گرامی باد سیزده آبان ، روز دانش آموز!

 

 

سیزده آبان ۵۷ دانش آموزان در سراسر کشور با سازماندهی خود برای پیوستن به مبارزه ی ضد استبدادی مدارس را تعطیل و به تظاهرات عمومی پیوستند. در آن روزهای غلیان و قیام سرشار از امید، دانش آموزان به همراه دیگر اقشار و طبقات به پا خاسته با فریاد مرگ بر شاه قیام شکوهمند ۲۲ بهمن را ترنمی دو چندان بخشیدند. آن‌ها همانند ملیون ها انسان تشنه ی آزادی وعدالت اجتماعی به وعد وعید های خمینی امید بسته بودند، به گفته‌های او که نوید آزادی و تقسیم در آمد نفت بین همه ی مردم را داده بود باور کرده بودند.

اما خمینی تاریک اندیش با بسیج بخش متوهم مردم بخود، از همان سال‌های نخست شمشیر از روبست، سنگ رابست و سگ های قتل و تجاوز و ویرانی را رها کرد تاملت بپا خاسته ای که ۱۵۰ سال است برای آزادی، استقلال وبرابری مبارزه می‌کنند را بار دیگر به نجیر کشد. اما دانش آموزان و دانشجویان تن به این اسارت ندادند وبا نثار خون خود چه در مدارس، خیابان‌ها و چه در دانشگاه هااز آرمان‌های خود دفاع کردند. بسیاری از آن‌ها حتی در زیر شدید ترین شکنجه ها نام خود را به زبان نیاوردند وبا کلام شکوهمند زنده باد آزادی بوسه بر دار زدند.

رژیم بجای تحقق وعده‌های خود و تقسیم درآمد نفت به جوانان در زندان ها تجاوز کرد، مخالفین ودگر اندیشان را گروه گروه اعدام کرد، آزادیخواهان را از ساختمان های دانشگاه وپل ها به زیر افکند وبا ماشین آن‌ها را زیر گرفت. اما نسل جوان چه در دوران دانش آموز ی چه در صحنه دانشگاه‌ها به مبارزه با استبداد و تاریک اندیشی ادامه داده‌ اند. بی سبب نیست که رژیم برای پیشبرد برد سیاست‌های جنایت کارانه و ضد بشری شکست‌ خورده ی خود، در صدد است هزاران مزدور معمم را به مدرسه‌ها بفرستد تا شاید بخیال خام خود از پیشرفت علم وآگاهی دانش آموزان جلوگیری کند.

وفاداری این نسل جوان به آرمان‌های خود، اما، در همه ی فراز و نشیب های تاریخ سی و دوساله ی حاکمیت استبداد فقاهتی ـ فاشیستی ، بخصوص در خیزش همگانی سال پیش، نشان داد که نه قتل، نه تجاوز و نه سر به نیست کردن‌، هیچیک نمیتواند آنرا را از پی‌گیری مبارزه ضد استبدادی ودمکراتیک خود باز دارد.

در حمایت از این مبارزات وکمک به پیوندیابی ی آن با دیگر جنبش های اجتماعی وضد استبدادی باید با تمامی نیرو شرکت کرد.

 

مرگ بر رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

 

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

 

سایت راه کارگر یازدهم آبان۱۳۸۹