ماه رمضان ماه مضاعف زور!

 

نیازی به تکرار و تأکید برحق آزادی عقیده و یا بی عقیدگی , برای هر دو گروه جهان بینی: الهیون و مادیون نیست. باور: امریست کاملن خصوصی ونقض آن تحت هر پوششی که باشد ,غلط و مولد ستیزآرمانی بی پایان و درگیری های خونین وعملن زمینه ی جدی اخلال ِ آشکارزندگی مسالمت آمیزوبیگانگی و دشمنی شهروندان در ایران و یا در هر گوشه جهان را فراهم می کند و این یعنی ایجاد مانع همبستگی توده ها , مسموم و تقسیم ِ فضای سالم اجتماعی به عقیده ی خوب و بد و در نتیجه نا امن کردن آرامش ِزندگی مردم و ترس از تنبیه در انتخاب آزاد وجدان عاطفی ویاعقلی خوب و بد است که این خود یکی از بدترین بی حرمتی ها و تحقیر به اراده ی آزاد انسان, در حق داشتن و یا نداشتن دین است ,که می باید , برابری این حق عمومی و ابتدائی درقوانین حقوقی و قضائی تضمین و هرگونه مقابله با این اصل را, نقض بدیهی قوانین حقوق بشری دانسته ومتمردین رامحکوم کرد.

در ایران امروزبا حاکمیت مستقل شیعوی ملایان , تکفیر مرگ سزاوار کسییست, که به رد اسلام رسیده وتمایل به خروج از آن, و آن هم نه به بی عقیدگی که مثلن برای گرویدن به مسیحیت باشد ,است ,باورکردنی است؟!

این توطئه و سوء استفاده , البته ساخته و پرداخته ی آنهائیست که از قبل مبارزه مردم بخاطر عقیده , استفاده های کلان برده و می برند . دکانی با متاع الهی , پررونق وبی هزینه برای کاسبی معمم سیاه و سفید یست :که سنگینی کلاه گشادشان کمتر آدمی را مانده , تا امروز بی بهره گذاشته باشد و همین طوربه ندرت کسی پیدا می کنید ,حتا از خودی ها رژیم و نه مخالفان آنها ـ نداند : حاکمان اسلامی وهمراهان آنها, ظرف این دوران سرگردگی خود و دین شان , چه فساد و فجایع مانده که بر آن دست نیازیده تاتوانستند امروز سر ازاین ثروت های باور نکردنی در بیاورد؟

 

این آقایان: به خوبی به نقطه ی ضعف خود یعنیعادت به بیکاری و مفت خواری از کیسه ی مردم تحت نام حق سید و روحانیت پی برده اند و نمیخواهند این همه نعمات را از دست بدهند . نگرانی واطمینان به خطر افتادن و برباد رفتن این امکانات, فقط با آگاهی و بیداری مردم و شناخت همگان متصور است,و آنان در قرن های گذشته تا این دوره مستقل حکومت خود, با آگاهی توده ای وپیدایش اراده ی مستقل و آزاد, جنگیده ودر هر صورت برای تداوم و تحفیظ منافع خود دربرابرآگاهی توده مردم ایستاده و خواهند ایستاد.

 

آنان مردم رابا نخود سیاه دین ووعده ی سرخرمن حکومت "عدل علی" گول زده و به زیرپرچم خدا دکان خود کشاندند و با این وعده ی امید به ر حمت وکمک روزی از روزهای الهی , به مردم ساده اندیش راه سماق مکیدن را یاد دادند!" بی تردید این توان تاریخی آخوند ها بوده و هنوزهست" , و دردا این توان شیادی مذهبی به تضعیف , پراکندگی ودسته بندی آحاد جامعه آنجامیده بود که می رود هر چه بیشتربا همت , افشاگری همگان و آگاهی رسانی هر چه بیشتر توده ها بدل به پایان پدیده ی شوم حکومت پادگانی و دزد اسلام محمدی شود که البته این روند توام است با چهره ی رسوای امروز دستگاه ولائی و سرخوردگی مفرط امت ازِامام زدگی... امروز دیگر آسان نیست تحت نام ـ در راه خداو .. آراجیف دینی دیگرخر رنگ کن , توده ی مردم را تحمیق وخود به کلاشی ونقشه کشی پوشیده علیه خود مردم وهستی مادی و معنوی آنان ادامه داد. دیگرنمی توان تجربه ی چشم های گریان وخونین رابه سخره کشید و بر واقعیت تلخ فعلی زندگی بر باد رفته بردبار ماند ودربرابر اهداف ضد بشری ملایان بی تفاوت از کنار تحقیر عبور کردو بسادگی گذشته ها, [توان و سمتگیری نیروی امروزمردم زحمت کش و کارگرو تمامی مزدبیگیران بپا خواسته را برای حل مشکل, توسط نیرو واندیشه ی مستقل خودشان], را به بیراهه کشاند نه این دیگر ممکن نیست! این "نه" آن توانی است که نه فقط ملا ها که تمام صاحبان قدرت و زور و سرمایه را ترساند واز موج این اتحاد بلند و هر آن وقوع آن هم چنان می ترسند و در حال توطئه !

 

مشکلات , ناملایمات اصلی ,دلایل محرومیت ها و فقر مشترک ِ امروز دیگربرای اکثریت خانه خرابان, صورت عینی یافته و آنان برای تغیر آن بپا خواسته اند. اما دستگاه مزور دین و دولت پادگانی راضی نیست حتا بقیمت مرگ هم شده تا لحظه ی آخردست از این همه مائده های زمینی برداشته و مثل مردم ساده و معصوم , کلاه آسمان و فردای بهشت رابرسر و رو کشانده وکلک بهشت را به خورد خود هم بخوراند. این مجموعه ی فاسد هنوزکالا های دروغ و فریب می سازد تا در این شرایط و روزهای پایانی عمر سیاه خود بی مزاحم ,هر چه بیشتر , باقی مانده ازتاراج ِ ثروت مردم را, به مناطق امن بفرستد , تا بعد از فرو ریزی کاخ ولا تیشان , در جانبی دیگربا این دارائی های نجومی برای خود بی سرخر , یک بهشت واقعی تر از آنچه در ایران داشته اند , بسازند, که زیر تبر تحمیق خودیعنی " مذهب" نروند .

 

این امکان انبوه منابع حیات , اززمان شکل گیری مذهب رسمی در دوره ی " صفویان" تا به امروز برای این قوم مفت خور, لااقل در ایران وجودعینی داشته است. برای اولین بار خواهد بود که پس ازروز سرنگونی آنها , برایشان دیگر در ایران متصورباشد , که فرصت دوباره ای برای تحمیق توده ها بیابند . ناگزیر بخش بزرگی از آنان خود خویش را سلب ضروری دینی و خلع لباس کرده و با ثروت بادآورده , زندگی لائیک را ترجیح خواهند داد زیرا دیگر عمامه کشی نان و مغازه ی در آمد ساز برایشان نخواهد بود.

 

این رژیم اسلامی از ابتدای ِ سرقت انقلاب تا به امروز که خود یگانه قدرت بلا منازع شد, با تمام امکانات سرشار از در آمد منابع زیرزمینی وفروش آن , سعی کرده است حق مسلم همگانی آزادی عقیده رااز سمت اصلی آن منحرف کرده و باتمام توان وبا قوانین من درآوری اسلام و سرکوب قهری و هم زمان با سوء استفاده و فریب , تهدید وتتمیع بخشی در برابر بخش دیگر, مغزشوئی توسط ابزارخرافات دین ,جامعه را شدیدن ایدلوژیک وعقب مانده ساخته و نهاد آموزش و پرورش را بخدمت گرفته, بقای فاسد خود رادر ذهن کودکان و نسل نو بخش عقب مانده ی جامعه ی شهر و روستائی تأمین و تمدید کنند.

 

خیزش بزرگ و همگانی مردم نشان میدهد که آنان شکست خورده اند. اما نباید فراموش کرد که ابزار تحمیق تاریخی شیعه با خون و پی مردم عامی پیوند دارد و یکی از آن اهرم ها " ماه رمضان " است که بنا به باورمسلمانان خدا قرآن را در این ماه به رسول اش محمد ـ نازل کرده است,که این ماه علاوه برآن حاوی مسائل تاریخی قابل تعمق دارد, ازجمله ایجاد شکاف در اسلام بین سنی و شیعه در روز قدیر خم است که محمد پس از بازگشت ازحج آخرین خود ـ اوـ علی را برادر و جانشین خود معرفی می کند.. ابوبکر با این تصمیم مخالف وزیر بار آن نرفته ومعتقد می شود که محمد با این انتصاب , اراده ی مردم را که در آن دوره اکثریت هم بوده اند رامخدوش کرده و.. واقعه ی بعدی روز 21 رمضان و اقدام به قتل علی توسط یک معترض و مخالف به نام ابن الملجم , دلایل آن و.. باقی را همه می دانیم !

