درهای زندانها را بر سر این

رژیم قرون وسطائی بشکنیم!

رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی کماکان به دستگیری و زندانی کردن کارگران و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی مشغول است. از بدو به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی ایران هزاران انسان معترض و مبارز از اقشار مختلف اجتماعی در چنگال این رژیم قرون وسطائی اسیر بوده و هستند.

فعالین کارگری و کارگران مانند رضا شهابی، منصور اسانلو، ابراهیم مددی، وفا قادری، صدیق سبحانی، فتاح سلیمانی، عیسی ابراهیمزاده، حسین پیروتی و ... کماکان یا در زندان بسرمیبرند و یا محاکمه میشوند. رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی، ترس و وحشت خود را از کارگران و فعالین کارگری با دستگیری آنان عریانتر به نمایش گذاشته و میگذارد. کارگران و فعالین دربند و محاکمه شده، چه جرمی جز دفاع از دوستان هم طبقه ای خود مرتکب شده اند؟ آنها به دلیل تلاش برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری که بتواند در هرشرایطی نماینده و مدافع آنها باشد، بازداشت شده اند. جای کارگران و نمایندگان و فعالین کارگری و دیگر فعالین جنبشهای اجتماعی در زندانها نیست،

مردم ایران همچنان که درهای زندانهای رژیم دیکتاتوری شاه را شکسته و تمامی زندانیان سیاسی را بردوششان از زندانهای مخوف سلطنتی بیرون آوردند، میتوانند و دورنیست، آن زمانی که درهای زندانهای جمهوری اسلامی را برسرشان خراب کنند و تمامی زندانیان سیاسی را به آغوش جامعه آزاد و انسانی برگردانند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران فعالانه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی کوشش خواهد کرد و همهگان را فرامیخواند که به هر شکلی که میتوانند در کمپین 13 آگوست 13 سپتامبر 2010 فعالانه به مبارزه برای آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی یاری رسانند.

دستگیری فعالین کارگری موقوف!

آگوست / سپتامبر 2010

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران- خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com

ـ كميته همبستگى با جنبش كارگرى ايران- استراليا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران نروژ
cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران فرانسه
sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران فرانکفورت و حومه
kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران هانوفر
kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران گوتنبرگ
kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی
info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری
iranwsn@fastmail.fm
- اتحاد چپ ایرانیان واشنگتن
leftalliance@yahoo.com
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا
toronto_committee@yahoo.ca