او را برجسته و تحریک کند، ادامه

ح. محسنی     در باره منطق مبارزه کارگران در سه عرصه نظری، سیاسی و اقتصادی
نقدی بر قطعنامه کارگری گرایش اقلیت سازمان
گرایش اقلیت تشکیلات ما قطعنامه ای درباره مسایل کارگری انتشار داده است که در آن با مواضع اکثریت سازمان مرزهای معینی دارد، تبیین متمایزی از مساله به دست می دهد و نتایج متفاوتی را استنتاج می کند. من در این نوشته در پیوند با این قطعنامه به نکاتی اشاره می کنم. ادامه

ادوارد سعید     حرفه‌ای‌ها و آماتورها
ارائه این مقاله در شرایط امروز، می‌تواند بحث جدیدی را درباره‌ی وظایف فعالان کارگری و اجتماعی و وحدت هرچه بیشتر آنان، جهت شکستن دیوارهای ایجاد شده به دست نظام حاکم بر جهان، بگشاید. ادامه

آرش کمانگر     اپوزیسیون راست و افسانه سرایی پیرامون پایان گفتمان ضد امپریالیستی !!
( به انگیزه مقاله جدید نوشین احمدی خراسانی )
به دنبال مداخله " موفقیت آمیز " ناتو در لیبی ، خانم نوشین احمدی خراسانی مقاله ای را تحت عنوان : جنبش‌های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان " امپریالیسم " در سایت مدرسه فمینیستی منتشر کرده اند تا به زعم خود ... ادامه

دانیل بن سعید     لنین و سیاست : جهش! جهش! جهش!‏
از چشم انداز کارگری ادامه

رحمت خوشکدامن     ضد دولت گرایی آنارشیستی
تمام نظریه پردازان جنبش چپ چه مخالفین کمون پاریس و چه موافقین ، به مدت یک قرن و نیم از کمون پاریس بعنوان اولین دولت کارگری که بشریت به خود دید یاد کردند و می کنند . ادامه

کولین بارکر- آلن جانسون - مایکل لاولت     اهمیت مساله ی رهبری
در بین مطالعات جنبش های اجتماعی یک جعبه ی سیاه وجود دارد، که در آن موضوع رهبری به اندازه ی کافی نظریه پردازی نشده است. ادامه

مجید دارابیگی     در ضرورت اتحاد هواداران سوسیالیسم
جمهوری اسلامی با یکی از بزرگ ترین چالش های تاریخ سی و دو ساله ی خود دست به گریبان است، چالشی که چون زلزله ای ادامه

حشمت محسنی     آﻳﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، رﻫﺒﺮی، ﺿﺮورﺗﺎ و ذاﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداراﻧﻪ اﻧﺪ؟
آﻳﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، رﻫﺒﺮي، ﺿﺮورﺗﺎ و ذاﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪداراﻧﻪ اﻧﺪ؟ ﻳﺎ فی ﻧﻔﺴﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺧصلتی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﺷتی ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ اﺻﻼ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﻨﻨﺪ؟ اﻳﻦ ﻳﺎداﺷﺖ ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ ﺟﺪل ﺑﭙﺮدازد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ را ﻣﻔﺮوض میﭘﻨﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺑﻪ ... ادامه

تقی روزبه     رابطه جنبش و "چه بایدکرد"!
دموکراسی مستقیم خود هدف است وبیانگر جریان یافتن مبارزه طبقاتی استثمارشنوندگان بطوربی واسطه. ادامه

تقی روزبه     تاکتیک های گشاینده وتاکتیک های بازدارنده
تأکید برمطالبات صنفی واجتماعی وفراگیرکردن آن ها وتاکتیک اعتصابات گسترده، درکنارنافرمانی مدنی-اجتماعی،درکنارتظاهرات واعتراضات غیرمتمرکزو.... ادامه

رسول آرام     سازماندی سوسیالیستی ؛ سازماندهی سرمایه داری
جنبش چپ در تمامی دوران مبارزاتی خود و در تمامی نقاط جهان در چنبره خود سازماندهی تقلا کرده و میکند. ادامه

