شرایط حاکم برمحیط های دانشجوئی درآستانه گشایش دانشگاه ها

مضحکه دیدارخامنه ای ودانشجویان درآستانه بازگشائی دانشگاه ها

تحولات سال گذشته،هم چون صفیر تیری که ازبغل گوش کسی عبورکرده باشد، زنگ خطررا برای رژیم به صدا درآورد.اگرهیچ کس نداند،خود حکومت خوب میداند نظامی که حمایت و همراهی نسل جوان،بویژه دانشجویان ودانش آموزان را ازدست داده باشد،ولوآن که بتواند به زورسرنیزه وچنگ ودندان زمان حال را سپری کند،فاقد آینده است.ازهمین رو تمرکزروی دانشگاه ها و دانشجویان،مدارس ودانش آموزان ودرهمین رابطه گزینش معلمان ازاهمیت بسزائی درآن چه که محتوای باصطلاح یک انقلاب فرهنگی تازه ای را تشکیل می دهد، برخورداراست. عناصراین انقلاب ضدفرهنگی را تصفیه اساتید(وگزینش آنها ازطریق یک هیئت مرکزی)، بازنگری درمحتوای دروس آموزشی بویژه درعرصه علوم اجتماعی جهت پیوند تنگاتنگ دانش و مذهب(وازجمله بین حوزه ودانشگاه و مدرسه) وبالأخره تشدید فضای کنترل و سرکوب دانشگاه ها تشکیل می دهد. آن چه که این انقلاب ضدفرهنگی جدید را ازانقلاب ضدفرهنگی گذشته متمایزمی کند،آن است که آن پروژه بدلیل تسلط رژیم برجامعه وصورت گرفتنش درفضائی که هنوز دارای پایگاه کمابیش وسیعی درمیان مردم بود، درتمایزکیفی باشرایطی است که اکنون وجود دارد. چنان که امروزبه سبب ازدست دادن موقعیت عمومی درجامعه،دستورکاراین باصطلاح انقلاب فرهنگی، یک امر سراسری بوده و دربرگیرنده اکثریت جوانان و افراد جامعه ای است که تحت تأثیرفتنه داخلی وتوطئه دشمنان خارجی قرارگرفته اند، وازطریق بازآموزی،اجراء طرح هائی هم چون عفاف وحجاب وهدایت کنترل شده تر رسانه های عمومی والبته دررأس همه آن ها بگیروبه بند و شکنجه واعدام .... .علاوه براین، فرض براین بودکه نسل اول جوانان درنظامی غیراسلامی پرورش یافته بودند وحا ل آن که نسل های بعدی که دردامن خود جمهوری اسلامی متولدشده اند،آمادگی بیشتری برای جذب ارزش ها ودرواقع شستشوی مغزی وآموزشی دارند. وازهمین رو نیازمجدد رژیم به "انقلاب فرهنگی" تازه، قبل ازهرچیزعلیرغم فراافکنی های رژیم درمورد وعلل روی کرد جوانان به سکولاریسم ودوری ازارزشهای مذهبی، ونسبت دادن آن به عواملی هم چون دشمن خارجی ویا ناخالصی دولتمردان دیروزی،به معنی اذعان به شکست کامل برنامه ها و عملکرد خود رژیم درطی سه دهه اخیر است.ازسوی دیگر،اگردر"انقلاب فرهنگی" گذشته هدف مشخص و توجیه کننده ای وجود داشت و درکنارسرکوب، اهرم هژمونی بیرون ازدانشگاه ها برای اعمال اتوریته و تغییرفضای درونی دانشگاه ها ، متصوربود که درترکیب با زورعمل می کرد، امروزه تمایزی بین فضای درونی وبیرون دانشگاه ها وجود ندارد و بهمین دلیل اهرمی هم جز جزتوسل به مزدوران بسیجی و نیروهای سرکوب دراختیارآنان نیست. اهرمی که به هردردی بخورد بدرد انقلاب فرهنگی نمی خورد. واین البته بیانگرسترونی کامل سودای انقلاب فرهنگی دردوران انحطاط و فرتوتی نظامی است که عمرش به سرآمده است. بااین همه مساله مرگ وزندگی درمیان است و همین سبب می شود که رژیم تمامی توش وتوان خود را هم چون تلاش بی سرانجام سیزیف برای قراردادن یک کره سنگی غول پیکربرنوک قله ، بامرناممکنی هم چون بازآموزی نسل های جدیدی که حامل راستین ارزش های عهد عتیق اسلامی باشند،بکارگیرد.نسلی که ازطریق مشاهده نتایج آموزه های مذهبی پی به بطلان و غیرعقلانی بودن آنها برده اند والبته بهمین دلیل این نوع تلاش های مذبوحانه،نه فقط فاقد هیچج جنبه ایجابی که بتواند توهمی برانگیزد نیست، بلکه جنبه تخریبی و ویرانگری آن درکوبیدن مظاهرعقلانی و تمدن بشری و "طالبانی" شدن برجسته ترمی شود. بهمین دلیل آنها همدوش سپاه با تشبیه عرصه فرهنگی به صحنه جنگ ودراصل آمیزه ای ازجنگ نرم و سخت، گشودن جبهه جددیدی به نام جبهه جنگ نرم تاکتیک واستراتژی معطوف جنگ باصطلاح نرم را پیشه کرده اند.شب وروزهم چون اشباح نامرئی و یا هم چون آسیاب های بادی با اجراء حمله وضدحمله وامیزه ای ازجنگ نرم وگرم هجوم می برند.

درهمین راستاست که این روزها هذیان گوئی های وزیرعلوم وتحقیقات که مسؤل مستقیم ورسمی پیش برداین پروژه ضدفرهنگی دردانشگاه های کشور است باوج خود رسیده است. که او بااستفاده ازفرصت تعطیلات تابستان به تصفیه رؤسای بیست دانشگاه و پژوهشگاه پرداخته است وحدود 38 دانشگاه دیگر را نیز بزودی دردستورکارخود قرارخواهد داد، می گوید:

ما عهد بسته ایم در دانشگاههایمان در مسیر ولایت حرکت کنیم یعنی وقتی حضرت آقا فرمایشی را مطرح کردند و صددرصد مخالف نظرمان بود سمعاً و طاعتاً در عمل بپذیریم. به زعم وی ماموريت دانشگاه‌ها تربيت انسان‌هايی منطبق با معيارهای اسلامی است. جذب اساتید ازطریق هیأت مرکزی وبازنگری متون درسی به ویژه درعلوم انسانی وتدوین آنها براساس مبانی اسلامی وایجاد برنامه های فوق برنامه ای بازآموزی و....همه وهمه بخشی ازگام های اساسی این پروژه "انقلاب فرهنگی تازه" بشمارمی روند. البته اگرآنها پس ازسالها جستجو واتلاف انرژی دریافتن اقتصاد اسلامی موفق شدند ونشانه این موفقیت را نیز درپناه بردن به آزادسازی کامل قیمتها می توان مشاهده کرد،دردست یابی به سراب علوم اسلامی نیزموفق خواهند شد!.

مضحکه آمیزبودن این سودا را می توان در دیدارخامنه ای باصدها دانشجوی گزینشی ودست چین شده مشاهده کرد.اوطی سخنانی اظهارداشت: گفته می شود در دانشگاه‌ها برخوردهاى انضباطى و امنیتى صورت می‌گیرد. من نمی‌دانم چه جور برخورد تندى از لحاظ انضباطى و امنیتى در دانشگاه شده، اما این را می‌دانم كه بالاخره در دانشگاه انضباط لازم است. حالا اگر یك وقت در یك جائى در باب انضباط و اِعمال انضباط یك خرده تندروى بشود، من نمی‌دانم - ممكن هم هست - لیكن بالاخره انضباط هم لازم است، امنیت هم لازم است. نمی‌شود محیط دانشگاه را رها كرد. آماج خیلى از توطئه‌هاى دشمن، اصلاً محیط دانشگاه است. خود شما دانشجویان بدانید كه توى آن دائره‌ى قرمز قرار دارید. گاهى اوقات توى عكسها یا توى فیلمها وقتى می خواهند یك نقطه‌اى را مشخص كنند، با دائره‌ى قرمز مشخص می كنند. دشمن، شما دانشجویان را توى دائره‌ى قرمز گذاشته، مشخصتان كرده؛ اصلاً خیلى از برنامه‌ها براى شماست؛ براى لغزاندن شما، براى منحرف كردن شما، براى بى‌خیال كردن شما نسبت به سرنوشت كشور و مصالح انقلاب. چطور می‌شود دانشگاه‌ها را از نظر دور داشت؟ خوب، بالاخره باید توجه باشد. بله، به نظر ما تندروى و زیاده‌روى در هیچ كارى خوب نیست(احتمالا حمله به کوی داشنگاه که خامنه ای درجائی شیادانه قول پیگیری آن را می دهد)ربطی به فضای امنبتی دانشگاه ندارد وتوسط موجودات سایرکرات آسمانی صورت گرفته است.

برای آنکه مفهوم دانشجو وفضای مورد نظرخامنه ای ازمنظررژیم آنهم دراوج انحطاط حکومتی روشن شود،نگاهی به شعارها و یاوه های این دلقکان دست آموز که به عنوان دانشجو جمع آوری شده اند بسیارگویاست: خبرگزاری های وابسته به رژیم (وازجمله خبرگذاری فارس)تصویرزیر را ازفضای این دیدارگزارش می دهند:

"يكي از اعضاي يك اتحاديه دانشجويي شعري را كه براي اين ديدار آماده كرده، به همراه ساير دانشجويان حاضر در حسينيه همخواني مي‌كند. اين‌بار محمدرضايتي دانشجوي دانشگاه شاهد عهده‌دار اين موضوع شده بود. دانشجويي كه مداح هم هست و البته نمي‌دانم شاعر شعرش هم خودش بود يا ديگري. اما هم شعر خوب بود و هم صوت: "اي، رهبر من/ بي‌قرار بي‌قرارم/ باز، آمدم تا
روي پايت سر گذارم/ دستي بكش روي سر ما/ هم رهبري هم دلبر ما/ اي عزيز مادر ما(2) / يابن الزهرا(2)// با، عشق مولا/ از همه عالم گسستيم/ ما،پيرو اين مكتب اسلام هستيم/ ما آمديم، ديدارت آقا/ از دور اين، رخسارت آقا/ مي‌شويم عمارت آقا(2) /يابن الزهرا(2)/ در، ماه رحمت/ بر لبم دارم دعايي/ كاش، با تو آقا/ من شوم كرب‌وبلايي/ در سايه، اسلام و قرآن/ در هر كجا،از خاك ايران/ ذكر ما شد يا حسين جان(2)/ يابن الزهرا(2)/ يا حجت‌الله/ با زبان روزه دارم/ تو، خود دعا كن/ جان دهم من در كنارت/ يابن الحسن، هستي اميرم/ آقا بيا، تا جان بگيرم/ در ركاب تو بميرم(2)/ يابن الزهرا(2)/ يابن الزهرا ، يابن الزهرا "(یاوه های یک "دانشجو-مداح" واقعی که دست منصورامانی ها وسعید حدادی ها را ازپشت بسته است.چنانکه پیداست "امام خامنه ای" جای "امامان معصوم" را گرفته است).

 

به توصیف خیرگزاری جیره خوارهمه به نحوي نشسته‌اند تا "حضرت ماه " را ببينند. روي حضرت آقا 2 ثواب نهفته است. در احاديث نگاه كردن به چهره مومن نگاه مأجور ذكر شده و از همين سنخ است نگاه به چهره حاكم عادل. و اين هر دو در حضرت ماه جمع است.

درواقع انگیزه جمع کردن این دلقکان وجان نثاران در دربارولایت که حسینیه می نامندش واین سربه پای آقا افتادگان،هدفی جزمجیزگوئی برای حضرت آقا وایجاد یک اقتدارکاذب برای ابهت بهم ریخته شده ای که مرگ برخامنه ای شاه بیت آن است وباهزاران جوک وفحش روزانه همراه است، نیست.ازاین روست که بادیدن چهره تابان سردارخراسان اشک برچهره این نواله خواران درجستجوی بهره گرفتن ازرانت قدرت جاری می شود ودستهایشان به هنگام خواندن متن می لرزد وزبانشان بهنگام ادای کرنش واحترام دچارلکنت می شود.برطبق گزارش ها آنها یک ضرب حدود 45 دقیقه به دادن شعارها و همنوائی ها ونثارصلوات برای آقا ادامه داده اند که با احتساب بقیه دم تکان دادن ها به بیش ازیکسوم زمان کل ملاقات می رسد.عنوان پرطمقراق ودهان پرکن مأموریت آنها درفضای جدید افسران جنگ نرم است ، که خامنه ای لوح آن را بوسید و اعلام داشت که تابن دندان ازاین تعبیرخرسندبوده وازتکرارآن توسط مجریان لذت می برد!

رهنمودهای مشعشانه!

البته نگاهی ازجانب مقابل به رهنمودها و افاضات "مقتدا" درپاسخ به سوالهای ازقبل طراحی شده نیز خالی ازلطف نیست:او که گویا هنرش را در حل تناقضات لاینحل ازطریق آمیختن مفاهیم متصاد به یکدیگرخلاصه کرده است، درمورد سوالی پیرامون مشی اخیرش پیرامون وحدت ازسوئی وضرورت خلوص وخالص شدن ازسوی دیگر می گوید هردوباید انجام شودواین دو مغایرهم نیستند. مثلا تنشی که اخیرا حول صف آرائی پیرامون سخنان صدیقی امام جمعه تهران که برای گفتگو با مخالفین جهت جذب حداکثری رهبری مطرح شد که درسوی مقابل با انتقاد وهشدارکیهان مواجه گردیدکه این حکم رهبری شامل وحدت با سران فتنه نمی شود وبلکه بیشتربرای جمع وجورکردن صفوف خودی های پراکنده است؛لابد با این راهبرد جدید "حضرت آقا" دیگربلاموضوع است.

ازدیگرراه گشائی های رهبری گشودن معمای تناقض بین ضرورت پویا بودن "دانشجویان" ودفاع ازارزش ها و موازین "انقلاب" ومساله انتقاد از مسولین است به نحوی که موجب شائبه جلوتردویدن ازرهبری پیش نیاید. که البته این هم با روشن کردن فرق بین سوال و معارضه واینکه دانشجویان وظیفه معارضه با دستگاه ها را ندارند،بالکل حل شد. براین اساس آنها تنها می توانند سوال بکند و خواهان پاسخ بشوند.طبق تبعات این رهنمود مناظره ها نیزباید نه دررادیووتلویزیون و درانظارعمومی بلکه درمیان خبرگان و محیط های دربسته صورت گیرد.

علنی کاری رهبری

با داغ شدن نزاع جناحها و دامنه خرج کردن از"حیثیت" رهبری توسط هرکدام، خامنه ای لازم دانست درپاسخ یکی ازسوالها ادعا کندکه گویا وی اصلا مواضع پنهان ندارد واستناد هرسخنی به غیزازمواضع علنی او درحکم گناه کبیره است.درهمین رابطه با تعیین نرخ درمیان دعوا و درارتباط با قتلهای زنچیره ای سال 78 اظهارداشت چند سال پيش قتلي اتفاق افتاده بود. دشمنان گفتند كه اين قتل‌ها با يك فتوا انجام شده تا از اين طريق پاي رهبري را وسط بكشند. من همان موقع در نماز جمعه گفتم اگر احساس كنم كسي لازم القتل است، من در نماز جمعه علني خواهم گفت(وچه جسارت عظیمی!). بگذریم ازاینکه که مصلحت حفظ نظام که بقول وی ازاوجب واجبات است،هرحکمی را تجویزمی کند.

البته این همان تاکتیک بی سرانجامی بودکه برای تبرئه شاه ازجنایت واشکالات بوجود آمده می گفت شاه خودش خوب است واطرافیانش بدهستند. خامنه ای هم که با ارتکاب جنایت های به مراتب بیشتروبا اینهمه دم ودستگاه امنیتی تحت کنترل خود تلویحا مدعی است که روحش ازاین گونه جنایتها بی اطلاع است. باین ترتیب معلوم نیست که آنها درزیرفرمان کدام رهبرجنایتکار عمل می کنند وچرا معلوم نیست که هرگاه هواپس می شود چندنفری را به عنوان مسبب و عامل وآمر به روی صحنه می آورند باهدف مشغول کردن افکارعمومی به عنوان مسبین واقعی جنایت ها. البته درمورد قتل های زنجیره ای بانگرانی ازافشاء شدن راز سربه مهرقتلها دیدیم که سعید امامی را چگونه سربه نیست کردند تا فتوادهندگان اصلی مصون بمانند..غافل ازآنکه برای برخ کشیدن اقتدارولایت مطلقه اش، درهمین سخنان نیزاصل لازم القتل بودن را به رسمیت می شناسد وخود را محق می داند که حتی جداازنهادها وقوانینی که بنام اووبدستوروی عمل می کنند،دستورمستقیم واجب القتل بودن را هرموقع لازم باشد صادرخواهد کرد.

 

بازتاب تضادهای درونی رژیم درمیان تشکل ها و نهادی وابسته به ژیم درمحیط های دانشگاهی:

درپی دیدارخامنه ای با دانشجویان، احمدی نژاد هم به نوبه خود برای سروسامان دادن به حامیان خود درمیان دانشجویان بسیجی و حزب الهی، .پس ازسه سال یک ضیافت افطار والبته به شیوه ای کاملا گزینشی مبادرت کرد. دراین رابطه وی با مشکل اخصی هم مواجه بود: نه فقط سالهاست که درنزد قاطبه دانشجویان منزوی ومنفوراست و بارها ناچارشده که ازصحن دانشگاه به گریزد،بلکه علاوه برآن پیرو دسته بندی های درونی اصول گرایان تنش او باشماری ازاین تشکل های رسمی باوج تازه ای رسیده است. همان مشکلی که درحین برگزاری مراسم بیت خامنه ای نیزانعکاس علنی یافت و شماری ازنمایندگان این تشکل های وابسته به حاکمیت با بیان اینکه دلمان ازراست وچپ دولت خون است لب به شکایت وانتقاد گشودند. البته سیاست خامنه ای دراین رابطه عدم ورود آشکاربه این حوزه ها وبسنده کردن به اشارات تلویحی وگذرا بود. ازیکسو بطورضمنی اشکالاتی را دراین رابطه می پذیرفت وازسوی دیگر می گفت که باید مساله را اصل وفرع کرد. بااین همه بطورآشکارحمایت وی ازدولت نسبت به روال تاکنونی ضعیف ترو کمرنگ تربود.

درچنین وضعیتی شکاف موجود بین احمدی نژاد و تشکل های وابسته به حاکمیت با برگزاری این مراسم آشکارترازهرزمانی خود را نشان داد. چنان که این تشکل ها، دولت را متهم به دورزدن خود و برخورد گزینشی ومهندسی شده کردند.

مثلازعیم زاده دبير سياسي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي مستقل سراسری با اشاره به اينكه برخي عناصر مشكوك در دولت همان نگاهي را به جنش دانشجويي دارند كه دولت اصلاحات داشت، تاكيد كرد: اين افراد به دنبال بهره‌گيري از جنبش دانشجويي هستند و قصد دارند همچون دولت اصلاحات از جريان دانشجويي به عنوان پياده نظام خود استفاده كنند، اما جنبش دانشجويي با حفظ استقلال خود هرگز اجازه نخواهد داد كه اين عناصر مشكوك در بدنه جنبش دانشجويي نفوذ پيدا كنند.

از رئيس‌جمهور انتظار داريم كه اين حركت‌هاي نامطلوب را در نطفه خفه كند و اگر قرار است اين رويكردها ادامه پيدا كند آسيب‌هاي جدي ميان رياست‌جمهوري و دانشجويان پيش خواهد آمد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: در اين خصوص صريحا به شخص رئيس‌جمهور هشدار مي‌دهيم كه اگر اينگونه اقدامات از سوي دفترش صورت گيرد، آقاي احمدي‌نژاد پشتوانه تشكل‌هاي دانشجويي را از دست خواهد داد.

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با اعلام این که تشکل متبوعش به همراه دیگر اتحادیه‌های بزرگ دانشجویی کشور شامل دفتر تحکیم وحدت، جنبش عدالتخواه دانشجویی و بسیج دانشجویی از سوی دفتر ریاست جمهوری برای حضور در این جلسه دعوت نشده‌اند،حضوری دراین مراسم نخواهند داشت.

دبير سياسي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور با بيان اينكه راي به احمدي‌نژاد راي به يك شخص نبود بلكه راي به گفتمان عدالت بود، اظهار داشت: جنبش دانشجويي در زنده نگه داشتن و تشريح عدالت‌خواهي نقش مؤثري داشت و همين جريان دانشجويي يكي از عوامل روي كار آمدن دولت نهم و دهم بود

شرایط حاکم برمحیط دانشگاهی و جامعه درآستانه گشایش داشنگاه ها چیست؟

مهمترین مولفه ها عبارتند از:

الف-حاکمیت بیش ازهرزمانی درگیرودار تلاش برای یک انقلاب ضدفرهنگی دوم است. این " ضدانقلاب" توأمان وجهه دانشگاهی وبیرون دانشگاهی دارد وعلیرغم برخی خود ویژگی ها بخشی از یک اقدام وسرکوب سراسری محسوب می شود.تلاشی است سترون و فاقدعنصراثباتی ولاجرم شکست خورده؛ بااین وجود دارای جنبه های تخریبی متعدد وویرانگرانه است. بنابه سرشت سراسری آن، مقابله با آن نیزسراسری ودارای وجوه درون وبیرون دانشگاهی است. بدون ترکیب یک استراتژی معطوف به هردوعرصه، جنبش دانشجوئی قادربه عبورازآن نخواهد شد.

ب-شکاف های درونی وفزاینده رژیم درمیان پایگاه دانشجوئی اش بازتاب داشته وآنها را به رقابت و مقابله با یکدیگر می کشاند و همین جدالها به نوبه خود فرصت مناسبی برای بهره گیری ازاین شکاف ها بسود حرکت وحضور مستقل دانشجوئی فراهم می سازد که بدیهی است که خود دانشجویان درصحنه عمل بهترازهرکسی قادربه تشخیص و بهره برداری ازآن بسود تحکیم صفوف خود و آشفتن صفوف حریف هستند.ماهیت این تضادها البته تصرف انحصاری فضاهای دانشگاهی درراستای پیش برد سیاست واحد انقلاب ضدفرهنگی وواپسگرایانه توسط هرکدام ازآنها است. درکنارفرصت فوق، تشدید شکاف بین رژیم ومردم وهم چنین تنش های بین المللی نیزبه نوبه خود فرصت های تازه ای را برای نفس کشیدن جنبش دانشجوئی درزیرسرکوب مستمروسختی که با آن مواجه است می گردد.

ج-ویژگی مهم جنبش تعمیق خصلت ضداستبدادی مطالباتی آن است. درچنین شرایطی مطالبات بنیادی آزادی و عدالت وبرابری اجتماعی به مثابه گفتمان درحال تعمیق بیش ازپیش میدان وزمنیه عمل پیدا می کند. جراحی اقتصادی آزادسازی قیمت ها ورها کردن حمایت های اجتماعی،به مثابه یک بمب انفجاری ساعت شمار،بیش ازپپش توجه به پیوند جدانشدنی این دورا دردستورجنبش قرارداده است. رابطه گفتمان باصطلاح عدالت محوررژیم ودولت حاکم و تشکل های دانشجوئی وابسته به آنها اکنون بیش ازهرزمانی دروغین وبی اعبتاربودن خود را عیان کرده است؛ هم چنان که گفتمان صرفا "آزادی" محوروبدون پیوند عمیق با مطالبات بنبادی و عدالت خواهانه نیز آنگونه که تجریه 14 ماه اخیرنشان داده است ،قادربه بسیج و تأمین حضورفعال نیروهای اجتماعی گوناگون که موجب گسترش پایگاه اجتماعی جنبش وتغییرموازنه قوا بسود جنبش می گردد،نیست. تأکید برپیوند بین آنها بویژه درشرایطی که رژیم درمواجهه با فروریزی بقایای پایگاه اجتماعی خودوخطرشورشهای اجتماعی به انواع واقسام ترفندها وعوام فریبی ها ومانورها روی خواهد آورد،اهمیت زیادی دارد وهشیاری بیشتری را می طلبد.

د-جنبش دانشجوئی به مثابه یک جنبش گسترده میلیونی و بالقوه سراسری ودرعین حال متکثر دارای پتانسیل هائی است که درصورت آزاد کردن نیروی همبسته خود پیرامون اشتراکات ودرجهت تعمیق پیوندهای متقابل خود با سایرجنبشهای اجتماعی بویژه جنبش کارگری وسایراقشار مزدوحقوق بگیر،و پیوند با افکارعمومی و جنبش های جهانی(وبرخورداری از یک نگاه جهانی)، می تواند نقش برجسته وخلاقانه خود را ایفاکند. نباید فراموش کرد که داشتن آرمان های انسانی وبی شماربودن وهم چنین سنت و تجربه های مبارزاتی، بزرگترین نقطه قوت جنبش دانشجوئی درمقابله با نیروهائی است که دراقلیت بودن،دفاع ازواپسگرائی و سلطه طلبی از مهمترین ویژگی های آنهاست.