خیـــــــز سپاه برای تصرف شهرداری تهران

 

شرکت های تابعه سپاه،به تدریج جایگزین شرکت واحد می شوند.به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــرشرکت تعاونی های رانتی چند نفره سپاه از سال پیش به تدریج در حال جایگزین شدن به جای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه هستند.
همان طور که قابل پیش بینی بود گزارش هاوبررسی ها نشان دهنده ی آن است که ظرف یک سال گذشته تمامی نیروهای شرکتی وپیمانی استخدام شده در شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه به ویژه در بخش سامانه ی اتوبوس های تندرو(بی ارتی) از طریق سپاه تامین شده اند.
پس از جریان اعتراضات گسترده کارگران شرکت واحد وفعالیت های سندیکای کارگری وابسته به این بخش دولت کودتایی از ترس اوج گیری واحتمال شکل دادن اعتصاب های گسترده توسط این کارگران به دلایل صنفی سیاسی، اقدام به جایگزین کردن شرکت های تابعه سپاه به جای شرکت واحد کرد.
یعنی شرکت واحد به نوعی در حال واگذاری به سپاه است. به طوری که از سال پیش شرکت های تابعه سپاه کاراستخدام وتامین نیرو نیز چگونگی چینش نیروها در این شرکت را برعهده گرفته اند.
باتوجه به این که سندیکای گارکری شرکت واحد همواره از تشکل های غیر دولتی فعال در زمینه مسائل صنفی بوده، دولت ونظام برای سرکوب وتحت كنترل درآوردن این تشکل کارگری اقدام به واگذاری مدیریت آن به سپاه کرده است. این درحالی است که یکی از مهمترین افراد فعال در حوزه کارگری منصور اسانلودرزندان به سر می برد.
گزارش ها نشان می دهد که بعد از ورود شرکت های تابعه ی سپاه به ترکیب شرکت واحد،کلیه استخدام های این نهاد به سپاه واگذار شده است.این شرکت ها نیز برای تحت فشار قراردادن ونیز تحت نظر داشتن نیروهای شرکت واحد اقدام به تغییرات اساسی در برنامه های استخدامی وفرم های استخدامی این شرکت کرده اند. به طوری که همه ی استخدام ها به شکل قراردادی صورت می گیرد واز حالت پیمانی نیز خارج شده است. از سوی دیگر این قراردادها بدون درنظر گرفتن حق بیمه انعقاد می شوند.هیچ گونه سابقه ی کاری وبیمه ای برای کارگران جدید در نظر گرفته نمی شود. از عیدی وپاداش های ویژه ی کارگری نیز خبری نیست وقراردادها به گونه ای تنظیم می شوند که معمولا شرکت های تابعه سپاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال افراد استخدامی ندارندوهر وقت که بخواهند می تواننداین کارگران را اخراج کند.
برخی گزارش ها حاکی از این است که در پرداخت حقوق این کارگران معمولا اجحاف های بسیاری صورت می گیرد وبه تعویق افتادن حقوق کارگران جدید نیز تقریبا مساله ای عادی شده است. به طوی که در سه ماهه ی نخست سال 89 کارگران بخش بی ارتی هنوز حقوقی از شرکت واحد دریافت نکرده اند. برخی گزارش های بدست آمده نشان می دهد که قالیباف شهردار تهران طی یک معامله ی سیاسی با اعضای شورای شهرتهران وسپاه برای دراختیار گرفتن پست شهرداری تهران حاضر شده است تا بخش های مهمی از شهرداری وشرکت ها ونهادهای وابسته به آن را به سپاه واگذار کند. به هر حال قالیباف نیز خود سپاهی ونظامی است که در راس شهرداري تهران قرار گرفته است تا سیکل ترکیبی مدیریتی نظامیان در کشور کامل شود. بنابراین سیاست های او نیز در جهتی پیش می رود که طی چند سال آینده سپاه همه کاره ی شهرداری تهران خواهد شد

آژانس ايران خبر - ۱۳۸۹/۴/۲۹     

.