مارتا هارنكر     چرا ما به يك تشكيلات نياز داريم؟
همان طور كه پيشتر به تحليل اين مساله پرداختم، به علت اشتباهات و انحرافات چپ در قرن بيستم، و بحران سياست و سياستمداران از يك سو، و وجود عمل رزمنده و اصيل بعضي جنبشها و كنشگران جديد اجتماعي از سوي ديگر، گرايشي فزاينده در جهت كنار گذاشتن احزاب سياسي و حتي تا حد كمتري تمركز و رهبري در مبارزه در حال شكل گرفتن است. ادامه

تقی روزبه     جنبش دانشجوئی وآزمون فراخوان اعتراضی 25 اردیبهشت
درشرابط سرکوبطرح مطالبات ملموس وصنفی برای بسیج بدنه وکندکردن تیغ سرکوب تاحدی مؤثرومفیداست-همانند اعتراضات جنبش کارگری-اما... ادامه

کولین بارکر     آیا جنبش نیازی به رهبران دارد؟
پرسش من این است که آیا [پذیرش] رهبری، الزاما نخبه­گرائی است؟ ادامه

تقی روزبه     کدام چالش ها وکدام رویکردها( بخش 2)؟
براستی وظیفه ما کمونیستها چیست؟ بجز تقویت توانمندی جنبش کارگران وزحمتکشان برای رهائی خود وبدست خود؟ ادامه

تقی روزبه     کدام چالش وکدام راهبرد؟
چگونه می توانیم گفتمان ضدسرمایه داری را درشرایط نوین درمیان لایه های وسیعی تری ازکارگران وزحمتکشان،اشاعه دهیم؟. ادامه

ح. محسنی     پاسخی به نقد رفیق حسین قاضی
رفیق حسین قاضی در نقد سند اکثریت کمیته مرکزی نکاتی مطرح کرده که پیرامون سه موضوع می توان آن را کانونی کرد:
1- در باره ضرورت مبارزه برای دموکراسی 2
- پیوند مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم و
3- رهبری سیاسی - دموکراتیک
من در هر محور از این موضوع ها نکاتی را مطرح می کنم ادامه

حسین قاضی     در نقد بیانیه کمیته مرکزی درباره اوضاع سیاسی ایران و دفاع از سند مقابل آن !
به دنبال رویدادهای انقلابی اخیر منطقه کمیته مرکزی لازم دید که تحلیلی از وضعیت سیاسی تازه ارایه کند. من لازم دیدم که به دلیل ایرادات این بیانیه و جنبه های مثبت سندی که مورد دفاع اقلیت کمیته مرکزی بود ، این سند رادر اینجا بیاورم . ادامه

رحمت خوشکدامن     وقتی که رفیق به تناقض گویی می افتد ! - بخش دوم
تنها از طریق دموکراسی رادیکال و توده ای می توان در راستای جهانی نو و انسانی گام برداشت . ادامه

رحمت خوشکدامن     وقتی که رفیق به تناقض گویی می افتد !
بخش اول ادامه

    چهارشنبه سوری و انزوای پرشکوه رژیم!
تقی روزبه ادامه

فرامرز دادور     جنبش چپ و مبارزات مردم در ایران و منطقه

تقی روزبه     ضرورت طرح شعارهای مشخص، برای پیوند جنبش آزادی وجنبش مطالباتی
با تقویت پایگاه اجتماعی وتوده ای جنبش ضداستبدادی برای فراگیری جنبش و خروج ازبن بست کنونی بکوشیم! ادامه

تقی روزبه     شکل گیری شبکه های آلترناتیو، مهمترین نیازجنبش درلحظه کنونی است
همه باهم" حتی اگربتواند درشرایطی به سرنگونی استبداد حاکم منجرشود،ازهمان فردای پیروزی پایه استبداد جدیدی را بنامی می نهد. ادامه

علی شمس     سوسیالیسم پیش کش : همکاری با جمهوری اسلامی مبارزه برای دمکراسی است ؟
مورد نظر این نوشته اطلاعیه ایست که اخیرأ با امضای دو سازمان "فداییان اکثریت" و "اتحاد فداییان خلق" روی سایت ها قرار گرفته است. ادامه

نشريه دانشجويى بذر     تشکیلات: نیازها و تئوری ها!
با نگاهی به تجربه كمپین یك میلیون امضا
پرسش و پاسخی با پگاه فهیمی ادامه

پریسا نصرآبادی     اهمیت سیاسی رزا لوگزامبورگ چه نیست؟ علیه یک جعل بزرگ تاریخی
از طنزهای تاریخ، انطباق موضع استالین و پیروان او، و مواضع گرایش روشنی از چپ ضد حزب و آنتی لنین، درباره “رزا لوگزامبورگ و مشی مبارزاتی وی” است که مشخصا ملغمه ای از خطوط رفرمیستی را پیش می برند. ادامه

بهروز ستوده     برمحوردفاع اززندانیان سیاسی وقطع شکنجه واعدام وسنگسارمتحد شویم .
چرا شایسته است که مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و شکستن ساطور قصابی جمهوری اسلام در سرلوحه اقدامات اپوزیسیون خارج از کشور قرار گیرد ؟ ادامه

تقی روزبه     خوان بزرگ جراحی اقتصادی ومواضع سران "جنبش سبز"
آنچه که موسوی وکروبی درآستانه این جراحی بزرگ به زبان آورده اند، براستی ازنظربی بووبی خاصیت بودن شاخص و تماشائی است و مصداق ضرب المثل کوه موش زائید.
نگاهی کوتاه به آن بیافکنیم ادامه

شهاب برهان     جنبش ٨ ٨ ایران - رهبری، رهائی، رهائی از رهبری؟ - (بخش پایانی)
٣ - « خود- آموزی » اگر کارگران با مطالبات خود ظاهر می شدند! ادامه

تقی روزبه     مراسم 16 آذردریک نگاه وجمع بندی آن
مقاله اول:

چگونگی برگزاری روزدانشجو به مثابه برشی ازوضعیت برای ارزیابی دقیق تراز جنبش دانشجوئی درفضای سرکوب سنگین وآنچه که درزیرپوست دانشگاه ها وجامعه می گذرد شاخص مناسبی است.

مقاله دوم:

سالی که گذشت! ادامه


اسماعیل سپهر     آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
نگاهی انتقادی به موضع چپ رادیکال در برابر خیزش سیاسی – مدنی اخیر مردم و موضع عمومی آن در برابر رفرمها و جنبش های رفرمیستی - قسمت ششم ادامه

رحمت خوشکدامن     در دفاع از آزادی بیان در حزب
موضوع تازه ای نیست ، همیشه وجود داشته و یکی از کانون های مهم درگیری دردرون سازمانها و احزاب سیاسی بوده و علت بسیاری از جدائی ها و انشعابات . ادامه

تقی روزبه     کدام گفتمان؟
نگاهی به سند کنگره 15 راه کارگر(هیئت اجرائی)*1 بخش3 وپایانی ارزیابی ازعلت افت جنبش وضعف اصلی آن: ادامه

هادی ستار زاده     در باره گشایش راه مشترک
ازپرسشگری در باره پراکنده گی گرایشات سوسیالیستی ایران بیش از آنکه جوابی دریافت کنیم، بیشتر زمینه ی برای سرخوردگی میشود. ادامه

آنتونیو گرامشی     هژمونی ، روابط نیرو و بلوک تاریخی
1. زیربنا و روبنا (1) اقتصاد و ایدئولوژی . ادامه

شهاب برهان     جنبش ٨ ٨ ایران (بخش سه )
رهبری، رهائی، رهائی از رهبری؟ ١- « خود- رهبری» (بخش سه ) "جنبش رنگین کمانی " و مسأله رهبری ادامه

آلدن موریس وسوزانه ستگن بورگ     رهبری در جنبش های اجتماعی
نقش رهبران در جنبش های اجتماعی جنبه ی حیاتی دارد: آن ها مشوق مسئولیت پذیری و سازمان دهنده ی منابع اند، فرصت ها را باز می شناسند و زمینه های آن را فراهم می آورند، به تدوین استراتژی می پردازند، خواست ها را مطرح می کنند و بر نتایج امور تاثیر می گذارند. ادامه

