حماسه 18 تيري ديگر در راه استبيانيه مشترك دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات, آزاد واحد تهران مركز, آزاد علمي كاربردي
سالهاي متمادي است كه حريم و حرمت دانشگاه را با اسم اسلام لگدمال كرده اند وازنام مقدس دانشگاه براي حفظ بقاي خودشان استفاده كرده اند !!
اما شب سياه ظلمت ماندني و پايدار نيست و نخواهد ماند!!
در آن شب تيره كه چماقداران لباس شخصي حرمت كوي راشكستند نميدانستند كه چه طوفاني به پا خواهدشد؟!
هرچند با گذشت ساليان از آن روزها و شبها دانشگاه شاهد سروهاي قد برافراشته اي است كه در خون غلطيده اند هرچند اين زخمهاي ساليان را دانشجويان برپيكر دارند...
با توجه به شكستهاي پي در پي رژيم بعد از 22و 30 خرداد 89 و تحريمهاي پي در پي بين المللي كه از سوي جوامع بين المللي اعمال ميشود مي خواهيم در اين شرايط سالگرد كوي دانشگاه را در18 تير هر چه با شكوهتر برگزار كنيم و از حق دانشجو و دانشگاه دفاع كنيم ...
زنده باد آزادي
مرگ بر ديكتاتوري
جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات
جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مركز
جمعي از دانشجويان دانشگاه آزاد علمي كاربردي