 

ماه رمضان تا بوده و بوده ـ "فقط برای مفتخوران" ماه سستی و رخوت وسکون وکم کاری , تا بوق ظهر خوابیدن , شب ها ی دراز دعا و گریه سردادن با بلند گو های مساجد و تکایا و زاری و عزاداری در کوی برزن به راه انداختن است . این ماه ماه تیز کردن چاقو برای بریدن گوش شعور مردم است که ملا جماعت بخوبی راهش را میداند . این ماه و ماه های مشابه اربعین : تاسوعا و عاشوراو.... شیعه, بهترین فرصت برای آخوند هاست تا با فضا سازی به تحمیق توده های مردم با دسیسه ی "فرهنگ مظلومیت "خون بر شمشیرپیروز است را به مردم بباورانندوبه رئافت ِ اسلام پرداخته وضرورت حفظ جایگاه اسلام و مظلومیت شیعیان را در اعماق جان و روح عاطفی ساده و آسیب پذیر مردم تحکیم بخشند.

 

اگر باور داریم که این مذهب موجود شیعوی از حدود اخلاقی انصاف و انسانی آزادی عقیده ومذهب پا فراتر برده و از منشورحق بشر در تنوع باور عدول کرده وبیشرمانه مشغول سوء استفاده ,تحدید و نابودی جدی آزادی وجدان و نگرش ها است, پس دیگر جای حرمت و تحمل و تقبل بیش از این ِ این فرقه ی دینی ِوحشی و اختلاف انداز را نباید داشت وباید با تمام دقت و حفظ اعتبار وحرمت و حمایت از باورمندان آن ,نباید فرصت های بیش از این به این جریان گردن کش وزور گو وعامل خشونت دائمی اجتماعی را که تبعیض و تضییقات بزرگ بین اقوام و مذاهب را در تمام این دوران خونین تشدید کرده است بی پاسخ گذاشت , باید یاد گرفت چطور ابزارتحمیق مردم را با افشاگری توسط اقدام آگاهانه ی توده ای وعلیه خود آنان بکار برد!

 

ماه رمضان را که " ماه تزکیه ی نفس "هم میگویند , برای چه کسانی موجب پاکی نفس است؟ در کشوری که بیش از 70 در صد مردم آن فقیر و بخش عمده ی آن زیر خط فقر هستند , این ماه برای آنها و محرومیت عمده ی و همیشگی آنان از داشتن منابع حد اقل غذائی چه معنی و مفهومی دارد؟ دادن فطریه و یا صدقه سری به ندارها ـ آن هم یک روز در طول سال ِ گرسنگی و متقاعد کردن مردم به اصول برابری طلبانه ی اسلام , یک کلاهبرداری و خیانت وهمکاری آشکاروتحریف زوروبیشرمی سرمایه ودین حامی اوست. مردم بخوبی به این دروغگویان و ماه رمضان دولتی آنها پشت کرده و شاید امسال بیش از سال های گذشته ما شاهد بی رونقی و سر پیچی از دستورات ایام روزه داری تحمیلی باشیم.

رادان: سردارک رژیم جابردر پی همین عدم اطمینان و امکان تمرد مردم نسبت به تحمیل زوری رعایت ظاهر در ایام این ماه به مردم هشدار داد که به حفظ شئونات ماه رمضان متعهد باشند و گفته بود : با متخلف ها به دستورات دینی وبرهم ریزان جواجتماعی ماه مقدس رمضان , هر کسی که تمارض به هرگونه عمل نا متناسب راکند ,با او برخورد جدی خواهد شد و هم زمان صراحت داد که : حتا به افرادی که در خودروهای خود " مخفی وروزه خواری کنند, نیز دیده اغماض نشان نخواهند داد و خودروی آنها , تا پایان ماه مصادره و متوقف خواهد شد!

 

این همه از زورها و اجحاف ها کم بود اینک تظاهر زوری به روزه داری! این عدم حداقل امکان انتخاب آزاد در عرصه ی اصیل زندگی و ول خوردن در فضای حکومت دینی آن هم در ماه رمضانش , که روزه داری و یا خواری آن هم هر کسی را ناگزیر به پنهان کاری میل و اراده ی او می کند.

 

این آن راز ِ ذات ِ تحمیل ِ جبری دین دولتی است که باید کنارش زد , اعتراض به ناخوانی آن با این همه گوناگونی دلایل با خواسته های طبیعی در برابر رژیمی که او به مردم و خواست آنها وقی نمی نهد. به راستی که خیزش های بزرگ بعد از انتخابات , پاسخ صریح این بیزاری مردم بود به آنها!

 

 

بهنام ـ دوازدهم اگوست 2010