شهاب برهان     جنبش ٨ ٨ ایران
رهبری، رهائی، رهائی از رهبری؟ ١- « خود- رهبری» (بخش دو ) ادامه

تقی روزبه     گفتمان "دموکراتیک" یا گفتمان سوسیالیستی؟
نگاهی به سند کنگره 15 راه کارگر (هیئت اجرائی) بخش 2 ادامه

شهاب برهان     جنبش ٨ ٨ ایران
رهبری، رهائی، رهائی از رهبری؟ « خود- رهبری» ( بخش اول ) ادامه

اسماعیل سپهر     آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی
نگاهی انتقادی به موضع چپ رادیکال در برابر خیزش سیاسی – مدنی اخیر مردم و موضع عمومی آن در برابر رفرمها و جنبش های رفرمیستی ( قسمت پنجم ) ادامه

توني فيتز جرالد     گرامشی و نظریه هژمونی
گرامشي در سال ۱۹۱۶ فعاليتش را به عنوان روزنامه نگار در مجله حزب سوسياليست آغاز كرد و سال بعد عضو كميته موقت حزب شد. ادامه

محمد قراگوزلو     ایران دموکراسی کارگری آلترناتیو دموکراسی بورژوایی سبز سکولار
دموکراسی سوسیالیستی (کارگری) به منزله ی عالی ترین مرحله ی تکامل دموکراسی از سوی مارکس تئوریزه شده و تحت عنوان دیکتاتوری پرولتاریا یا حاکمیت اکثریت (حاکمیت دولت کارگران) تدوین گردیده ادامه

تقی روزبه     کدام گفتمان؟: "دموکراتیک" یا سوسیالیستی نگاهی به سند کنگره 15 راه کارگر(هئیت اجرائی)*بخش اول
نگاهی به سند سیاسی کنگره اخیر آنها نشان دهنده چرخشی آشکاردررویکرد این رفقا ازگفتمان سوسیالیستی به سوی گفتمان "دموکراتیک" است. ادامه

شهاب برهان     رابطه آزادی بی قید و شرط بیان با آزادی تشکل - بخش دوم
شهاب برهان " رهیافت های مارکس در باره آزادی" و ربط آن ها به آزادی بی قید و شرط بیان در حزب! ادامه

محمد قراگوزلو     دموکراسی¬نئولیبرال در بن¬بست
(نقبی به بحران¬های سیاسی اقتصادی سرمایه¬داری آمریکا) برزخ استالینیسم یا دوزخ نئولیبرالیسم اقتصادی ادامه

محمد قراگوزلو     کور رنگی تاریخی
سرنوشت انقلاب های "همه با همه"و ائتلاف های نامربوط ‏طبقاتی ادامه

اسماعیل سپهر     آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی - ۴
ریشه های شیفتگی و شیدایی چپ رادیکال به انقلاب این مقاله با نگاهی انتقادی به بررسی موضع چپ رادیکال در برابر خیزش سیاسی – مدنی اخیر مردم و موضع عمومی آن در برابر رفرمها و جنبش های رفرمیستی می پردازد ... ادامه

اسماعیل سپهر     آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی( قسمت سوم )
نگاهی انتقادی به موضع چپ رادیکال در برابر خیزش سیاسی – مدنی اخیر مردم ایران و موضع عمومی آن در برابر رفرمها و جنبش های رفرمیستی گسست از ایده " حزب جانشین گرا " و بازتاب آن در تغییر مبانی تاکتیکی چپ رادیکال ادامه

بهنام     کدام چشم انداز متصور است؟ جنبش توده ای ـ طبقاتی یا ...
شرایط امروز ایران با این دم ودستگاه ولایت ِ تبهکار و حکومت خودرای و دیوانه اش می روند که با هم بیش ازپیش زندگی مردم را وخیم ,ویران و خسارت های اتی دربار" اسلام اتمی" رادر... ادامه

