فراخوان همایش فیمنیست های اروپا مربوط به مارش جهانی زنان

٣٠ ژوئن ٢٠١٠ در استامبول

 

زندگی زنان را تغییر دهید تا جهانá را تغییر دهید. جهان را دگرگون کنید تا زندگی زنان را تغییر دهید.á

 

ما، مارش جهانی زنان، به اتفاق یکدیگر علیه ریشه های فقر و خشونت جنسیتی مبارزه می کنیم. ده سال بعد از بوجود آمدن مارش جهانی زنان به عنوان یک شبکه فمینستی بین المللی ما ٣٠ ژوئن ٢٠١٠ روز قبل از آغاز فورم اجتماعی اروپا در استانبول خواهیم بود.

 

زنان از کشورهای اروپایی درترکیه جمع می شوند تا از مبارزه زنان در این کشور و در کشورهای همسایه آن در اروپای شرقی و خاورمیانه دفاع کنند. ما هم چنین می خواهیم نشان دهیم که چطور بحرانهای مختلف مانند بحران غذا، انرژی، محیط زیست و اخلاق بر زنان اثر می گذارد، و چگونه این به اصطلاح بحران مالی که نشانۀ برجسته ای از بورس بازی، غارت، و استعمار نوین است، به واقع توسط چند ملییتی های بزرگ برای به زیر کشیدن منافع عمومی به نفع منافع شرکتهای بزرگ بکار می رود.

 

ما زنانی هستیم که با همدیگر متشکل شده ایم که راههای تازه ای برای شناخت و مبارزه علیه آنانی که بحرانها را بوجود می آورند و خودشان را ثروتمند می کنند پیدا کنیم.

 

ما مخالف آن نگاهی هستیم که اروپا را به عنوان محیطی محدود به مرزهای اتحادیه اروپا دیده و بر پایۀ افزایش سرکوب و نظامی گری قرار دارد که به جای پایان دادن به خشونت مردانه علیه زنان آنرا تشدید می کنند.

 

ما در استانبول گرد هم می آییم تا بیان و پاسخ مشترکمان به وضعیت حاضر را صورت بندی (فرموله) کنیم.á

 

 

زنان در حرکت تا آزادی همه ما

 

 

 

áمراجعه کنید.worldmarch@hotmail.comبرای اطلاعات بیشتر به سایت

á

World March of Women

Programme - European Feminist Gathering Istanbul

29 June 2010

Reception of the Balkan Caravan (Gezi Park)

12:00 Arrival of the Caravan and media event

 

Boat Action on the Bosporus

15:00 at the gangway (location to be announced)

 

Informal Gathering of WMW activists from Europe (Mechanical Engineers' Chamber's, Makina)

18:00 Network meeting: WMW Greece, Turkey and CyprusThe women from Greece, Turkey and Cyprus will discuss common demands like the reduction of the military budget of their respective states.19:00 Informal meeting of WMW activists from Europe

 

30 June 2010

European Feminist Gathering (Maška Campus, IIstanbul Technical University)

09:00 Registration09:30 Opening session- Opening ceremony- Presentation of the kurdish and turkish feminist and women's movement- Presentation of the current socio-economic and political situation in Europe10:30 Workshop Session A12:30 Lunch13:30 Workshop Session B16:00 Plenary Session- Presentation of the Congo Action- Manifest of the WMW European Feminist Gathering 2010

 

March (Maška Park to Taksim Square)

19:00 Start from Maška Park

20:30 Opening of the European Social Forum