اطلاعیه مطبوعاتی حزب کمونیست فرانسه
ایران: باید به فراخوان آزادیخواهان و نیروهای ترقی خواه گوش فرا دهیم

خطر تهدید به سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی، بحق احساسات هر کسی را بر می انگیزاند.
حزب کمونیست فرانسه همدردی خود را علیه این حکم مستبدانه، خشن و شکنجه هائی که این زن قربانی آنست و رژیم ایران می خواهد انرا به اجرا در آورد، ابراز داشته و چنین اقداماتی را محکوم می نماید.
ابراز خشمی که در فرانسه و جهان نسبت به تصمیم خشن و غیردفاع درباره سکینه محمدی آشتیانی بر انگیخته شد، باید موجب حرکت افکار عمومی و نیروهای حساس به آزادی در ایران در حمایت از آزادی خواهان و نیروهای ترقی خواه این کشور بشود. این نیروها به حمایت وسیع نیاز دارند. این نیروها از سال های پیش فراخوان به همبستگی و ابراز حقایق درباره جنایات رژیم دیکتاتوری تهران میدهند. حزب کمونیست فرانسه بر حمایت خود از همه کسانی که شجاعانه برای دموکراسی، حقوق و احترام به انسان ها مبارزه می کنند، ادامه خواهد داد.

حزب کمونیست فرانسه