هادی ستار زاده     نگاهی با زاویه به " ترک انداختن در سرمایه داری و ستیز با دولت"
سازمان یابی اساسی ترین حرفه مبارزات طبقاتی است شکل سازمانی را در یابیم نه نفی سازمان های توده ای را که حزب هم یک سازمان توده ای و دموکراتیک باشد. ادامه

    مجموعه گفت وگوهای وبلاگ پروسه با فعالین چپ و سوسیالیست (به بهانه ی فرا رسیدن مراسم حکومتی روز قدس)
* گفت وگو با حمیدعلیزاده(نشریه ی مبارزه طبقاتی) * گفت وگو با برهان عظیمی(جمعی از فعالین کارگری) * گفت وگو با فرشین کاظمی نیا * گفت وگو با کیوان شفیعی * گفت وگو با پریسا نصرآبادی * گفت وگو با پیران آزاد ادامه

اسماعیل سپهر     آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی ( قسمت دوم )
در چهارچوب تعهد به راهبرد سرنگونی انقلابی نظام سرمایه داری و براندازی حاکمیت بورژوایی ( امری که بر تمایز و مرزبندی صف چپ رادیکال در برابر صف چپ رفرمیست، روشنی می افکند ) در واقع این مقتضیات و الزامات بالا رفتن حزب از پلکان قدرت سیاسی و تقویت موقعیت هژمونیک آن است که بمثابه عامل مقدم در شکل و محتوی بخشی به تاکتیک چپ رادیکال سنتی در برخورد به رفرم ها و حرکات اصلاح گرایانه، عمل می کند. ادامه

اسماعیل سپهر     آسیب شناسی مبانی تاکتیکی چپ انقلابی - (قسمت اول)
خیزش اعتراضی و برانگیختکی سیاسی- مدنی آحاد وسیع مردم پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بار دیگر اصول و مبانی تاکتیکی چپ رادیکال و انقلابی را به چالش طلبیده است. ادامه

    امپراطوری جهانی آشوب و وظیفه چپ جهانی
شرایط پر از هرج ومرج و آشوب و بی امنی که ما امروز شاهد آن در اکثر نقاط جهان هستیم و عمدتا برای سال ها از انظار افکار عمومی پنهان مانده بود ، امروز برملا و رسانه ای تر گشته است . ادامه

مجید دارابیگی     چپ و جنبش سبز! به یاد جان باخته گان سی تیر!
بی گمان هر جنبش سیاسی و هر حرکت توده ای از زمینه های اجتماعی و اقتصادی ویژه ای برخوردار است و هیچ جنبشی نمی تواند سرخود و بدون زمینه و پیشینه ی سیاسی ـ اجتماعی، بنا بر اراده این شخصیت و یا آن شخصیت و حتا این حزب و یا آن حزب و یا این دسته و آن گروه و بدون پشتوانه ی گسترده ی طبقاتی و توده ای به وجود آید. ادامه

جو فریمن     استبداد بی ساختاری
طی سال¬های شکل¬گیری جنبش رهائی بخش زنان، بر گروه¬های بی رهبر و بی ساختار، بسیار تاکید شده است و این مدل¬ها را، اگر نه تنها شکل، بلکه شکل اصلی تشکیلاتی جنبش [رهائی بخش] می¬دانند. ادامه

حشمت محسنی     یک خوانش شبه آنارشیستی از مارکس (نقدی بر آرای پیران آزاد) (2)
فصل دوم در دفاع از دموکراسی نمایندگی آیا رفیق پیران با دموکراسی نمایندگی به طور عام و در همه¬ی شرایط مخالف است. آیا او با ترکیب عناصری از دموکراسی مستقیم در پیوند با دموکراسی نمایندگی که امکان جدایی نمایندگان از توده¬ی انتخاب¬کننده را سد می¬کند نظیر تدابیری که در کمون پاریس (فراخوانی، دوره¬ای بودن نمایندگان...) اتخاذ شده مخالف است؟ ادامه

