از کارگران اعتصابی

سندیکای برقکاران مکزیک

دفاع کنیم!

به رفقاى كارگر اعتصابى سنديكاى برقكاران مكزيك

اعتصاب غذاى نزديك به دو ماهه شما براى بازپس گرفتن، حقوقى كه طى سال ها بدست آورده ايد و به تازگى توسط دولت مكزيك به غارت رفته است را ارج مى گذاريم و دستتان را به گرمى مى فشاريم.

در اكتبر سال گذشته، رئيس جمهور مكزيك، شركت ملى برق و نيروى مركزى مكزيك را منحل كرده و در ادامه سياست هاى بانك جهانى در جهت خصوصى سازى شركت هاى ملى، اقدام كرد كه اخراج وسيعى از كارگران را درپى داشت. اين عمل كه براى چپاول هرچه بيشتر سرمايه ها ودر جهت پس گرفتن دست آوردهاى معيشتى مردم مكزيك در طى يك قرن گذشته صورت گرفت، مورد اعتراض همگانى مردم مكزيك و بوىژه كارگران و زحمتكشان اين كشور شد.

سنديكاى كارگران برقكار مكزيك نزديك به يك قرن سابقه دارد و اولين رهبر آن، يك سال پس تاسيس به قتل رسيد. در تمام سال هاى فعاليت، كارگران براى بدست اوردن حداقل حقوق خود، از جمله قراردادهاى دست جمعى، بيمه پزشكى، افزايش حقوق و امنيت شغلى و بسيارى موارد ديگر، قاطعانه و پيگيرانه مبارزه كرده اند.

از 25 آوريل امسال، كارگران عضو سنديكاى برقكاران مكزيك در كنار روش هاى متعدد مبارزاتى خود، دست به اعتصاب غذا در ميدان مركزى شهر مكزيكو سيتى زدند كه تا به امروز ادامه دارد. صدها كارگر زن و مرد، هر روزه در اين ميدان حضور مى يابند و همبستگى خود را با كارگران اعتصابى نشان مى دهند.

دفاع از كارگران برقكار مكزيك، دفاع از مبارزات جنبش جهانى كارگران براى دست آوردهاى به حق شان است. دفاع از برقكاران اعتصابى اين سنديكا، دفاع از سنديكاى شركت واحد، سنديكاى هفت تپه و همه كارگران و مبارزين دربند است. ما در کنار تمامی كارگرانى كه در مكزيك، ايران و در هر جاى اين دنياى وارونه، براى جهانى دیگر، عاری از ستم واستثمار، فقر، بیکاری و بیخانمانی مبارزه میکنند، هستیم.

نهادهاى همبستگى با كارگران ايران، حمايت خود را از مبارزات رفقاى كارگر برقكار مكزيك اعلام مى دارد و در همبستگى با مبارزات كارگران مكزيك عليه دولت سرمايه دارى اين كشور، و سياست هاى نٸو ليبرالى آن، همگان را فرامى خواند.

 

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

جولای 2010

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران نروژ
cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca