29 جون گزارش اعتصاب عمومی در یونان

تهیه و ترجمه ناهید جعفرپور

 

 

یونان این روزها سرتاسر غرق در آکسیون های بسیاری است. دیروز برای مثال سندیکالست ها مرکز:

(PPC, Public Power Corporation)

اشغال نمودند. امروز در ساعت های اول روز کارگران بلوکه های ایجاد شده توسط پلیس را در بندر پیرائیوس در هم شکستند. حتی گاز اشک آور پلیس هم نتوانست مانع آنها گردد و کارگران موفق شدند بلوکه های خویش را ایجاد نمایند. از آنجا که ژورنالیست ها هم در اعتصاب بسر می برند از این رو در 24 ساعت گذشته خبرها بلوکه شده اند.

 

دلیل این اعتصاب عمومی اعلام " اقدامات صرفه جوئی" توسط پاسوک در دوهفته پیش بود. اقدامات صرفه جوئی بیمه های اجتماعی و بازار کار را مورد هدف قرار داده است. قانون جدید باید برای شرکت ها این امکان را به وجود آورد که دو برابر کارگران را در ماه  نسبت به گذشته از کار بیکار نمایند و همزمان حق اخراج کارگران بیکار شده  را به نصف رسانند و تازه این نصف را هم به اقصاط پرداخت کنند. 1

 

همچنین دولت برنامه ریزی نموده است که دستمزد ها در بخش خصوصی برای سه سال آینده مسکوت بماند. 2

این قانون قاعدتا می بایست در تاریخ 23 جون از سوی مجلس تصویب گردد اما رای گیری به دیروز عقب افتاد.

28 جون 2010

سندیکالیست ها مرکز اصلی ( پوپلیک پایور کورپرویشن) در آتن را اشغال نمودند و ساختمان را مرکز فعالیت خود نمودند. در این ساختمان کارگران بحث هائی را در رابطه با بحران سازماندهی می نمایند. این ساختمان تا فردا یعنی روز اعتصاب عمومی در اشغال باقی خواهد ماند. بعد تظاهرات در برابر وزارت دارائی برگزار خواهد شد 3

پلیس بندر بزرگ یونان را بلوکه نموده است تا بدینوسیله بلوکه اعتصابیون را بشکند.

دادگاه تصمیم گرفت که اعتصاب کارگران در بندر پیرئیوس غیر قانونی است. در حالیکه فردا نه تنها یک اعتصاب در این بخش انجام می شود بلکه اعتصاب عمومی در سرتاسر کشور برقرار می شود. اعتصاب عمومی که حتی اتحادیه کارگری که از سوی بخش خصوصی خریده شده است " گ اس ا ا " و اتحادیه کارگری بخش دولتی در آن شرکت دارند و برای آن فراخوان داده اند.

پلیس راه های بندر را محاصره کرده است. اداره بندر می خواهد از بلوکه بندر توسط اعتصاب کنندگان جلوگیری کند.

کارگران اتحادیه های آتن و دهقانان برای فردا فراخوان تجمع با کارگران بندر را داده اند تا بدینوسیله به کارگران بندر یاری شود. همچنین کارگران دیگر هم می بایست به لحاظ همبستگی به کارگران بندر در این تجمع شرکت نمایند. وضعیت خطرناک است. زیرا که بندر پیرئوس بزرگترین بندر آتن است و جلب توریست مهمترین مسئله در این بندر می باشد. 4

29 جون 2010

کارگران موفق شدند بلوکه پلیس را در بندر بشکنند. صبح ها کشتی های کمتری موفق شده اند بندر را قبل از زمان برنامه ریزی شده با مسافرین کمی هم که وجود دارد، ترک نمایند. تا اینکه بندر توسط کارگران بلوکه شد. ساعت 6،15 دقیقه پلیس گاز اشک آور بکار گرفت تا بدین وسیله از ورود کارگران به بندر جلوگیری کند. البته موفق نشدند آنها را متوقف سازند. بلوکی از قوی ترین اتحادیه های کارگری از صبح زود در محل اجتماع کرده اند و قرار است از آنجا به آتن برای تظاهرات اصلی روان شوند. 5

تظاهرات اصلی در آتن
تظاهرات اصلی در آتن ساعت 10،30 از موزه باستان شناسی آغاز می شود. در حال حاضر مشخص نیست چه تعدادی شرکت می کنند. این تظاهرات طبق نقشه در برابر مجلس پایان می یابد. فراخوان این تظاهرات را گروه های بیشماری به همراه اتحادیه های کارگری و همچنین اتحادیه های آتونوم  و احزاب و سازمانهای چپ و گروه های آنارشیستی و... صادر نموده اند

ویدئوی جلوی پارلمان
 http://www.youtube.com/watch?v=E2FGDUYDayw

عکس ها:
 http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1188616
 http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1188599

ماخذ ها
[1] [3 - 5]  http://www.occupiedlondon.org/blog/
[2]  http://libcom.org/news/new-general-strike-greece-28062010