حشمت محسنی     یک خوانش شبه آنارشیستی از مارکس (نقدی بر آرای پیران آزاد) -(1)
رفیق پیران آزاد در مقدمه ای که بر ترجمه ی بخشی از کتاب جدید جان هالووی به نگارش در آورده است، به نحو سرراست و شفاف، نه در قالب سخنان مبهم و مه¬آلود، به دفاع از نظرات نویسنده برخاسته؛ و تلاش کرده است برای اعتقاد جدید خود مبنا و استدلال فراهم سازد. ادامه

تقی روزبه     آیا تناقض ذاتی بین آزادی بی قید وشرط اندیشه وبیان با اصل تجمع وتحزب وجود دارد(بخش2)؟
مقدمه:نوشته قبلی با همین عنوان،دردفاع ازآزادی بی قید وشرط اندیشه وبیان درتشکل ها و ازجمله دریک تشکل کمونیستی به نگارش درآمده بود ودرنقد گرایشاتی که آن را برنمی تابند. نوشته ر.شالگونی تحت عنوان اختلاف ما برسرچیست*1 یکی ازهمین گرایشات محدودنگرومدافع زدن قیدوبند برآزادی بیان واندیشه است.دراینجا ازمنظردیگری به دفاع ازآزادی اندیشه وبیان ونقد انگاره های محدودکننده و مورددفاع ر.شالگونی می پردازم: ادامه

