با مبارزه وامید از ارزش زندگی محمود صالحی پاسداری کنیم!

Kategorie: Nachricht

 

 

سلامتی و تندرستی محمود صالحی یکی از چهرههای سرشناس جنبش کارگری همچنان موجب نگرانی همه انسانهای بشردوست و طرفداران جنبش کارگری ایران میباشد.

باعث خوشحالی و امید است که تعداد زیادی چه درداخل و چه در خارج حاضر شده اند با اهداء کلیه خود ازجان فرزند طبقه کارگر پاسداری کنند، و باعث شادی وشعف است که عدهای با کمک های همهجانبه خود دراین راه کوشا بودهاند.

اظهار نظرات روان پریشانه برخی که  در گفتار مدافع جنبش کارگری اند ولی در کرداربه گونه دیگری عمل می کنند  نه تنها گام موثری به پیش نمی برند، بلکه با پراکندن سمومات یاد شده، سدی در پیشبرد امر مبارزه طبقاتی ایجاد نموده و مناسبات نهادها و فعالین کارگری را در تیره گی و آلوده گی غوطه ور میسازند و این همه ثابت میکند که از واقعیت های زندگی روزمره کارگران به دوراند و فاصله عمیقی افق اندیشه را احاطه کرده است.      

خوشبختانه حمایت افراد و نهادهای بینالمللی از کارگران ایران و رهبران سیاسی آن همچنان ادامه دارد وتلاش دستاندرکاران و تلاشگران برای جذب پشتیبانی مادی و معنوی از جنبش کارگری و فعالین سرشناس آن همچنان پیگیرانه رو به جلوست. 

ما نهادهای همبستگی با جنبش کارگری با دفاع قاطعانه از بخش های مختلف این جنبش مترقیانه و بالنده اجتماعی، مجددا از همه شما تقاضا داریم دراین مهم، به هر وسیله و ابزاری، کمک های مادی و معنوی خود را به این فرزند طبقه کارگر برسانید.

مبارزه ادامه دارد

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

3 جولای 2010 12 تیر1389

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران نروژ
cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca