به یاد همه جانباخته گان راه آزادی

نه فراموش می کنیم، نه می بخشیم!

یاران راه آزادی،

شورای همبستگی با مبارزات مردم ایران، دو برنامه را جهت همبستگی با جنبش آزادی خواهانه و برابری طلبانه مردم ایران سازمان داده است. برنامه ها، افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی در دهه شصت بویژه قتل عام زندانیان سیاسی در سال شصت و هفت و یادبود این جانباخته گان راه آزادی را هدف قرار داده اند. برنامه اول، روز شنبه هجدهم سپتامبر، تظاهرات ایستاده است که در ضلع شمالی میدان ترافالگار از ساعت دو تا پنج بعد از ظهر برگزار می شود. هدف این برنامه، تحکیم اتحاد بین ایرانیان و آزادیخواهان انگلستان جهت رساندن صدای مبارزات مردم کشور ما به مردم جهان است. برنامه دوم، روز شنبه دوم اکتبر از ساعت دو تا شش بعد از ظهر برگزار می شود. محل برگزاری برنامه:

St Mary’s Hall, 30 Hendon Lane, Finchley Central, London N3 1TR

Nearest Tube Station: Finchley Central     Buses: 82, 125, 143, 326, 382, 460

هدف این برنامه افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی در دهه شصت، بویژه کشتار زندانیان سیاسی در سراسر ایران  در تابستان-پائیز سال شصت و هفت  است.

ما از شما دعوت می کنیم به هر نحوی که مایل هستید در تدارک و پیشبرد این برنامه ها به ما یاری رسانید.

جنبش آزادی خواهانه مردم ایران در یک سال اخیر فراز و نشیب بسیار داشته است. مبارزات پر شکوه مردم، بویژه جوانان دلیر ضربات سهمگین بر پیکر پوسیده نظام جمهوری اسلامی کوبیدند. در طی هشت ماه، از خرداد ماه تا اواخر دی ماه هشتاد و هشت، جنبش مردم هر روز پر توان تر، رژیم را به مصاف طلبید و در روزهای نمایش قدرت، پوزه خونین اش را به خاک مالید. در این دوران، حکومت طبق روال همیشگی خود از هیچ جنایتی فروگذار نکرد و بزک کننده گان نظام جمهوری اسلامی که به اصلاح طلبان معروف شده اند از  بکارگیری هیچ نیرنگی جهت کاستن شتاب جنبش مردم کوتاهی  نکردند.

تجربه غنی انقلاب پنجاه و هفت، از طریق بقایای انقلابیون نسل پیش  با  شور و بی باکی  زنان  و مردان جوان  در هم  آمیخت و ترکیبی انفجاری ساخت. ماه محرم  با  آتش زدن عکسهای خمینی و خامنه ای  و شعار " این ماه، ماه خون است!  رژیم سرنگون است! " آغاز گشت. روز ششم دی ماه (عاشورا) جنبش مردم به اوج خود رسید و در تهران کنترل اوضاع از  دست حکومت خارج شد. اصلاح طلبان سراسیمه به کمک خامنه ای شتافتند. موج سرکوب  شدید و دستگیری  وسیع  با  موج  ایجاد  توهم و پاشیدن جنبش مردم از درون در هم آمیخت و بویژه بخش پیشرو جنبش را نشانه گرفت. محروم از بسیاری از پیشروان، جنبش مردم بالاخره تحت کنترل رژیم در آمد و موقتا فروكش کرد.

اما مشکلات کنونی جامعه ایران که مهمترین آنها رژیم جمهوری اسلامی است به مراتب تشدید یافته و نیازمند حل قاطعانه اند. همچنین، به علت فشار روز افزون بر مردم ایران، جنبشهای عظیم و قدرتمند که تجربه ارزشمند جنبش اخیر را نیز در بر دارند در راه اند. تدارک ببینیم!