بهروز شادیمقدم     دولت مورد نظر رفیق خوشکدامن، دولت کارگری نیست
رفیق رحمت خوشکدامن مطلبی بنام"دولت کارگری یادولت ایدئولوژیک!(نگاهی به انتقادات رفیق شادیمقدم)"نوشته است.خوانندۀ اًشنا بامارکسیسم و مقولۀ انقلاب سوسیالیستی ودولت کارگری تاهمین جا متوجه اختلاف نظرها هست و میشود دو دیدگاه کاملا"متفاوت از هم را به روشنی در این بحث مشاهده کرد.    ادامه
رحمت خوشکدامن     دولت کارگری یا دولت ایدئولوژیک ! (2)
درمقاله قبلی ام بنام "دولت کارگری یا دولت ایدئولوژیک !" در جواب به نوشته ( رفیق شادی مقدم ) روی دوموضوع تکیه کردم : 1- مارکس و انگلس از بکارگیری اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا چه منظوری داشتند . 2- دولت کارگری با دموکراسی بیگانه نیست ودر جامعه سوسیالیستی به شکلی کاملتر برای تمام شهروندان    ادامه
پارسا نیک جو     پیروزی در گرو به میدان آمدن طبقه ی کارگر است!
بدون سازمان یابی مستقل طبقاتی، توده ی کارگر به ابزار و سپر پیشروی گرایش های بورژوایی تبدیل خواهد شد. با سازمان یابی مستقل طبقاتی است که توده ی کارگر به طبقه کارگر تبدیل می شود. هژمونی طبقه ی کارگر در گرو سازمان یابی سیاسی طبقه ی کارگر به مثابه یک طبقه است. طبقه ی کارگر ایران فاقد تشکل مستقل طبقاتی است    ادامه
بهنام     جنبش , حزب و برنامه چپ وضرورت فکر تکانی آن !
عنواین فوق و درک ما و همه ی کسانی که در این دایره ی وسیع ـ خود را فرد و یا بخشی از مدافعان صادق مفاهیم درست آن میدانند , کم نبوده و نخواهند بود و نباید هم چنان باشد . اما در پی یک تجربه ی بشدت مات و شکستخورده و تاثیر بسیار مخرب عمیق آن, لااقل در دو سه دهه ی گذشته    ادامه
تقی روزبه     نه "اعمال رهبری" و"نه خود رهبری"؛ پس کدام "رهبری"؟
مقدمه: ابتدا دردادن پاسخ به نوشته ر.حشمت تحت عنوان نه "اعمال رهبری" ونه "خود رهبری" که درنقد مقاله من تحت عنوان "اعمال رهبری یا خود رهبری" صورت گرفته است تردیدداشتم.چراکه اولا علیرغم اینکه نوشته من اساسا حول برخی چالش های کنونی جنبش مردم یعنی عبور ازنظام حاکم،اصلاح طلبان    ادامه
رسول آرام     پولورالیسم و چپ !
موضوع پلورالبسم تنها برای کمونیستها به مثابه یک مشگل اساسی بروز نمنموده است. این مشگل را باید در ریشه های مذهبی و فرهنگی جستجو نمود. خانواده های بشدت مذهبی نیز برای برون رفت از بحران تعدد اندیشه میباید پروسه تکاملی خود را      ادامه
فرامرز دادور     چپ و جنبش دمکراتیک حاضر در ایران
امروزه، در ایران، توده های میلیونی مردم، کارگران، بیکاران، محرومان، زنان، جوانان، دانشجویان، اقلیت های ملیتی و مذهبی و بسیاری از بخش های گوناگون جامعه بر روی محور مطالبات آزادی خواهانه و عدالت جویانه، کارزارهای مقاومت و اعتراض علیه نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی و حکومت گران خودکامۀ آنرا، در اشکال تظاهرات خیابانی      ادامه
رحمت خوشکدامن       ! دولت کارگری یا دولت ایدئولوژیک
رفیق بهروزشادی مقدم درنوشته ای بنام "اتوبی حکومت " دمکرات و آزاد " یا راست روی " به نقد نوشته ام در باره "آزادی بیان" پرداخته است . من در زیر به نظرات رفیق خواهم پرداخت . ولی قبل از شروع بحث لازم می بینم که به دو نکته اشاره کنم      ادامه
حشمت محسنی     بخش دوم نه"اعمال رهبری" نه "خود رهبری"
خطاست هرآینه در نقد آرای رفیق روزبه، به ستایش او از خودانگیختگی بسنده کند و سویه دیگر آن را نادیده بگیرد که آغشته به پوپولیسم است و به هژمونی ایده های مسلط در جامعه کم بها میدهد و هر جنبشی از سوی مردم را منزه جلوه می دهد      ادامه
رحمت خوشکدامن        برنامه ورابطه اش باعمل
رفیق روزبه در یکی از آخرین نوشته های خود " اعمال رهبری" یا " خود رهبری" به موضوعی اشاره می کند ، که برای جنبش کارگری – کمونیستی چیز تازه ای نیست *. این موضوع بارها چه از درون و چه از بیرون جنبش طرح گردیده است . گاهی از سوی گرایش راست و گاهی نیز از سوی گرایش به اصطلاح چپ . که هر دوی آنها در یک چیزبا هم مشترک بودند و آن اهمیت ندادن به      ادامه
حشمت محسنی    بخش اول نه"اعمال رهبری" نه "خود رهبری"
رفیق عزیز من تقی روزبه مقاله ای به نام"اعمال رهبری" یا "خود رهبری" نوشته است که پر از احکام بی بنیاد، متناقض و یک سر خطا است. در هیچ جای مقاله نکته ظریفی مشاهده نمیشود برعکس اغتشاش مفهومی یکی از ویژگی های آن به شمار می آید، درون مایه مقاله تحت تاثیر نظرات جدید پست مارکسیست ها نظیر جان هالووی قرار دارد      ادامه
تقی روزبه        "اعمال رهبری" یا "خود رهبری"
اگربه جنبش بنگیریم درهمین شش هفت ماه بسیاری ازبن بست و پیش فرض ها و دشواری هائی که زمانی مشکلی لاینحل انگاشته می شدند، کناررفته اندو البته دشواری ها و سوالات و ابهامات جدیدی که لازمه دیالتیک پیشروی است،بوجود آمده اند      ادامه
بهروز شادیمقدم        اتوپی حکومت " دمکرات و آزاد " یا راست روی
گفتن واَوردن نام حکومت کارگری خود به خود واز همان ابتدا به معنای ردو نفی هرگونه شعار" دمکرات و آزاد" است که رفیق خواهان اَن است.حکومت کارگری جامعۀ اَزاد به معنای کامل نیست و همۀ انسانها دراَن اَزاد نیستند.چون اَزادی ازبخشی ازجامعه (طبقۀ بورژواونمایندگان فکری اَن) گرفته میشود