فراخوان كميته معلمان آزاد ايران بمنا سبت 18تير

https://www.newsagency-ina.com/uploads/News/36524.JPG

كميته معلمان آزاد ايران


باگرامي داشت ياد شهداي 18 تير و معلمان دربند كه براي آزادي دربرابراستبداد ديني ايستادگي و مقاومت ميكنند
هموطنان آگاه و مبا رز, همكاران آزاده :
18تير ياد آورسيل خروشان ملتي براي رهاشدن ا زيوغ استبداد مذهبي بود كه با پيشتازي دانشجويان, اين فرزندان آگاه و مبارز , شروع شد وميرفت براي هميشه شرحكام ستم پيشه را بركند . روزهايي كه پايه هاي استبداد را به لرزه درآورد وحكام مستبد با تمام قواي اهريمني شان به سركوب خيزش پرداختند وبه خيال خود توانستند شعله هايي كه ازقلب ها سرچشمه ميگرفت راخاموش كنند .
هم چنين حكام ضدفرهنگ ايراني با تحت فشار قراردادن , دستگيري , زنداني كردن معلمان فكرميكنند ميتوانند شعله هاي فروزان را خاموش كنند , اما فرزندان شما كه آموزگاران جامعه اند با مقاومت وايستادگي خود همانند معلم آزاده زنده ياد فرزادكمانگر راه و رسم پايداري ومقاومت را درعمل به دانش آموزان خود نشان ميدهند وحاضر به معامله جان خود باقرباني كردن آزادي نيستند.همين پايداري ها , سران حكام را متشتت و درجامعه جهاني بشدت منزوي ساخته است.
نگاهي گذرا به دستگيري ها و زنداني ها گوياي وجود فرزندان آگاه اين سرزمين ازدانشجو , معلم , فرهنگي و... ميباشد كه با مقاومت وايستادگي خود راه ورسم انسان آزاده را مياموزند .
كميته معلمان آزاد ايران ,از تمامي فرهنگيان, معلمان, دانش آموزان,دانشجويان و همه اقشار ميهن ميخواهد ضمن شركت در بزرگداشت 18 تيرماه در اعتراض به ادامه بازداشت و زنداني بودن معلمان , ا ين عزيزان ايران زمين,باشعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد, دست به تجمع اعتراضي بزنند و ازمجامع حقوق بشري نيز خواستار دخالت وجلوگيري از ادامه بازداشت خودسرانه معلمان دربند وتمامي زندانيان سياسي توسط حكام جمهوري اسلامي ميباشيم.

كميته معلمان آزاد 7 تير ۱۳۸۹